Fundusze Europejskie

Flaga Unii Europejskiej

Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych oraz prowadzeniem wszelkich działań związanych wdrażaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych.
W latach 2007-2013 i 2014-2020 Zespół pozyskał dla dzielnicy dofinansowanie w wysokości ponad 19 784 000 zł.

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa (UP), czyli uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie około 76 miliardów euro. 

Fundusze

Polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Wspólna polityka rybołówstwa obejmie Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusze te wzajemnie się uzupełniają.

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego służy wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Ma on łagodzić dysproporcje w rozwoju europejskich regionów i zmniejszać braki w zakresie rozwoju regionów znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji.
 • Fundusz Spójności służy redukowaniu dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. W jego ramach realizowane są strategiczne projekty w obszarach ochrony środowiska i transportu, w tym transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).
 • Europejski Fundusz Społeczny+ ma być głównym narzędziem UE służącym zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej, odpowiadaniu na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS+ będzie obejmować obecnie rozproszone instrumenty: EFS, Inicjatywę na rzecz osób młodych (YEI), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). 

Proponowane fundusze polityki spójności uzupełni Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Jest on częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i elementem (I filarem) Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem FST jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki to fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa. Celem funduszu jest szeroko rozumiane wsparcie społeczności nadmorskich, w tym wspieranie rybaków w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo czy finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie.

Programy

Aby realizować założenia Umowy Partnerstwa, potrzebujemy programów krajowych i regionalnych. Określają one priorytetowe obszary wsparcia i wyznaczają konkretne działania.

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Znamy już podział środków na poszczególne programy krajowe

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Planowany budżet to: ponad 25 mld euro.
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Planowany budżet to ok 7,9 mld euro.
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. 
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców. Planowany budżet FERC to ok. 2 mld euro.
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. W puli FEPW jest ok. 2,5 mld euro.
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – program ma trzy głównie priorytety: skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci i skuteczna komunikacja. Środki z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na: szkolenia dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich, rozwój krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych, działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o Funduszach w Polsce. Budżet programu wyniesie 0,5 mld euro.
 • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego)
 • Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro
 • Program Ryby – 0,5 mld euro
 • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro.

Zapraszamy do współpracy i zgłaszania pomysłów na projekty.

Kontakt do współpracy:

Wiesław Gińko
Kierownik Zespołu / Eurokoordynator
tel. 22 443 61 62
wginko@um.warszawa.pl

Beata Derewońko
Główny specjalista ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów
Opiekunka Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
tel. 22 443 60 69
bderewonko@um.warszawa.pl

Ewa Wysocka
Inspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów
tel. 22 443 60 27
e.wysocka@um.warszawa.pl

Załączniki:

Dotychczasowe projekty realizowane w dzielnicy Ursus

 

 

 

Łączna wartość dofinansowania pozyskanego przez Dzielnicę Ursus z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku wyniosła 949 344,00 zł.

Projekty realizowane w 2023 roku:

Nazwa projektu 1: Drzewa na Skoroszach

Nasadzenie 20 drzew na terenach publicznych położonych w południowo-wschodniej części dzielnicy. W ramach zadania posadzono wyselekcjonowane gatunki drzew liściastych, odporne na trudne warunki miejskie.

Wartość projektu: 38 750,40 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 20 000,00 zł

Nazwa projektu 2: Modernizacja oświetlenia na piłkarskim boisku bocznym

W ramach projektu na boisku bocznym OSiR wymieniono energochłonne oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy LED. Głównym celem wymiany oświetlenia było zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 25-30%, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie emisji CO2, a co za tym idzie, pozwoli ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Ponadto oświetlenie LED emituje ciepło na dużo niższym poziomie niż tradycyjne oświetlenie, dzięki czemu w mniejszym stopniu przyczynia się do powstawania miejskich wysp ciepła.

Wartość projektu: 283 400,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 180 000,00 zł

 

 

Nazwa projektu: Wymiana nawierzchni boiska w hali namiotowej przy SP nr 14 w Warszawie

Poprawa warunków realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów szkoły oraz lokalnej społeczności. Wykonanie nowej nawierzchni boiska oraz montaż stałego wyposażenia sportowego (zestaw do siatkówki oraz bramki do piłki ręcznej) w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14.

Wartość projektu: 362 419,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 271 814,00 zł

 

 

Nazwa projektu: Wzmocnienie kompetencji liderskich młodych działaczy społecznych w Ursusie

W ramach projektu Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus w 2023 r. wzięła udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kompetencje liderskie. W roku 2024 w ramach projektu Młodzieżowa Rada Dzielnicy zorganizuje Forum Samorządów Szkolnych.

Wartość projektu: 15 900,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 14 310,00 zł

Nazwa projektu: Zdrowi i Aktywni Seniorzy w Ursusie

Projekt skierowany do mieszkańców w wieku 60+ powstał z inicjatywy Rady Seniorów Dzielnicy Ursus; zrealizowany przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy we współpracy z partnerami - Ośrodkiem Kultury „ARSUS”, Domem Kultury „MIŚ” i Domem Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Walerego Sławka 2. W ramach projektu w siedzibach partnerów odbyły się bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Ursusa w wieku 60+;  gimnastyka oraz prozdrowotne warsztaty kulinarne. Zajęcia gimnastyczne miały na celu poprawę ogólnej sprawności osób starszych. Ćwiczenia były dostosowane do możliwości motorycznych uczestników. W ramach warsztatów kulinarnych uczestnicy uczyli się gotować zdrowo, smacznie i oszczędnie, wykorzystując składniki, które często zalegają w lodówce. Dowiedzieli się jak dużą rolę w życiu człowieka pełni zdrowe odżywianie, jak dieta wpływa na odporność i samopoczucie oraz jak małymi krokami zmieniać nawyki żywieniowe. Łącznie w zajęciach w ramach projektu udział wzięło 83 mieszkańców w wieku 60+. Zrealizowaliśmy 36 godzin gimnastyki oraz 18 godzin warsztatów kulinarnych.

Wartość projektu: 10 380,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 8 220,00 zł

 

  

Wartość całkowita projektu: 2319998.5 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1855998.5 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.1.1
Okres realizacji: 1 sierpnia 2019 r. - 31 lipca 2022 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: 1100 uczniów (541 dziewcząt, 559 chłopców) i 85 nauczycieli ze Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, 14 i Szkół Podstawowych nr 4, 11, 381, 382 w dzielnicy Ursus.

