null

Zmiany dotyczące rejestracji pojazdów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od dnia 1 lipca 2021r obowiązuje 60-dniowy termin zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Taki sam termin dotyczy rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii, licząc od dnia jego wprowadzenia na terytorium naszego kraju.

Nieprzestrzeganie  w/wym. terminów skutkuje nałożeniem kary administracyjnej.
Nowy przepis obowiązywać będzie do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Podstawa prawna:

  • Ustawa prawo o ruchu drogowym.
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 01.07.2021).