null

Konkurs ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie na okres trzech lat gruntu położonego w Warszawie przy ul. Szancera 5 z przeznaczeniem na parking samochodowy.
Przedmiotem konkursu jest dzierżawa gruntu o powierzchni 2215 m2 położonego w Warszawie przy ul. Szancera 5 stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 91 z obrębu 2-11-14, uregulowanego w KW nr WA1M/00189107/2, przeznaczonego na parking samochodowy. Cena wywoławcza netto za dzierżawę 1 m2 gruntu miesięcznie wynosi - 1,50 zł Wadium – 5.000 zł
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:
  • wpłacą wadium na rachunek Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 32 1030 1508 0000 0005 5003 0136; za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek do dnia 14.09.2009 r.
  • złożą ofertę udziału w konkursie w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do dnia 14.09.2009 r.
  • zapoznają się z warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie konkursu,

Oferta powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
  • oferowaną stawkę czynszu,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami konkursu,
  • informacja o sytuacji finansowej oferenta umożliwiająca należyte prowadzenie działalności,
  • dokumenty prowadzenia działalności gospodarczej oraz o wiarygodności oferenta,
  • dowód wpłaty wadium.
Przystępujący do konkursu zobowiązani są do zapoznania się treścią informatora konkursowego, który zawiera Regulamin konkursu, wzór oferty oraz inne wymagane dokumenty. Informator można nabyć w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1, Wydział Obsługi Mieszkańców stanowisko Nr 6 – 7 (poniedziałek w godz. 8:00 - 18:00, wtorek - piątek w godz. 8:00 - 16:00) po wpłaceniu w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus, kwoty w wysokości 20 zł. Konkurs odbędzie się w dniu 15.09.2009 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1, sala nr 102. Wadium zwraca się po ogłoszeniu wyników konkursu, odwołaniu lub unieważnieniu konkursu, w terminie 5-ciu dni roboczych. Wadium wpłacone przez uczestnika konkursu, który konkurs wygra zaliczone zostanie na poczt kaucji do umowy dzierżawy. W razie uchylania się uczestnika konkursu od zawarcia umowy dzierżawy tj. niestawienie się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, Prezydent m.st. Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium wówczas ulega przepadkowi.
Prezydent m.st. Warszawy może odwołać ogłoszony konkurs z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o konkursie, podając przyczynę odwołania konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, pokój nr 214, telefon 478-60-92 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do udziału w ww. konkursie.