Projekt „Interaktywnie zintegrowani” ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2,14 i Szkole Podstawowej nr 4,11,381,382) poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym dla 1100 uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprzez doposażenie szkół w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także doskonalenie zawodowe 85 nauczycieli w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.
Oferowane w ramach projektu wsparcie wynika z diagnozy potrzeb przygotowanej przez szkoły przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym z powodu różnego rodzaju zaburzeń i deficytów rozwojowych, mający trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniowie zdolni. Wezmą oni udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności z zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych. Dodatkowo zostaną doposażone szkolne gabinety specjalistyczne, pracownie przedmiotowe i komputerowe. Bardzo ważną częścią projektu są zajęcia typu terapeutycznego uzupełniające ofertę szkół o zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Do zajęć zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do diagnostyki oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami i deficytami. W projekcie weźmie udział 85 nauczycieli (75K i 10M), którzy uzupełnią swoją wiedzę oraz umiejętności podczas odpowiednio dobranego programu szkoleń i kursów, w tym z zakresu TIK oraz specjalistycznego wsparcia dzieci z zaburzeniami. Dzięki szkoleniom nauczyciele profesjonalnie wesprą swoich uczniów w podnoszeniu przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

 

Wartość całkowita projektu: 84498 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 84498 zł
Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program Operacyjny: Program Uczenie się przez całe życie
Priorytet: Comenius
Działanie: Akcja Comeniusa
Poddziałanie: Partnerskie Projekty Szkół
Okres realizacji: 1 września 2013 r. - 31 sierpnia 2014 r.
Jednostka realizująca projekt: 25 Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Beneficjent: Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Opis projektu:

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Władysława Grabskiego rozpoczął realizację dwuletniego międzynarodowego projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius sfinansowanego ze środków unijnych. Wielostronny projekt zatytułowany jest „Część układanki europejskiej” (A Piece of the European Puzzle) i opiera się na ścisłej współpracy między sześcioma szkołami europejskimi z Polski, Czech, Francji, Łotwy, Turcji oraz Włoch. Współpraca rozpoczęła się we wrześniu 2013 r., zakończenie projektu nastąpi w lipcu 2015. Tematyka, która będzie realizowana w formie treści lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych nawiązuje do aktywnego obywatelstwa, rozwija umiejętności artystyczne dzieci oraz zwraca uwagę na tożsamość regionalną.
W pierwszym semestrze nauki 2013/2014 r. zostały zrealizowane m.in. następujące zadania:

 • konkurs dla młodzieży na logo projektu,
 • mobilność dwóch nauczycieli (wyjazd na spotkanie robocze do Francji),
 • utworzono wspólną stronę internetową dla wszystkich sześciu szkół,
 • wysłano listy oraz karty świąteczne.

W trakcie spotkania roboczego każda grupa nauczycieli przedstawiła swój kraj, swoje miasto, swoją szkołę za pomocą prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się wideokonferencje, tj. rozmowy na żywo przeprowadzane przez Internet z uczniami z innych szkół europejskich biorących udział w naszym projekcie. W tej chwili trwają przygotowania do kolejnego spotkania, na które zostaną przygotowane pokazy tańca narodowego w wykonaniu uczniów klas Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Gimnazjalnej Zespołu Szkół.
Cele projektu:

 • odkrywanie śladów „Wielkiej Europy” w „Mojej małej ojczyźnie”- szukanie wpływów różnych kultur na rozwój lokalnych społeczności,
 • wykorzystywanie umiejętności pracy zespołowej uczniów w trakcie przygotowywania i wykonywania działań,
 • rozwijanie zdolności artystycznych uczniów w trakcie zaplanowanych działań (taniec, malowanie,

śpiewanie, granie na instrumentach muzycznych).


Informacje dodatkowe:
Placówka realizująca projekt: 25 Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

 

 

Wartość całkowita projektu: 17137625 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 17137625 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, przez Miasto Stołeczne Warszawa
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji: 1 września 2011 r. - 31 sierpnia 2013 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd m.st. Warszawy
Beneficjent: Grupą docelową jest 684 uczniów z 4 szkół podstawowych znajdujących się w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Projekt jest adresowany do uczniów klas I-III

Opis projektu:

Ruszył projekt systemowy pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Miasto otrzymało dodatkowe środki finansowe w wysokości 17137625,00 zł na realizację ok. 300 tys. godzin, prowadzonych przez ok. 700 nauczycieli dla ponad 30 tys. uczniów. Dzielnicy Ursus przyznano z tej puli 767 437 zł, a zajęcia przygotowuje 77 nauczycieli. Projekt jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W ramach realizacji projektu aplikujące szkoły uzyskały środki finansowe służące zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci:

 • szczególnie uzdolnionych, chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • niepełnosprawnych
 • z przewlekłymi chorobami
 • będących w sytuacji kryzysowej i traumatycznej
 • mających trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych
 • mających trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych
 • z innymi potrzebami.

Obligatoryjnie został określony wymiar godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć - nie może być to mniej niż 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego. Dodatkowo przyjętym w założeniach projektu standardem jest:

 • przeprowadzenie minimum dwóch rodzajów zajęć w szkołach liczących w klasach I-III do 69 uczniów;
 • przeprowadzenie co najmniej 4 rodzajów zajęć w szkołach liczących w klasach I-III 70 uczniów i więcej.

W ramach realizacji projektu w szkołach można finansować:

 • zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych;
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

Do projektu zgłosiło się łącznie 159 warszawskich szkół podstawowych ze wszystkich 18 dzielnic oraz 15 szkół specjalnych, a w tym wszystkie cztery szkoły podstawowe znajdujące się w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, prowadzonych przez m.st. Warszawa zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami tych uczniów w okresie 24 miesięcy.
Ursuskie szkoły biorące udział w projekcie:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej, ul. Mariana Keniga 20, 02-495 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa

 

Wartość całkowita projektu: 2012082 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1710269 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2013 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Wola, Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: 700 uczniów, w tym 300 uczennic ze szkół zawodowych i techników z terenu Dzielnic Ursus i Wola na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej w okresie 24 miesięcy.

Opis projektu:

Cele szczegółowe projektu:

 1. Uświadomienie 400 uczniom i 300 uczennicom mocnych i słabych stron, predyspozycji i preferencji edukacyjnych i zawodowych.
 2. Podniesienie poziomu umiejętności i wsparcie w podejmowaniu trafnych wyborów edukacyjnych, zawodowych i życiowych wśród uczniów zakwalifikowanych do projektu.
 3. Wzrost wiedzy nt. przedsiębiorczości wśród uczniów (100 osób, w tym 17 uczennic) i wsparcie polegające na omówieniu wszelkich aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Omówiona będzie sytuacja na rynku pracy i pomoc przy założeniach biznes planu dla zainteresowanych (10 osób, w tym 2 uczennice).

