Organizacje pozarządowe w Ursusie

chmura tagów ze słowami ngo, Ursus, współpraca, zmiana, oddolnie, bezinteresowność, wolontariat, społeczność, wsparcie
Autor: Urząd dzielnicy Ursus

Organizacje pozarządowe to podmioty publiczne, które zajmują się m.in. działalnością na rzecz społeczności lokalnych. Nazywane są trzecim sektorem lub skrótem ngo, w odróżnieniu od sektora publicznego i biznesowego.

Mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale celem ich działalności nie jest osiąganie zysku. Najbardziej powszechne to fundacje i stowarzyszenia.

W Ursusie działa wiele organizacji ngo, które nieodpłatnie oferują warsztaty, szkolenia czy pomoc socjalną. Zakres działań jest zróżnicowany i odpowiada na potrzeby mieszkańców w różnym wieku, zainteresowaniach i o różnorodnym statusie. 

 

działalność edukacyjna na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

www.culturelab.pl

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, tel. 500 196 735

Celami Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, respektującego prawa człowieka i m.in. prawa mniejszości. Fundacja w sposób szczególny w swojej działalności uwzględnia dzieci.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. przez:

 • edukację bezpośrednią: warsztaty, seminaria, spotkania,
 • zintensyfikowaną obecność w nowych mediach i portalach społecznościowych: prowadzenie bloga, udział i organizacja grup dyskusyjnych, tworzenie filmów tematycznych,
 • działalność wydawniczą i publicystyczną: publikacja artykułów i książek,
 • współpracę z polskimi i międzynarodowymi podmiotami, których misja i cele są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (prywatne firmy, instytucje publiczne oraz rządowe).

www.ursus.zhp

ul. Adamieckiego 1; tel. 780 088 070

Podstawowymi celami Związku Harcerstwa Polskiego jest:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni,
 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

przymierze.org.pl

Nowogrodzka 51, tel. 22 621 2933, 698 442 096

Misją Przymierza Rodzin jest wspieranie edukacji i wszechstronnego wychowania dzieci , młodzieży i całych rodzin, które ma służyć kształtowaniu postaw otwartych na potrzeby innych ludzi, środowiska i całego społeczeństwa, wypływające z inspiracji moralnej i religijnej, aktywnych wobec współczesnego świata oraz wyzwań, które z sobą przynosi.

www.kulawawarszawa.pl/

tel. 796 866 696

Fundacja Kulawa Warszawa składa się z ekspertek i ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy szkolenia i warsztaty, których głównym celem jest zmiana podejścia do tematyki niepełnosprawności.

Nie skupiamy się tylko na jednej grupie osób, ale patrzymy nieco szerzej: m.in. osoby starsze, opiekunowie z dziećmi w wózkach, turyści z dużym bagażem, obcokrajowcy, to osoby, które także korzystają z udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Mimo, iż nazwa Kulawa Warszawa wskazuje tylko na jedną lokalizację, prowadzimy nasze szkolenia na terenie całego kraju. Prowadzimy także szkolenia za granicą oraz organizujemy wystąpienia motywacyjne w innych krajach.

strefai.org.pl

ul. Dzieci Warszawy 11/34, tel. 504 125 898

Celem Fundacji Strefa Innowacji jest wspieranie rozwoju i podnoszenie komfortu życia społeczeństwa poprzez ułatwianie dostępu do edukacji, pracy oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

Działamy na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności kobiet i osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam, by każda osoba miała możliwość rozwijania swojego potencjał i dzieliła się talentami i doświadczeniem z innymi.

www.facebook.com/SerceWarszawy/

Fundacja Serce Warszawy to organizacja, która powstała w celu działań na rzecz rozwoju miejskiej demokracji i niezależnych mediów lokalnych, wspierania promocji kultury i sportu, wiedzy ekologicznej oraz pielęgnacji pamięci historycznej.

działalność kulturalna

www.facebook.com/scenaprzyfabryczna

Grupa teatralna „Scena Przyfabryczna” skupia dorosłych aktorów amatorów, których łączy pasja w podejmowaniu artystycznych wyzwań.

