Organizacje pozarządowe w Ursusie

chmura tagów ze słowami ngo, Ursus, współpraca, zmiana, oddolnie, bezinteresowność, wolontariat, społeczność, wsparcie

Organizacje pozarządowe to podmioty publiczne, które zajmują się m.in. działalnością na rzecz społeczności lokalnych. Nazywane są trzecim sektorem lub skrótem ngo, w odróżnieniu od sektora publicznego i biznesowego.

Mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale celem ich działalności nie jest osiąganie zysku. Najbardziej powszechne to fundacje i stowarzyszenia.

W Ursusie działa wiele organizacji ngo, które nieodpłatnie oferują warsztaty, szkolenia czy pomoc socjalną. Zakres działań jest zróżnicowany i odpowiada na potrzeby mieszkańców w różnym wieku, zainteresowaniach i o różnorodnym statusie. 

 

działalność edukacyjna na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

www.culturelab.pl

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, tel. 500 196 735

Celami Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, respektującego prawa człowieka i m.in. prawa mniejszości. Fundacja w sposób szczególny w swojej działalności uwzględnia dzieci.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. przez:

 • edukację bezpośrednią: warsztaty, seminaria, spotkania,
 • zintensyfikowaną obecność w nowych mediach i portalach społecznościowych: prowadzenie bloga, udział i organizacja grup dyskusyjnych, tworzenie filmów tematycznych,
 • działalność wydawniczą i publicystyczną: publikacja artykułów i książek,
 • współpracę z polskimi i międzynarodowymi podmiotami, których misja i cele są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (prywatne firmy, instytucje publiczne oraz rządowe).

www.ursus.zhp

ul. Adamieckiego 1; tel. 780 088 070

Podstawowymi celami Związku Harcerstwa Polskiego jest:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni,
 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

przymierze.org.pl

Nowogrodzka 51, tel. 22 621 2933, 698 442 096

Misją Przymierza Rodzin jest wspieranie edukacji i wszechstronnego wychowania dzieci , młodzieży i całych rodzin, które ma służyć kształtowaniu postaw otwartych na potrzeby innych ludzi, środowiska i całego społeczeństwa, wypływające z inspiracji moralnej i religijnej, aktywnych wobec współczesnego świata oraz wyzwań, które z sobą przynosi.

www.kulawawarszawa.pl/

tel. 796 866 696

Fundacja Kulawa Warszawa składa się z ekspertek i ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy szkolenia i warsztaty, których głównym celem jest zmiana podejścia do tematyki niepełnosprawności.

Nie skupiamy się tylko na jednej grupie osób, ale patrzymy nieco szerzej: m.in. osoby starsze, opiekunowie z dziećmi w wózkach, turyści z dużym bagażem, obcokrajowcy, to osoby, które także korzystają z udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Mimo, iż nazwa Kulawa Warszawa wskazuje tylko na jedną lokalizację, prowadzimy nasze szkolenia na terenie całego kraju. Prowadzimy także szkolenia za granicą oraz organizujemy wystąpienia motywacyjne w innych krajach.

strefai.org.pl

ul. Dzieci Warszawy 11/34, tel. 504 125 898

Celem Fundacji Strefa Innowacji jest wspieranie rozwoju i podnoszenie komfortu życia społeczeństwa poprzez ułatwianie dostępu do edukacji, pracy oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

Działamy na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności kobiet i osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam, by każda osoba miała możliwość rozwijania swojego potencjał i dzieliła się talentami i doświadczeniem z innymi.

www.facebook.com/SerceWarszawy/

Fundacja Serce Warszawy to organizacja, która powstała w celu działań na rzecz rozwoju miejskiej demokracji i niezależnych mediów lokalnych, wspierania promocji kultury i sportu, wiedzy ekologicznej oraz pielęgnacji pamięci historycznej.

działalność kulturalna

www.facebook.com/scenaprzyfabryczna

Grupa teatralna „Scena Przyfabryczna” skupia dorosłych aktorów amatorów, których łączy pasja w podejmowaniu artystycznych wyzwań.