Charakterystyka projektu

 1. Na projekt składa się 7 zadań:
  • Zarządzanie projektem
  • Badanie i diagnoza osobowo-zawodowa uczniów
  • Opracowanie wyników badań i stworzenie port folio
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe z uczniami
  • Coaching w zakresie przedsiębiorczości
  • Kursy przygotowujące do matury
  • Praktyczna nauka zawodu
 2. Z grupy 1482 uczniów szkół zawodowych i techników w Dzielnicach Wola i Ursus na podstawie testów zostanie wybrana grupa beneficjentów ostatecznych – 700 uczniów (400 uczniów i 300 uczennic).
 3. Przeprowadzenie testów:
  • Test Osobowości i Zainteresowań
  • Test Inteligencji Ogólnej
  • Kwestionariusz Nadziei na Sukces
  • Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych będzie podstawą rekrutacji, ale to także istotny element opracowania 700 indywidualnych profili osobowo-zawodowych, w którym wskazane będą mocne i słabe strony ucznia, deficyty i obszary wymagające rozwoju, informacje o predyspozycjach przedsiębiorczych. Na podstawie wyników testów zostanie przygotowane portfolio kariery każdego z uczniów.
 4. Spośród uczniów na podstawie Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych zostanie wybrana grupa 100 osób dla których zostaną zorganizowane zajęcia w zakresie przedsiębiorczości, gdzie poza wiedzą nt. prowadzenia własnej działalności gospodarczej zostaną poruszone także zagadnienia równości płci i sytuacji kobiet w tym sektorze.
 5. Dla grupy 10 uczniów skierowane jest 8-godzinne szkolenie/spotkanie z doradcą zawodowym pogłębiające tematykę przedsiębiorczości. Omówione zostaną zasady i reguły własnej działalności. Będzie możliwość opracowania biznes planu, by po ukończeniu szkoły z gotowym pomysłem móc stać się przedsiębiorcą.
 6. Realizacja projektu ma wpłynąć na wzrost świadomości nt. własnych predyspozycji, typu osobowości i kierunków rozwoju psycho-zawodowego uczniów objętych wparciem.
 7. Celem działań projektowych będzie także uświadomienie na jakie zawody jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Równie ważne będą zagadnienia związane z planowaniem własnej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz rynkiem pracy i sposobami poszukiwania zatrudnienia.
 8. Kursy skierowane są do grupy 220 uczniów/uczennic przystępujących do egzaminu maturalnego w roku 2013.Kursy będą realizowane w grupach 7-12 osobowych, w zakresie 6 przedmiotów wybranych przez uczniów. Kursy będą się odbywać w miejscach wskazanych przez Wykonawcę, na terenie Dzielnic Wola w godzinach nie kolidujących z nauką szkolną ( popołudnia ewentualnie dni wolne od nauki np. ferie zimowe). Każdy uczeń weźmie udział w 3 kursach, każdy po 35 godzin na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Uczestnicy kursu otrzymają materiały pomocowe do każdego z przedmiotów oraz zapewniony będzie catering.
 9. Praktyczna nauka zawodu jest skierowana do 40 uczniów szkół biorących udział w projekcie, w terminie wakacji 2013 roku. Każdy z zakwalifikowanych uczniów odbędzie 1-dno miesięczną praktyczną naukę zawodu, pod okiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Praktyki będą płatne z funduszy projektu, ale udział w nich będzie możliwy po spełnieniu warunków: dobra ocena ze sprawowania oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych.

Grupa docelowa projektu

 1. Grupę docelową projektu stanowi 700 uczniów (400 uczniów i 300 uczennic) ze szkół zawodowych i techników z dwóch dzielnic – Wola i Ursus.
 2. Do projektu zakwalifikowane zostaną uczniowie I i II klas szkół zawodowych oraz I, II i III klas techników.

 

Wartość całkowita projektu: 1885285 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1810285 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji: 1 lipca 2011 r. - 31 marca 2014 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Grupą docelową jest 600 uczniów z 4 szkół podstawowych znajdujących się w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Projekt jest adresowany do uczniów klas III-VI.

Opis projektu:

Projekt jest adresowany do uczniów klas III-VI w podziale na grupy po 13-18 osób. Wsparciem są objęci uczniowie pochodzący z rodzin niepełnych lub zastępczych, z rodzin o niskim statusie materialnym, dotkniętych bezrobociem rodziców bądź opiekunów, korzystający z pomocy społecznej, mający problemy z nauką, nadpobudliwością, agresją słowną i fizyczną. Dodatkowo u młodzieży tej występuje brak wartości i autorytetów, zachowania aspołeczne, odrzucenie przez rówieśników, brak inicjatywy i krótkotrwała motywacja do podejmowania różnorodnych działań.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań wśród uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, matematyki i języków obcych.
Poszczególne części projektu obejmują:

 • zajęcia wyrównawcze dla klas III, tj.:
  • język polski (90 godz. lekcyjnych w każdej z 7 grup),
  • matematyka z przyrodą (90 godz. lekcyjnych w każdej z 7 grup),
 • organizację wyjazdów integracyjnych dla uczestników projektu w klasach IV (łącznie 3 wyjazdy po 100 uczestników projektu); wyjazd integracyjny to pomysł szkoły samodzielności i wyzwalania inicjatyw wśród młodzieży, który polega na kształtowaniu charakteru, rozwoju osobowości i zdolności organizacyjnych. W dniach 11-13.05.2012 r. przeprowadzono podwójny wyjazd integracyjny dla klas IV, w którym ostatecznie udział wzięło 190 dzieci. Na 2013 rok planowany jest kolejny wyjazd dla uczestników projektu,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV-VI, tj.:
  • język polski (360 godz. lekcyjnych w każdej z 17 grup),
  • matematyka (360 godz. lekcyjnych w każdej z 17 grup),
  • języki obce (angielski oraz w poszczególnych szkołach francuski, rosyjski i niemiecki – 90 godz. lekcyjnych w każdej z 17 grup),
 • zajęcia dodatkowe, tj.:
  • zajęcia techniczne (90 godz. lekcyjnych w każdej z 10 grup),
  • zajęcia literacko-dziennikarskie (90 godz. lekcyjnych w każdej z 10 grup),
  • zajęcia multimedialne (90 godz. lekcyjnych w każdej z 10 grup),
 • zajęcia sportowe i taneczne, tj.:
  • zajęcia sportowe (90 godz. lekcyjnych w każdej z 12 grup),
  • zajęcia taneczne (90 godz. lekcyjnych w każdej z 12 grup).

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II,
  ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej, ul. Mariana Keniga 20, 02-495 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa

 

 

Wartość całkowita projektu: 1999620 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1597820 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja przedszkolna
Działanie: 10.1.4
Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. - 30 czerwca 2019 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Przedszkole nr 112, ul. Wapowskiego 3/Przedszkole nr 137, ul. Zagłoby 11/Przedszkole nr 168, ul. Zagłoby 27/Przedszkole nr 194, ul. W. Sławka 7/ Przedszkole nr 200, ul. Balbinki 1/Przedszkole nr 219, ul. Keniga 16/Przedszkole nr 343, ul. Warszawska 53/Przedszkole nr 418 ul. Szancera 7 w Warszawie. - 75 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli, wyłonionych w procesie rekrutacji; - 1070 dzieci uczęszczających do wymienionych przedszkoli.