Cele:

 • prowadzenie teatru amatorskiego Scena Przyfabryczna,
 • upowszechnianie kultury, sztuki i wszelkich przejawów działalności kulturalnej,
 • wspieranie rozwoju artystycznego młodzieży i dorosłych,
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej poprzez organizację wydarzeń, czy warsztatów.

cantatedeo.waw.pl

ul. Traktorzystów 14, tel. 602 353 348

Misja Stowarzyszenia jest:

 • działanie  na rzecz społeczności lokalnej w zakresie kultury, rekreacji i edukacji muzycznej,
 • zapobieganie wykluczeniom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnic warszawy i  okolic  poprzez  zajęcia chóralne i warsztatowe,
 • wszechstronne propagowanie działalności chóru cantate deo oraz artystów i instytucji kultury działających w dzielnicy ursus m.st. Warszawy,
 • promocja międzynarodowego dialogu kulturowego,
 • reprezentowanie interesów lokalnej społecznosci w dziedzinie organizacji życia społeczno-kulturalnego w ramach unii europejskiej poprzez wzmacnianie postaw patriotycznych,
 • ochrona  dorobku  artystycznego  chóru  cantate  deo,
 • ochrona   lokalnych  zabytków  kultury.

herhor.org

Nasze cele

 •  zrzeszenie wszystkich miłośników Egiptu w Polsce,
 • wspieranie polskiej egiptologii w kraju i polskich badań archeologicznych w Egipcie,
 • informowanie o odkryciach archeologicznych i badaniach egiptologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu nauki polskiej,
 • popularyzacja wiedzy o Egipcie (od starożytności po współczesność) w kraju i za granicą,
 • promocja współczesnej kultury egipskiej w Polsce,
 • utworzenie stałej polskiej placówki badawczej w rejonie Luksoru,
 • utworzenie specjalistycznej biblioteki egiptologicznej w Warszawie.
   

działalność na rzecz seniorów

Dom Kultury „Kolorowa” ul. Sosnkowskiego 16, tel. 602 57 448, 508 196 125

Stowarzyszenie "Dzieci Wojny" Oddział Warszawa-Ursus realizuje swoje cele poprzez:

 • reprezentowanie środowiska Dzieci Wojny wobec organów samorządowych i państwowych,
 • organizowanie rekreacji i wypoczynku poprzez spotkania i wycieczki,
 • współdziałanie i wspieranie doświadczeń z organizacjami o podobnym profilu działania,
 • comiesięczne spotkania integracyjno-kulturalno-szkoleniowe dotyczące: ochrony zdrowia, opieki socjalnej, rehabilitacji i zdrowego stylu życia.

ul. Plutonu Torpedy 47, tel. 512 996 760

Towarzystow U3W realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie wykładów , seminariów, warsztatów psychologicznych, lektoratów języka angielskiego, prelekcji, spotkań, konferencji, wystaw i innych zajęć,
 • organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej
 • prowadzenie zespołów zainteresowań
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej ( wydajemy biuletyn)
 • występowanie z wnioskami i opiniami do władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością UTW

działalność na rzecz pomocy społecznej

misja.com.pl/

ul. Traktorzystów 26, tel. 22 478 30 22, 780 174 664

Fundacja wspierająca osoby w kryzysie bezdomności poprzez:

 • prowadzenie schroniska „Dom Świętego Łazarza” i pomoc dla osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • udostępnianie mieszkania treningowego,
 • streetworking  na terenie Ursusa, Włoch, Ochoty

 

ul. Gen. K. Sosnowskiego 16, tel. 500 042 832

Stowarzyszenie jest organizacja charytatywną, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Obecnie Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją „Bank Żywności SOS” w Warszawie i organizuje paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin Stowarzyszenia. Władze na rzecz Stowarzyszenia pracują społecznie

www.facebook.com/TPD-Ursus

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 667 01 88

Działalność opiekuńczo-wychowawcza w miejscu zamieszkania, prowadzona przez terenowe koła przyjaciół dzieci; oparta m. in. o środowiskowe ogniska wychowawcze(2 ogniska w Ursusie), organizują one dożywianie, pomoc w nauce, zajęcia reedukacyjno-resocjalizujące oraz, w porozumieniu z rodzinami i szkołami, dążą do eliminacji zagrożeń wychowawczych i opiekuńczych, mogących doprowadzić do powstawania i utrwalania się patologicznych zachowań naszych podopiecznych.

www.facebook.com/Stowarzyszenie-SIMUL

ul. Kolorowa 16 m 27, tel. 733 783 375

Nasza oferta skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz całych rodzin. Organizujemy działania sprzyjające nabywaniu umiejętności społecznych, wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, samopomocy, promocji i integracji rodziny. Wspieramy inicjatywy lokalne, integrację społeczną w tym integrację mniejszości narodowych i kulturowych,