Cele:

 • prowadzenie teatru amatorskiego Scena Przyfabryczna,
 • upowszechnianie kultury, sztuki i wszelkich przejawów działalności kulturalnej,
 • wspieranie rozwoju artystycznego młodzieży i dorosłych,
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej poprzez organizację wydarzeń, czy warsztatów.

cantatedeo.waw.pl

ul. Traktorzystów 14, tel. 602 353 348

Misja Stowarzyszenia jest:

 • działanie  na rzecz społeczności lokalnej w zakresie kultury, rekreacji i edukacji muzycznej,
 • zapobieganie wykluczeniom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnic warszawy i  okolic  poprzez  zajęcia chóralne i warsztatowe,
 • wszechstronne propagowanie działalności chóru cantate deo oraz artystów i instytucji kultury działających w dzielnicy ursus m.st. Warszawy,
 • promocja międzynarodowego dialogu kulturowego,
 • reprezentowanie interesów lokalnej społecznosci w dziedzinie organizacji życia społeczno-kulturalnego w ramach unii europejskiej poprzez wzmacnianie postaw patriotycznych,
 • ochrona  dorobku  artystycznego  chóru  cantate  deo,
 • ochrona   lokalnych  zabytków  kultury.

herhor.org

Nasze cele

 •  zrzeszenie wszystkich miłośników Egiptu w Polsce,
 • wspieranie polskiej egiptologii w kraju i polskich badań archeologicznych w Egipcie,
 • informowanie o odkryciach archeologicznych i badaniach egiptologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu nauki polskiej,
 • popularyzacja wiedzy o Egipcie (od starożytności po współczesność) w kraju i za granicą,
 • promocja współczesnej kultury egipskiej w Polsce,
 • utworzenie stałej polskiej placówki badawczej w rejonie Luksoru,
 • utworzenie specjalistycznej biblioteki egiptologicznej w Warszawie.
   

działalność na rzecz seniorów

Dom Kultury „Kolorowa” ul. Sosnkowskiego 16, tel. 602 57 448, 508 196 125

Stowarzyszenie "Dzieci Wojny" Oddział Warszawa-Ursus realizuje swoje cele poprzez:

 • reprezentowanie środowiska Dzieci Wojny wobec organów samorządowych i państwowych,
 • organizowanie rekreacji i wypoczynku poprzez spotkania i wycieczki,
 • współdziałanie i wspieranie doświadczeń z organizacjami o podobnym profilu działania,
 • comiesięczne spotkania integracyjno-kulturalno-szkoleniowe dotyczące: ochrony zdrowia, opieki socjalnej, rehabilitacji i zdrowego stylu życia.

ul. Plutonu Torpedy 47, tel. 512 996 760

Towarzystow U3W realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie wykładów , seminariów, warsztatów psychologicznych, lektoratów języka angielskiego, prelekcji, spotkań, konferencji, wystaw i innych zajęć,
 • organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej
 • prowadzenie zespołów zainteresowań
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej ( wydajemy biuletyn)
 • występowanie z wnioskami i opiniami do władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością UTW

działalność na rzecz pomocy społecznej

misja.com.pl/

ul. Traktorzystów 26, tel. 22 478 30 22, 780 174 664

Fundacja wspierająca osoby w kryzysie bezdomności poprzez:

 • prowadzenie schroniska „Dom Świętego Łazarza” i pomoc dla osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • udostępnianie mieszkania treningowego,
 • streetworking  na terenie Ursusa, Włoch, Ochoty

 

ul. Gen. K. Sosnowskiego 16, tel. 500 042 832

Stowarzyszenie jest organizacja charytatywną, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Obecnie Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją „Bank Żywności SOS” w Warszawie i organizuje paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin Stowarzyszenia. Władze na rzecz Stowarzyszenia pracują społecznie

www.facebook.com/TPD-Ursus

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 667 01 88

Działalność opiekuńczo-wychowawcza w miejscu zamieszkania, prowadzona przez terenowe koła przyjaciół dzieci; oparta m. in. o środowiskowe ogniska wychowawcze(2 ogniska w Ursusie), organizują one dożywianie, pomoc w nauce, zajęcia reedukacyjno-resocjalizujące oraz, w porozumieniu z rodzinami i szkołami, dążą do eliminacji zagrożeń wychowawczych i opiekuńczych, mogących doprowadzić do powstawania i utrwalania się patologicznych zachowań naszych podopiecznych.

www.facebook.com/Stowarzyszenie-SIMUL

ul. Kolorowa 16 m 27, tel. 733 783 375

Nasza oferta skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz całych rodzin. Organizujemy działania sprzyjające nabywaniu umiejętności społecznych, wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, samopomocy, promocji i integracji rodziny. Wspieramy inicjatywy lokalne, integrację społeczną w tym integrację mniejszości narodowych i kulturowych,