Cel główny Projektu

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych wyrównujących szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz umożliwiających udział dzieci z niepełnosprawnością, a także zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Cele szczegółowe Projektu

-Zwiększenie szans edukacyjnych 1070 dzieci (538dz. i 532 ch.) z ursuskich przedszkoli poprzez realizację zajęć:

Edukacyjnych: ,,Jutro idę do szkoły” (zajęcia prowadzone na podstawie pozytywnie z walidowanego w ramach PO KL na lata 2007-2013 programu zajęć. Program ukierunkowany na przygotowanie dziecka z wykorzystaniem TIK do nauki w szkole oraz rozwój intelektualny, ruchowy, emocjonalny, społeczny – dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka) 20 godz./154 grupy średnio 7 os.

Specjalistycznych: Logorytmiki – 20 godz.(1 os.)/244 dzieci - zajęcia indywidualne, Integracji Sensorycznej (SI) – 20 godz.(1 os.)/63 dzieci – zajęcia indywidualne, Psychoruchowych – 20 godz.( 1 os.)/17 grup średnio 4 os., Sensoplastyka – 20 godz./6 grup średnio 7 os., Muzykoterapia – 40 h /36 grup średnio 7 os.

Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem, poprzez realizację szkoleń z zakresu:
-Multimedia w dydaktyce - 40 godz./9gr. średnio 7 os.
-Kurs Ocena rozwoju u dzieci – 10 godz./1gr. średnio 20 os.
-Kurs Integracja sensoryczna I-szy stopień -40 godz./1 gr. średnio 20 os.
-Kurs Psychomotoryki – 82 h /1 gr. średnio 5 os.

Planowane efekty Wypracowane w projekcie programy zajęć i zakupiony sprzęt przełożą się na trwałe poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli objętych projektem. Nabyte kompetencje przez nauczycieli, stanowić będą wartość dodaną dla jakości oferty prowadzonych zajęć w przedszkolach.
Osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników znaczącą wpłynie na prawidłowy rozwój psychospołeczny i emocjonalny dzieci objętych wsparciem. Założenia projektu pozwolą na wypracowanie właściwych postaw charakteryzujących się brakiem dystansu wśród rówieśników. Główny nacisk położony jest na integrację, zapobieganie powstawaniu barier, stereotypów oraz nierówności społecznych.

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

 

Wartość całkowita projektu: 11207960.5 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 8966368.4 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju
Działanie: 10.3.1
Okres realizacji: 1 września 2017 r. - 30 sierpnia 2019 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy we współpracy z Urzędami Dzielnic - Bielany, Ochota, Praga Południe, Targówek oraz Powiatami – garwolińskim, grójeckim, mińskim, zwoleńskim oraz gminą Siennica i firmami - Syntea, BI Architects, Arcus.

Celem projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczestników (667 kobiet) z 17 placówek z woj. mazowieckiego, z powiatów: m. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójecki, garwoliński, zwoleński, miński do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2019r. poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego:

- dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie),
- staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu (1160 osób) realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy,
- oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

W ramach projektu Technikum nr 8 z Zespołu Szkół nr 42 w Ursusie otrzyma wsparcie w wysokości 657 303,97 zł, z czego 165 000 zł zostanie przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla tejże placówki oświatowej. Grupę docelową w Dzielnicy Ursus będzie stanowiło 70 uczniów z ww. szkoły z klas o profilach: technik informatyk i technik obsługi turystyczne

 

Wartość całkowita projektu: 561000 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 448799.94 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju
Działanie: 10.1.1
Okres realizacji: 1 września 2016 r. - 30 czerwca 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: 170 uczniów (90 dziewcząt, 80 chłopców) i 27 nauczycieli Gimnazjum nr 130, Gimnazjum 131, Gimnazjum 132 w dzielnicy Ursus.

Projekt „TIK- tak” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych u min. 153 uczniów (81dz, 72ch) poprzez wprowadzenie nowych metod nauczania z zastosowaniem TIK oraz podniesienie kompetencji zawodowych u min. 25 nauczycieli (24k, 1m) w Gimnazjum nr 130, Gimnazjum 131, Gimnazjum 132 w dzielnicy Ursus.

W obszarze projektu są szkolenie dla nauczycieli dotyczące włączania narzędzi TIK w proces edukacji w tym realizacji projektów międzynarodowych, szkolenie „Webquest metodą edukacyjną w szkole” oraz kursy programowania. Głównym zadaniem w projekcie jest wprowadzenie na stałe do edukacji ucznia pracy metodą WebQuest. Ten sposób pracy metodą projektową niestosowany dotąd w ursuskich szkołach wykorzystuje zainteresowanie uczniów komputerem i Internetem. Nauczanie metodą Webquest to nowoczesna metoda pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej. Jej zasadniczym celem jest nauczanie poszukiwania informacji oraz ich selekcjonowania, opracowywania, ocenia ich przydatności. Metoda ta aktywizuje ucznia, zmusza do samodzielnej pracy. Może być wykorzystywana w nauczaniu dowolnego przedmiotu na każdym etapie edukacji. Ponadto jest to praca zespołowa, wymagająca współpracy oraz świetne narzędzie integrujące uczniów zdolnych, mniej zdolnych a także tych z problemami edukacyjnymi. Projekt oferuję także realizację dodatkowych zajęć motywacyjno-wyrównawczych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych i zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Do realizacji zajęć z zastosowaniem narzędzi TIK zakupione zostaną: tablety, tablice multimedialne, projektory, kamery i aparaty cyfrowe.
W projekcie planujemy także warsztaty i spektakle językowe oraz warsztaty/laboratoria z przedmiotów przyrodniczych w tym dla uczniów zdolnych koła naukowe na uczelniach wyższych.
Beneficjentami są głównie uczniowie klas pierwszych zarekomendowanych przez dyrekcję szkół do wdrożenia i sprawdzenia nowych alternatywnych metod nauczania oraz uczniowie z pozostałych klas wymagający specjalnego wsparcia edukacyjnego.

 

Wartość całkowita projektu: 175883 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 140690 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju
Działanie: 10.1.2
Okres realizacji: 1 grudnia 2016 r. - 30 listopada 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: 90 uczniów (45 dziewcząt, 45 chłopców) i 10 nauczycieli Liceum nr LVI im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie.

Projekt „Zawodowe Kruczki” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u min. 72 uczniów (36dz, 36ch) poprzez wyrównanie braków edukacyjnych z matematyki i języków obcych oraz podniesienie umiejętności sprawnego przyswajania wiedzy na kursie efektywnej nauki u 14 uczniów (7dz.,7k.) oraz podniesienie kompetencji zawodowych u min. 10 nauczycieli (7k, 3m) w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów Liceum nr LVI im. Leona Kruczkowskiego.

