null

Nowy system opłat za śmieci

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od stycznia 2022 roku w Warszawie obowiązuje nowy system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

​​

  1. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Opłata jest naliczana od gospodarstwa domowego i stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na nieruchomości oraz odpowiedniej stawki opłaty, ustalonej dla danego rodzaju zabudowy:

  • zabudowa wielolokalowa:

Stawka dla gospodarstwa domowego wynosi 85 zł miesiecznie.

  • zabudowa jednorodzinna:

Stawki dla gospodarstw domowych wynoszą: 107 zł miesiecznie lub 98 zł miesięcznie w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów.

  1. Dla nieruchomości, która pozostała w systemie miejskim* i jest niezamieszkała, ale powstają odpady komunalne:

Opłata stanowi iloczyn liczby pojemników, częstotliwości ich opróżnień oraz odpowiedniej stawki opłaty za pojemnik. Wysokość stawek jest ustalana w zależności od pojemności pojemnika. Wykaz ustalonych stawek opłaty znajduje sie na stronie 19115.pl/wszystko-o-odpadach. 

  1. Dla nieruchomości, którą w części zamieszkują mieszkańcy, a w części jej nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne:

Opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla każdej z części nieruchomości.

  1. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Wysokość opłaty wynosi:

  1. 181,90 zł rocznie od domku letniskowego, dla nieruchomości, na której sa domki letniskowe;
  2. 181,90 zł rocznie dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  1. Powyższe stawki zostały ustalone dla gospodarstw, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują śmieci.

Dla tych, które będą to robić w sposób nieprawidłowy lub nie będą prowadzić segregacji, opłata bedzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla gospodarstw segregujących śmieci.

* Uchwała nr XXXII/976/2020 z 2 lipca 2021 r.

Deklaracje

W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (np. właściciele domów jednorodzinnych, zarzadcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).

Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, bedących podstawa ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej
nieruchomości, nową deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wystapiła zmiana.

Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają deklaracji. Dla takichnieruchomości deklaracje składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej.

Deklaracje należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 roku w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP) albo przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy.

Wzory deklaracji obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku dostępne są na stronie 19115/wszystko-o-odpadach.

Opłaty – ważne terminy

Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca – przelewem na indywidualny numer rachunku nadany przy składaniu deklaracji po raz pierwszy.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku opłat należy dokonywać na rachunek urzędu dzielnicy Ursus 76 1030 1508 0000 0005 5003 0411 albo w kasach urzędów dzielnic lub wybranych placówkach pocztowych.

Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 stycznia 2022 r oku. 

System pomocowy

Od stycznia 2022 roku mieszkańcy mogą ubiegać sie o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Mogą się o niego ubiegać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.
Wiecej informacji na stronie 19115/wszystko-o-odpadach.

Załączniki: