W styczniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu poświęcono również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych wniesione przez:
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na wykonanie komiksu ilustrowanego na podstawie scenariusza o przebiegu strajków robotniczych w Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” w czerwcu 1976 r.,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT), umowy zlecenia na zatrudnienie osób wspomagających bieżącą pracę wydziału (prace biurowe) oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych,
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej osiadania fundamentów skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 2,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla podopiecznych Ośrodka,
 • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez pracowników opłat za studia,
 • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na usługi dostępu do Internetu.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał zakresie:
 • planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
  • Zespół Funduszy Europejskich, w związku z przesunięciem na 2021 rok środków finansowych, zaoszczędzonych w 2020 roku przez epidemię koronawirusa, na realizację projektu pn.: „Interaktywnie zintegrowani”, współfinansowanego przez Unię Europejską,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
  • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie terenu parkingu oraz ciągów pieszych Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”, położonego przy ul. Orląt Lwowskich.
 • planu wydatków majątkowych na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Nabycie gruntów pod drogi gminne – rozliczenie z deweloperem”,
 • „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,
 • „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44, w    zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki”,
 • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku
   Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ulicą Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”,
 • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
 • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
 • „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
 • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
 • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”,
 • „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej”,
 • Wydział Ochrony Środowiska, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
 • „Realizacja projektu »Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego«”,
 • planu dochodów na 2021 rok, w związku ze zmianami w ww. planie wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok.

(Niniejsze zmiany wymagały również podjęcia przez Zarząd Dzielnicy stosownych uchwał,w których dokonano korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2050, w zakresie realizacji zadań wskazanych powyżej).

 1. Zarząd zatwierdził do realizacji kalendarz imprez patriotycznych w Dzielnicy Ursus, na 2021 rok.
 2. Pozytywnie zaopiniował propozycję ponownego zatrudnienia koordynatora do obsługi rządowego programu „Wspieraj Seniora”, z uwagi na jego dalszą kontynuację w bieżącym roku. Zadaniem niniejszej osoby będzie nadzorowanie pracy wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom starszym oraz współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus w zakresie działań podejmowanych w ramach przedmiotowej akcji.
 3. Wydział Sportu i Rekreacji przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekty dwóch uchwał w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą:
  • „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku”, na które wpłynęło 27 ofert spełniających wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała pozytywnie 21 ofert, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie naszej Dzielnicy, na łączną kwotę 190.000 zł,
  • „Szkolenia i współzawodnictwa sportowe dzieci i młodzieży”, na które wpłynęło 17 ofert,
   z czego 16 spełniło wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała pozytywnie 15 ofert, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnorodnych dyscyplinach sportowych, na łączną kwotę 650.000 zł.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami Zarząd Dzielnicy pozytywnie zarekomendował wskazania Komisji konkursowej podejmując dwie uchwały w powyższych sprawach.

 1. Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele uwagi sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując 31 uchwał w zakresie udzielenia pomocy mieszkaniowej, zmiany podstawy prawnej kwalifikacji do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasoby m.st. Warszawy oraz dodatkowo:
   • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowego w Warszawie na rzecz dotychczasowych najemców,
   • jedną uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego w Warszawie na rzecz dotychczasowego najemcy,
   • dwie uchwały w sprawie zawarcia umów najmu na miejsca postojowe usytuowane w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie z najemcami wyłonionymi w trybie poza konkursem.
  • Zarząd Dzielnicy również zatwierdził do realizacji Protokół Nr 17 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2021 r., w którym Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