W obszarze projektu są szkolenia dla nauczycieli dotyczące włączania narzędzi TIK w proces edukacji w tym realizacji projektów międzynarodowych, szkolenie ,,Praca metodą projektu” oraz warsztaty ,,Wspierania i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej ucznia” oraz przedsiębiorczości.

Głównym zadaniem w projekcie jest utworzenie w placówce oświatowej Lokalnego Ośrodka Rozwoju Osobistego i Kariery Zawodowej, który zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt dydaktyczny w laptopy, a Uczniowie będą mogli korzystać w nim z poradnictwa zawodowego i psychologicznego i wziąć udział w wykładach motywacyjnych.

Projekt oferuję także realizację dodatkowych zajęć z zakresu rozwoju postaw kreatywnych i przedsiębiorczości uczniów poprzez ich udział w zajęciach ,,Business play” poprzez grę planszową symulującą prowadzenie własnej firmy. Uczniowie wcielą się w rolę właścicieli firm, trenując predyspozycje zarządcze, reguły poruszania się po współczesnym rynku, zarządzanie finansami, zespołem ludzi. Następnie poprowadzą szkolne mini przedsiębiorstwo Wezmą udział w konkursie na najlepiej zarządzaną firmę. Uzupełnieniem zajęć będzie nauka języka angielskiego biznesowego.

W projekcie planujemy także kursy przygotowujące do matury dla uczniów klas III-ich oraz zajęcia pn. ,,Inkubatory wiedzy” gdzie uczniowie będą mogli uzupełnić wiedzę z j. angielskiego, j. niemieckiego i matematyki.

 

Wartość całkowita projektu: 30190215.52 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 17211030.75 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie: 5.2. Rewitalizacja miast
Okres realizacji: 1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2014 r.
Jednostka realizująca projekt: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Dzielnica Ochota m.st. Warszawy, Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Beneficjent: m.st. Warszawa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 .


Celem projektu jest odnowa zdegradowanych obszarów miejskich poprzez rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, ożywienie społeczno- gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej, także integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Większość inwestycji wchodzących w zakres projektu zostało już zrealizowanych. Do wykonania pozostało przedsięwzięcie polegające na modernizacji Teatru Ochoty.

I. Aspekt ochrony zabytków był realizowany poprzez wykonanie zadania:

1) „Remont i konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie”
Powyższe zadanie polegało na kompleksowym remoncie i konserwacji Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie – cennego i unikalnego zabytku narodowego zlokalizowanego w samym centrum stolicy Polski. Inwestycja dotyczyła obiektu będącego elementem historycznego Traktu Królewskiego, który wraz z zamkniętymi w obrębie muru obiektami Warszawskiej Starówki, został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

II. Aspekt poprawy jakości przestrzeni publicznej był realizowany poprzez wykonanie następujących zadań:

2) „Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej”
Przedmiotem zadania była kompleksowa modernizacja ul. Białostockiej położonej na terenie dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. W latach 2000-2002 ze środków m.st. Warszawy dokonano przebudowy części ulicy na odcinku od ul.Targowej do ul.Markowskiej. W ramach aktualnego projektu planowana jest modernizacja dalszej części ulicy o powierzchni 17370 m2 na odcinku od ul.Markowskiej do ul.Radzymińskiej.

3) „Modernizacja budynku przy ulicy Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy Teatrze Ochoty”.
Budynek przy ul. Reja 9, wraz z sąsiadującym Zieleńcem przy Teatrze Ochoty, znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków - Kolonii Lubeckiego sąsiadującej bezpośrednio z wpisanymi również do rejestru zabytków: Kolonią im.st. Staszica, Stacją Filtrów i Wodociągów i Zieleńcem Wielkopolski.
Modernizacja budynku teatru ma polegać na wyburzeniu/przebudowaniu współczesnych przybudówek oraz rozbudowie pierwotnej bryły budynku w sposób uzgodniony ze Stołecznym Konserwatorem zabytków, dla zachowania obecnych funkcji budynku i możliwości ich wzbogacenia o nową ofertę. Planuje się m.in.:
- rozbudowanie budynku polegające na stworzeniu m.in.: ogrodu zimowego, zaplecza magazynowego dla teatru oraz całorocznej kawiarenki
- budowę letniego mini amfiteatru
- budowę tarasu letniej kawiarni pełniącego jednocześnie funkcję widowni dla mini amfiteatru i letniej kawiarni.

III. Aspekt społeczno-kulturowy zostanie zrealizowany poprzez zadania:

4) „Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze”
Budynek zlokalizowany przy ul. Walerego Sławka na terenie Parku Achera nie był w ostatnich latach wykorzystywany na cele publiczne z powodu bardzo złego stanu technicznego. Przedmiotem modernizacji była całkowita jego przebudowa. W wyniku realizacji projektu powstał budynek parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Środkowa część budynku jest dwukondygnacyjna. W budynku mieści się dom dziennego pobytu dla emerytów i rencistów. Lokale użytkują też organizacje pozarządowe. Największa z sal przeznaczona jest do celów szkoleniowych i kulturalnych. Dokonana została również restauracja starej zieleni wokół obiektów kultury i w przestrzeni międzyblokowej.

5) "Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Centrum Złotego Wieku” w dzielnicy Rembertów
Zadanie dotyczyło rozbudowy i modernizacji budynku Domu Dziennego Pobytu znajdującego się w Dzielnicy Rembertów przy ul. Plutonowych 10. celem dostosowania istniejącego obiektu oraz jego otoczenia do potrzeb społecznych oraz zapewnienia standardów jakościowych obowiązujących w UE. Rozbudowę zaprojektowano z myślą o nawiązaniu do architektury budynku istniejącego.

Realizacja projektu umożliwiła rewitalizację wybranych obszarów problemowych m.st. Warszawy oraz przyczyniła się do wyrównania różnic w aspekcie społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. W miejsce zdegradowanego obszaru, objętego projektem powstanie infrastruktura pozwalająca na przyciągniecie mieszkańców w tym młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. starszych do inicjatyw, które będą działać integrująco, przeciw wykluczeniu społecznemu, kształcąco i resocjalizacyjnie.

Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozyskał dofinansowanie do zadania w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pn. „ Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekuńcze” oraz „ Odnowa szaty roślinnej i nawierzchni w Parku Achera” łącznie w wysokości 2113751,68 zł. Zgodnie z decyzja Zespołu Koordynującego m.st. Warszawy pozyskane środki mogą być przeznaczone wyłącznie na projekt z zakresu rewitalizacji.
Zarząd Dzielnicy proponuje przeznaczenie w/w środków na dokończenie w miarę możliwości pozostałych zadań zapisanych w dzielnicowym Mikroprogramie tj.