Stowarzyszenie podejmuje działania w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, przemocy, uzależnień. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie Udzielamy specjalistyczną pomocy indywidualną i grupową poprzez diagnozę, terapię i wsparcie naszych beneficjentów.
 

www.facebook.com/ZorzaUrsus

ul. Sosnkowskiego 16, tel. 22 662 22 06

Cele Stowarzyszenia:

 • prowadzenie działań w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin.
 • profilaktyka i edukacja w zakresie opieki nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
 • kształtowanie i szerzenie w społeczeństwie lokalnym wzorców zdrowego, trzeźwego stylu życia
 • udział w programach przeciwdziałania alkoholizmowi,

działalność sportowa

www.facebook.com/utsakrobadwarszawa

ul. Sosnkowskiego 3, tel. 507 738 621

„AKRO-Bad” prowadzi działalność sportową, szkoli wybitnie sportowo uzdolnioną młodzież w:

 • akrobatyce sportowej,
 • badmintonie.

Klub może się poszczycić licznymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej.

 

www.uksskalar.pl/

ul. Sosnkowskiego 3, tel. 889 861 200

Klub zajmuje się szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży w następujących sekcjach:

 • sekcja pływania sportowego,
 • sekcja pływania z elementami waterpolo

UKS „Skalar” Ursus organizuje także ogólnorozwojowe obozy sportowe w czasie letnich wakacji.

 

www.ursuswarszawa.com/

ul. Sosnkowskiego 3, tel. 535 100 431, 535 100 433

Głównym celem statutowym klubu jest organizowanie, rozpowszechnianie, ożywienie kultury fizycznej i sportu na szczeblu lokalnym. Klub przyczynia się do ograniczania patologii społecznej poprzez zapewnianie młodzieży możliwości uprawiania aktywności ruchowej. Ponad to zwiększa liczebności dzieci i młodzieży grających w piłkę nożną. 

kagi.org.pl/

ul. Piskorska 1B, tel. 516 103 333, 881 441 477 

Działalność:
1. szkolenia sportowe i rekreacyjne; upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk i sportów walki,
2. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
3. prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej - „Poradnia Kluczyk”
4. dokształcanie i doskonalenie zawodowe trenerów, instruktorów i wychowawców, organizowanie kursów doszkalających i podnoszących kwalifikacje
5. organizowanie czasu wolnego, obozów, szkoleń, seminariów o charakterze sportowym, rekreacyjnym, rehabilitacyjnym i opiekuńczym dzieciom, młodzieży i dorosłym

www.breakthelimits.pl/

ul. Zagłoby 16 C, tel. 505 034 672

Głównym celem fundacji jest umożliwianie realizacji sportowych marzeń osobom które same nie mogą tego osiągnąć. Szczególnym patronatem obejmujemy Dzieci z Domów Dziecka.

Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności i mobilizację podopiecznych do działania i samorozwoju. Wysyłamy młodzież na sportowe obozy które wzbogacają ich o kolejne umiejętności a szczególnie współpracę w grupie.

W ostatnim czasie projekty żeglarskie stały się główną misją fundacji. Grupowa praca dzieci na jachtach i dbanie o sprzęt uczy ich odpowiedzialności współpracy. Naszym oczkiem w głowie jest projekt „Misja morze” w którym remontujemy stary jacht aby stał się jednostką do szkolenia Dzieci z Domów Dziecka. Młodzież z placówek opiekuńczych będzie miała możliwość brania udziału w obozach i rejsach w nagrodę za całoroczną pracę i chęć rozwoju osobistego.

działalność na rzecz społeczności lokalnej

www.ospursus.pl

ul. Rynkowa 8, tel. 22 668 44 44

Celem OSP jest:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
 • branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu, oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

działalność przedstawicielska

soursus.pl/

ul. Traktorzystów 26

Celem Stowarzyszenia Obywatelskiego jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej i samorządowej a w szczególności:

 • szerzenie i popularyzowanie idei demokracji i samorządności oraz organizowanie lokalnej społeczności wobec tych idei,
 • obrona praw i interesów obywateli,
 • pobudzanie aktywności obywatelskiej,
 • przygotowanie i udział w wyborach organów przedstawicielskich e) prowadzenie pomocy społecznej, charytatywnej.