Stowarzyszenie podejmuje działania w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, przemocy, uzależnień. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie Udzielamy specjalistyczną pomocy indywidualną i grupową poprzez diagnozę, terapię i wsparcie naszych beneficjentów.
 

www.facebook.com/ZorzaUrsus

ul. Sosnkowskiego 16, tel. 22 662 22 06

Cele Stowarzyszenia:

 • prowadzenie działań w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin.
 • profilaktyka i edukacja w zakresie opieki nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
 • kształtowanie i szerzenie w społeczeństwie lokalnym wzorców zdrowego, trzeźwego stylu życia
 • udział w programach przeciwdziałania alkoholizmowi,

działalność sportowa

www.facebook.com/utsakrobadwarszawa

ul. Sosnkowskiego 3, tel. 507 738 621

„AKRO-Bad” prowadzi działalność sportową, szkoli wybitnie sportowo uzdolnioną młodzież w:

 • akrobatyce sportowej,
 • badmintonie.

Klub może się poszczycić licznymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej.

 

www.uksskalar.pl/

ul. Sosnkowskiego 3, tel. 889 861 200

Klub zajmuje się szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży w następujących sekcjach:

 • sekcja pływania sportowego,
 • sekcja pływania z elementami waterpolo

UKS „Skalar” Ursus organizuje także ogólnorozwojowe obozy sportowe w czasie letnich wakacji.

 

www.ursuswarszawa.com/

ul. Sosnkowskiego 3, tel. 535 100 431, 535 100 433

Głównym celem statutowym klubu jest organizowanie, rozpowszechnianie, ożywienie kultury fizycznej i sportu na szczeblu lokalnym. Klub przyczynia się do ograniczania patologii społecznej poprzez zapewnianie młodzieży możliwości uprawiania aktywności ruchowej. Ponad to zwiększa liczebności dzieci i młodzieży grających w piłkę nożną. 

kagi.org.pl/

ul. Piskorska 1B, tel. 516 103 333, 881 441 477 

Działalność:
1. szkolenia sportowe i rekreacyjne; upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk i sportów walki,
2. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
3. prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej - „Poradnia Kluczyk”
4. dokształcanie i doskonalenie zawodowe trenerów, instruktorów i wychowawców, organizowanie kursów doszkalających i podnoszących kwalifikacje
5. organizowanie czasu wolnego, obozów, szkoleń, seminariów o charakterze sportowym, rekreacyjnym, rehabilitacyjnym i opiekuńczym dzieciom, młodzieży i dorosłym

www.breakthelimits.pl/

ul. Zagłoby 16 C, tel. 505 034 672

Głównym celem fundacji jest umożliwianie realizacji sportowych marzeń osobom które same nie mogą tego osiągnąć. Szczególnym patronatem obejmujemy Dzieci z Domów Dziecka.

Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności i mobilizację podopiecznych do działania i samorozwoju. Wysyłamy młodzież na sportowe obozy które wzbogacają ich o kolejne umiejętności a szczególnie współpracę w grupie.

W ostatnim czasie projekty żeglarskie stały się główną misją fundacji. Grupowa praca dzieci na jachtach i dbanie o sprzęt uczy ich odpowiedzialności współpracy. Naszym oczkiem w głowie jest projekt „Misja morze” w którym remontujemy stary jacht aby stał się jednostką do szkolenia Dzieci z Domów Dziecka. Młodzież z placówek opiekuńczych będzie miała możliwość brania udziału w obozach i rejsach w nagrodę za całoroczną pracę i chęć rozwoju osobistego.

działalność na rzecz społeczności lokalnej

www.ospursus.pl

ul. Rynkowa 8, tel. 22 668 44 44

Celem OSP jest:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
 • branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu, oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

działalność przedstawicielska

soursus.pl/

ul. Traktorzystów 26

Celem Stowarzyszenia Obywatelskiego jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej i samorządowej a w szczególności:

 • szerzenie i popularyzowanie idei demokracji i samorządności oraz organizowanie lokalnej społeczności wobec tych idei,
 • obrona praw i interesów obywateli,
 • pobudzanie aktywności obywatelskiej,
 • przygotowanie i udział w wyborach organów przedstawicielskich e) prowadzenie pomocy społecznej, charytatywnej.