 1. „Modernizacja podwórek należących do Miasta st. Warszawy w „Starym Ursusie”,
 2. „Modernizacja altanek śmietnikowych na terenach należących do Miasta st. Warszawy w „Starym Ursusie”.

 

Wartość całkowita projektu: 373952 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 317859.2 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 1 sierpnia 2014 r. - 31 sierpnia 2015 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: 50 uczniów z klas obsługi turystycznej i klas informatycznych w Technikum nr 8 przy Zespole Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych

Opis projektu:

Projekt "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż" to program rozwojowy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, ukierunkowany na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Ma on na celu poprawę oferty edukacyjnej Technikum nr 8 oraz uzupełnienie jej o elementy wiedzy praktycznej - staże i kursy kwalifikacyjne, które oprócz nabywania doświadczenia zawodowego umożliwią uczniom nawiązanie kontaktów zawodowych z pracodawcami w trakcie nauki. Projekt zakłada także poprawę warunków nauczania poprzez wyposażenie pracowni informatycznej. Ważnym celem projektu będzie też podniesienie świadomości własnych predyspozycji zawodowych oraz posługiwania się branżowym językiem obcym.
Programem rozwojowym zostanie objętych także 4 nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych i turystycznych, którzy wezmą udział w kursach aktualizujących fachową wiedzę i kompetencje zawodowe.
Istotną grupą beneficjantów projektu będą również przedsiębiorcy przyjmujący uczniów na staż. Projekt zapewni im kontakt z przygotowanymi stażystami oraz środki niezbędne do przystosowania miejsca pracy i wynagrodzenie dla opiekuna stażu.


Informacje dodatkowe:
Realizowane w ramach projektu działania:

 • zajęcia z języków obcych: z j. angielskiego i j. hiszpańskiego,
 • warsztaty z doradztwa zawodowego,
 • kurs programowania z grafiką komputerową,
 • kurs skutecznej komunikacji w branży turystycznej,
 • kurs animatora czasu wolnego w turystyce,
 • kurs programowania dla nauczycieli informatyki.

Wyposażenie pracowni informatycznej:

 • 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem do grafiki komputerowej,
 • tablica multimedialna,
 • aparat fotograficzny lustrzanka,
 • kamera cyfrowa,
 • 2 plotery do druku wielkoformatowego.

 

Wartość całkowita projektu: 1621990 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1378691 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji: 1 września 2010 r. - 30 czerwca 2013 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Grupą docelową jest 459 uczniów z 4 publicznych gimnazjów znajdujących się w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Opis projektu:

Projekt jest adresowany do uczniów pochodzących z trudnych środowisk, wymagających wsparcia, motywacji, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz stworzenia odpowiednich warunków do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. Wsparciem zostali objęci uczniowie pochodzący z rodzin niepełnych lub zastępczych, z rodzin o niskim statusie materialnym, dotkniętych bezrobociem rodziców bądź opiekunów, korzystający z pomocy społecznej, mający problemy z nauką, nadpobudliwością, agresją słowną i fizyczną. Dodatkowo młodzież tą charakteryzuje wycofywanie się w kontaktach z innymi, brak wartości i autorytetów, zachowania aspołeczne, odrzucenie przez rówieśników, brak inicjatywy i krótkotrwała motywacja do podejmowania różnorodnych działań.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań wśród uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, języków obcych, matematyki, informatyki oraz pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych służących wybraniu optymalnej drogi edukacji.
Działania w ramach projektu:

 1. Zajęcia wyrównawcze: zajęcia prowadzone w oparciu o programy dydaktyczne opracowane w ramach projektu:
  • moduł przedmioty humanistyczne,
  • moduł język obcy,
  • moduł matematyka-fizyka,
  • moduł chemia-fizyka,
  • moduł ekologia-przedmioty przyrodnicze,
 2. Zajęcia pogotowia lekcyjnego, które umożliwiają uczestnikom projektu odrabianie lekcji oraz przygotowywanie się do zajęć pod nadzorem nauczyciela.
  • Pogotowie z języka polskiego,
  • Pogotowie z języka obcego,
  • Pogotowie z matematyki,
 3. Zajęcia Edukacji Kulturalnej: to blok zajęć z zakresu rozwijania zainteresowań artystycznych, który ma zachęcać do postawy twórczej, wskazywać na potrzebę rozwijania kontaktów interpersonalnych. Przewidziane zajęcia:
  • Zajęcia teatralne,
  • Zajęcia fotograficzno-filmowe,
  • Zajęcia informatyczne,
  • Zajęcia dziennikarskie,
  • Zajęcia taneczne,
 4. Wyjazdowe szkolenie psychologiczno-pedagogiczne:którego celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, uświadomienie uczestnikom projektu ich słabych i mocnych stron, propagowanie zdrowego stylu życia, nauka tolerancji oraz integracja zespołu.
 5. Szkolenie z zakresu predyspozycji zawodowych: celem jest pozyskanie wiedzy o możliwościach przyszłej edukacji w wybranym zawodzie oraz uświadomienie talentów i predyspozycji zawodowych. Zajęcia prowadzone są przez doradcę zawodowego.
 6. Przegląd Dokonań Uczestników Projektu: poświęcony efektom prowadzonych zajęć, umożliwia zaprezentowanie owoców pracy uczestnikówzajęć „edukacji kulturalnej”.

Placówki objęte projektem:

 • Gimnazjum nr 130 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 Warszawa
 • Gimnazjum nr 131 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Drzymały 1, 02-495 Warszawa
 • Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa
 • Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Warszawska 63, 02-495 Warszawa

 

Wartość całkowita projektu: 7721898 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1232180 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energet
Działanie: 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Okres realizacji: 1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd m.st. Warszawy / Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 4

Opis projektu:

Decyzję o przeprowadzeniu termomodernizacji i jej zakresie Zarząd Dzielnicy podjął na podstawie przeprowadzonej analizy efektywności ekonomicznej (audyt energetyczny) oraz potrzeb uczniów i nauczycieli, oraz pozostałych mieszkańców dzielnicy korzystających z budynku. Zaplanowana termomodernizacja budynku SP 4 w Dzielnicy przyczyni się do rozwiązania wskazanego wyżej problemu oraz do osiągnięcia głównego celu projektu , jakim jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez ochronę powietrza. W wyniku realizacji projektu dzielnica Ursus bezpośrednio obniży koszty utrzymania w/w placówki oświatowej.
Budynki Szkoły Podstawowej nr 4 znajdują się w dobrym stanie technicznym, wymagającym termomodernizacji, także aspekt stanu estetycznego elewacji pozostawiał wiele do życzenia, wymagała odnowienia. Prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie-Ursus przy ul. Walerego Sławka 9 zostały wykonane na podstawie wspomnianego audytu energetycznego oraz opracowanej przez projektantów kolorystyki obiektu. Zakres termomodernizacji objął:

 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad budynkiem szkoły
 • Ocieplenie stropodachu nad łącznikiem
 • Ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynków szkoły

Szczegółowe cele przeprowadzenia termomodernizacji miały na celu doprowadzenie do:

 • oszczędności zużycia energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania o ok. 25%
 • spełnienia standardów ochrony cieplnej,
 • przywrócenia obiektom właściwych standardów funkcjonalnych i energetycznych
 • zapewnienia użytkownikom właściwego komfortu cieplnego poprzez przywrócenie obiektom standardów energetycznych,
 • poprawy stanu technicznego obiektów,
 • wdrożenia systemu monitorowania i nadzoru zużycia energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej

Zgodnie z projektem zostały wykonane:

 • wymiana starej stolarki okiennej (4 okna w łączniku) oraz drzwiowej (drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne prowadzące do sali gimnastycznej, drzwi boczne pojedyncze do budynku szkoły)
 • wymiana balustrad zewnętrznych
 • wymiana posadzek na schodach zewnętrznych
 • remont pokrycia dachu budynku szkoły i łącznika wraz z ociepleniem
 • wymiana i montaż obróbek blacharskich, rynien, rur
 • skucie gzymsów zewnętrznych na budynku szkoły
 • docieplenie ścian styropianem gr. 10cm (sala gimnastyczna i łącznik) i 13cm (budynek szkoły)
 • Stropodach wentylowany nad budynkiem szkoły – docieplenie granulatem z wełny mineralnej gr. 15cm, metodą wdmuchiwania
 • Stropodach nad łącznikiem docieplenie styropianem 15cm laminowanym papą oraz inne elementy drobne.

 

 

Wartość całkowita projektu: 986020 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 853370 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 1 czerwca 2009 r. - 29 lutego 2012 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Grupę docelową projektu stanowi 157 uczniów Zespołu Szkół nr 42.

Opis projektu:

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy zakończyła realizację projektu pn. „Tygrysy rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt prowadzony był w okresie od czerwca 2009 r. do lutego 2012 r. Grupę docelową projektu stanowiło 157 uczniów Zespołu Szkół nr 42. Młodzież ta charakteryzowała się niskim poziomem wyników nauczania (szkoła zajmuje przedostatnie miejsce w Warszawie w rankingu Biura Edukacji) oraz niską świadomością na temat szkolnictwa zawodowego. Potrzeba wyrównywania szans wynikała również z faktu, iż uczniami ZS nr 42 są także osoby z trudnych środowisk, wymagające wsparcia, pomocy, doradztwa i stworzenia odpowiednich warunków do podnoszenia swoich kwalifikacji, z uwzględnieniem wymagań rynku pracy. Ponadto uczniom oferowana jest niewystarczająca ilość zajęć specjalistycznych na wybranych kierunkach nauczania, odpowiadająca potrzebom rynku pracy. Niniejszy projekt był odpowiedzią na sytuację z ostatnich lat. Bieżące i przyszłe potrzeby rynku pracy jasno wskazują, iż absolwenci techników o specjalnościach technik informatyk, technik obsługi ruchu turystycznego oraz technik ekonomista, a także absolwenci szkół zawodowych będą na rynku pracy stale poszukiwani. Celem ogólnym projektu było stworzenie nowej jakości w systemie szkolnictwa zawodowego w Dzielnicy Ursus poprzez - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych oraz wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Celem szczegółowym było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych poprzez dodatkowe i specjalistyczne zajęcia, a także promocja szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym. W ramach projektu realizowane były zajęcia specjalistyczne, zajęcia wyrównawcze (dla technikum i szkoły zawodowej, wg opracowanych autorskich programów zajęć), zajęcia z przedmiotów zawodowych, zajęcia sportowe i taneczne oraz doradztwo zawodowe. Istotą zajęć było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, a także rozwój zainteresowań i wychowanie poprzez sztukę. Program dodatkowych zajęć sportowych i tanecznych poprawił sprawność motoryczną młodzieży, uczył pracy w zespole oraz rozwijał zdolność orientacji przestrzennej. Dla uczniów mających trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego i niemieckiego funkcjonowało laboratorium językowe. W ramach tego zadania zostały zakupione niezbędne narzędzia do sprawnego i profesjonalnego kształcenia lingwistycznego, m.in. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, zestawy słuchawek oraz podręczniki. Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w obozach językowych, podczas których mogli zweryfikować nabyte w szkole umiejętności językowe w kontakcie z zewnętrznymi lektorami. Obozy pozwoliły także na integrację grupy oraz dały możliwość rozwoju fizycznego uczestników projektu poprzez turystykę, sport i aktywny wypoczynek. Poza tym młodzież regularnie uczęszczała do instytucji kultury (teatry, kina, muzea, wystawy).
Realizowane w ramach projektu zajęcia są niezbędne do uzyskania najwyższych efektów kształcenia i profesjonalnego przygotowania przyszłych absolwentów, do wymogów rynku pracy. W ramach projektu została zrealizowana następująca liczba godzin w ramach poszczególnych zajęć:

 • zajęcia specjalistyczne z informatyki – 220 godzin;
 • zajęcia specjalistyczne z języka angielskiego – 280 godzin;
 • zajęcia specjalistyczne z przedmiotów zawodowych – 186 godzin;
 • zajęcia sportowe i taneczne – 230 godzin;
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 43 godziny,
 • z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym skorzystało 90 uczniów;
 • zajęcia wyrównawcze dla technikum:
  • język polski – 600 godzin,
  • matematyka – 430 godzin,
  • matematyka i fizyka – 192 godzin,
  • język angielski – 430 godzin,
  • język niemiecki – 425 godzin.
 • zajęcia wyrównawcze dla szkoły zawodowej:
  • język polski – 60 godzin
  • język angielski – 112 godzin;
  • matematyka – 130 godzin


Informacje dodatkowe:
Rezultatami miękkimi projektu było: podniesienie samooceny wśród uczestników projektu; poprawa zdolności interpersonalnych, językowych, podstaw przedsiębiorczości; rozwój sprawności ruchowej; promocja szkolnictwa zawodowego; poprawa jakości szkolnictwa zawodowego w ZS nr 42; korzyści płynące z doradztwa zawodowego. Dzięki nabyciu wysokich kwalifikacji zawodowych, absolwenci szkoły będą konkurencyjni na rynku pracy. Wartością dodaną projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz umocnienie się pozycji szkoły zawodowej. Dzięki realizacji projektu szkoła wyróżniła się ponad standardową ofertą wśród szkół zawodowych. Wpłynie to na bardziej pozytywny obraz szkolnictwa zawodowego, szczególnie wśród potencjalnych uczniów i środowiska. Projekt ma długofalowe oddziaływanie na grupę uczestników, ponieważ przyczynił się do poprawy zdolności językowych, wzrostu ICT, kompetencji kluczowych oraz do poprawy zdawalności matur i egzaminów zawodowych.

 

Wartość całkowita projektu: 9839542.09 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 7092563.2 zł
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko
Priorytet:
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Okres realizacji: 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2019 r.
Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Opis projektu:

Projekt realizowany był na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na nieruchomościach, które stanowiły tereny zieleni nieuporządkowanej o powierzchni około 4 ha. Były to działki po byłych zakładach ZPC URSUS, które w Opracowaniu ekofizjograficznym do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oznaczone zostały jako jedne z terenów o największym pozytywnym wpływie na przewietrzanie miasta. Realizacja inwestycji obejmowała uporządkowanie terenu i podzielenie go na różne strefy, od dzikich łąk, przez obszary mieszane (tereny podmokłe), aż po uporządkowane trawniki pełniące funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. Park ma charakter naturalistyczny, zbliżony do dzikiego z zachowaniem ponad 70% powierzchni biologicznie czynnej. Istniejące cenne przyrodniczo drzewa zachowano, a gatunki drzew i krzewów inwazyjnych zastąpiono przez gatunki rodzime. Część istniejących zbiorowisk została zaadoptowana do nowych nasadzeń, co przyczyniło się do zwiększenia różnorodności biologicznej. W konsekwencji, większa bioróżnorodność, wielopiętrowość i wielogatunkowość przyczynia się także do stworzenia miejsc bytowania różnych gatunków zwierząt. Wprowadzono rośliny stanowiące bazę pokarmową owadów i małych zwierząt kręgowych, ustawiono również budki lęgowe oraz poidełka. Urozmaicenie rzeźby terenu z wykorzystaniem ziemi pochodzącej z wykopów pod niecki i piętrowe nasadzenia roślin stanowi także osłonę od hałasu i zanieczyszczeń pochodzących z sąsiednich ulic. W parku stworzono system niecek bioretencyjnych - odbierających, gromadzących i rozsączających wodę z całego parku. System odbiera wody opadowe z powierzchni parku i utwardzonych ciągów pieszych. Rozwiązanie to umożliwia stałe nawodnienie terenu parku. Na terenie parku powstał m.in.: naturalistyczny plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, ścieżki edukacyjne, wybieg dla psów, toaleta publiczna.
W projekcie wprowadzono innowacyjne rozwiązania z ekologicznym mechanizmem wykorzystania elementów pochodzących z recyklingu. Do budowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych wykorzystano materiały mineralne przyjazne środowisku. Elementy małej architektury zostały wykonane z najprostszych materiałów (drewno, stal ocynkowana) przy zastosowaniu niezbędnego minimum ich obróbki w trakcie procesu produkcyjnego. W parku wykorzystano również odnawialne źródła energii poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych dla oświetlenia parkowego. Obszar parku jest otwarty, dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników i dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana także dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Celem głównym realizacji inwestycji było zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicy Ursus, poprzez stworzenie unikalnego miejsca służącego ochronie środowiska oraz rozwoju w kierunku zrównoważonej przyszłości. Inwestycja spowodowała zwiększenie powierzchni terenów zielonych, poprawę stanu środowiska naturalnego przyczyniającego się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta oraz wykorzystywania wody opadowej. Pośrednim efektem natomiast jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ekologii i poszanowania przyrody. Wymiernym rezultatem realizacji projektu jest niewątpliwie zwiększenie powierzchni terenów zieleni w dzielnicy, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Wartość całkowita projektu: 430480 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 430480 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Okres realizacji: 1 marca 2011 r. - 31 marca 2012 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: nauczyciele 45+ z warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opis projektu:

W ramach projektu nauczyciele z różnych dzielnic Warszawy mogli nieodpłatnie uczestniczyć w Podyplomowych Studiach Doskonalenia Umiejętności Wychowawczych dla nauczycieli w wieku 45+. Studia prowadzone były przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyło w nich 54 nauczycieli z czego do końca projektu wytrwało 46 osób. W ramach programu studiów odbyło się ponad 200 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu: psychologii, prawa w pracy nauczyciela, praktycznych aspektów polityki oświatowej, analizy programów wychowawczych, treningów wychowawczych, treningów praktycznego rozwiązywania konfliktów, kultury różnych placówek edukacyjnych i resocjalizacyjnych, profilaktyki uzależnień.
Seminaria i zajęcia warsztatowe prowadzone były przez:

 • specjalistów w zakresie rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji oraz mediacji w edukacji,
 • prawników, specjalizujących się w metodach rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych,
 • psychologów, pedagogów dostarczających szkołom narzędzi do diagnozy procesu wychowania oraz wspierających je w tworzeniu programów wychowawczych,
 • specjalistów w zakresie kultury dziecięcej i młodzieżowej,
 • autorów programów, których celem jest diagnoza i przeciwdziałanie agresji, a w szczególności autorów dobrych praktyk angażujących uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalne w działania na rzecz profilaktyki agresji,
 • autorów dobrych praktyk angażujących uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalne w działania na rzecz demokratyzacji szkoły.

Dodatkowo poza udziałem w Podyplomowych Studiach Doskonalenia Umiejętności Wychowawczych, nauczyciele mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy zawodowej, uczestnicząc w szkoleniu „Komputer w pracy nauczyciela”. Szkolenie prowadził Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W ramach 36 godzinnego programu zajęć zostały zrealizowane treści dotyczące: wykorzystania pakietu Microsoft Office, elementów grafiki komputerowej oraz e-learningu w pracy nauczyciela. W szkoleniu uczestniczyło 15 nauczycieli, 14 z nich ukończyło szkolenie otrzymując zaświadczenia. W dniach 4 i 5 luty 2012 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, którą uwieńczyliśmy kilkumiesięczne działania projektowe mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz ich motywację do pracy z uczniami. Konferencję w dniu 4 luty rozpoczął Burmistrz Dzielnicy Ursus - Wiesław Krzemień witając zaproszonych gości i uczestników projektu. Wykład wprowadzający pt. „Problemy wychowawcze z punktu widzenia dyrektora szkoły” poprowadził znany felietonista "Wprost" i "Dziennika Gazety Prawnej", dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” – Jan Wróbel. Kolejnym i najważniejszym etapem konferencji były prezentacje prac studentów – uczestników projektu Wychowawca 45+ XXI wieku. Nauczyciele przez dwa dni przedstawiali główne problemy wychowawcze oraz wypracowane przez nich w trakcie studiów programy i projekty wychowawcze jako sposoby do niwelowania istniejących problemów. Najlepsze merytorycznie prace zostały opracowane i zredagowane przy współpracy z Panią Prof. dr hab. Elżbietą Putkiewicz i dr Moniką Jakubowską z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie wydane w formie książkowej jako „dobre praktyki” dla nauczycieli w warszawskich szkołach.