W lutym Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Dużo też czasu na lutowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 w zakresie wykazu wieloletnich:
  • przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
   • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
  • przedsięwzięć bieżących w zakresie wydatków oświatowych i pozaoświatowych, z przeznaczeniem na:
   • dowożenie uczniów,
   • obsługę jednostek edukacyjno-oświatowych,
   • utrzymanie porządku i czystość dróg,
   • utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich,
   • utrzymanie zieleni,
   • urządzenia wodne,
   • utrzymanie, remonty i konserwacje dróg,
   • utrzymanie placów zabaw,
   • przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne,
   • bieżące utrzymanie Urzędu Dzielnicy Ursus,
   • utrzymanie zasobu komunalnego,
   • utrzymanie obiektów sportowych,
   • świadczenia społeczne,
   • walkę ze skutkami problemów alkoholowych,
  • prognoz budżetów w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych,
   • pozostałe zadania z zakresu dożywiania, w związku ze zmianą organizacji wydawania gorących posiłków – od 01.07.2021 r. zadanie to będzie realizowane przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, wniesionych przez:
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na remont:
 • oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby,
 • elewacji wraz z wykonaniem nawiewu powietrza do pomieszczeń w Przedszkolu nr 343,
 • remont małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2,
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na przedłużenie licencji programu „Norma PRO” do sporządzania kosztorysów wariantowych, porównawczych i złożonych, wykorzystywanego przez Wydział Infrastruktury i Wydział Gospodarowania Nieruchomościami w bieżącej pracy,
  • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym m.in. „Biegu Wolności” - dla uczczenia 45 rocznicy strajków w Ursusie,
 • wydatków majątkowych na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
  • Wydział Ochrony Środowiska, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
 • dochodów na 2021 rok, z uwagi na przywrócenie przez Miasto Stołeczne Warszawę środków finansowych niewykorzystanych w 2020 r., na :
  • remont oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby,
  • realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
  • realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
 • wydatków bieżących oraz dochodów na 2021 rok, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z:
 • Centrum Komunikacji Społecznej, z rezerwy celowej na rozwój Miejsc Aktywności Lokalnej
  z przeznaczeniem dla Ośrodka Kultury „Arsus” na doposażenie lokalu oraz działania animacyjne w Miejscu Aktywności Lokalnej „Portiernia”,
  • Biura Polityki Lokalowej, na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody
   w wyniku epidemii COVID-19.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok wniesione przez:
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
   • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
   • serwis pogwarancyjny programów komputerowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup m.in.: artykułów biurowych, chemii gospodarczej i artykułów spożywczych,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
   • wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Rakietników 28,
   • naprawę słupów w garażu usytułowanym w budynku użytkowym przy ul. Rynkowej 8,
   • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • zimowe oczyszczanie ulic, w związku z obfitymi opadami śniegu,
   • naprawę pompy w przepompowni wód opadowych zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy,
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji uzupełniającej kanalizacji deszczowej w ramach wykonawstwa zastępczego na terenie Szkoły Podstawowej nr 381,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania.
 2. Główny Księgowy przedstawił również Zarządowi Dzielnicy w formie uchwały projekt sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2020 rok, zostanie ono przedłożone do zaopiniowania Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Z przygotowanych zestawień wynika,  że budżet za rok 2020 w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany  na poziomie 97,6%, a wykonanie inwestycji Dzielnica ma na poziomie 91,7%. Można to uznać w pewnym stopniu za sukces szczególnie, że od początku marca zeszłego roku borykaliśmy się i borykamy z pandemią koronawirusa.
  • Wystawa ma składać się z 15 paneli wystawienniczych zostanie zaprezentowana w kwietniu br. mieszkańcom naszej Dzielnicy  w  jednym z lokalnych parków.

   Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

   1. Zarząd Dzielnicy Ursus na wniosek Wydziału Sportu i Rekreacji:
    • dokonał podziału środków finansowych dla podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy, poprzez udział w rozgrywkach sportowych w I półroczu 2021 r., dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra Warszawa” oraz Fundacji Wspierania Szachów
     w Ursusie – Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”; powyższe podmioty będą promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie” na rękawach koszulek, a dodatkowo niniejszy logotyp będzie widniał na ich stronach internetowych, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie także podawana przez spikera podczas przedmiotowych zawodów sportowych,
   2. pozytywnie zaopiniował także prośbę Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus o zwolnienia jednostki z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok
    i przeznaczenia tej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dachu Pływalni „Albatros”. Stosowna uchwała została przygotowana i przekazana pod obrady Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia ostatecznej decyzji w powyższej sprawie.
    1. Zaakceptowano propozycję Wydziału Kultury dotyczące:
    • organizacji wystawy plenerowej pt.: „Ocean” – ekspozycji stworzonej na bazie fragmentów powieści pt.: „Solaris” Stanisława Lema dla upamiętnienia setnej rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP docenił znaczące miejsce jego pisarstwa w literaturze XX wieku i ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema.
    • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2020 Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (podjęte przez Zarząd w formie uchwały).
    1. Po zapoznaniu się z wnioskami Wydziału Infrastruktury oraz ustnymi opiniami Naczelnika Wydziału Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na:
     • budowę drogi 19 KDL (ul. Silnikowa) i drogi 22 KDL (ul. Centralna) oraz chodnika na fragmencie drogi 45 KD-D (ul. Odlewnicza),
     • zagospodarowanie w 2021 roku wolnych środków finansowych na realizację zadanie
      : „Przygotowanie terenu – usunięcie i wywóz odpadów budowlanych o kodzie 17, hałdy znajdującej się na dz. ew. nr 124/3 z obrębu 2-09-09 przy ul. T. Hennela i Silnikowej w Warszawie, przeznaczonej pod budowę szkoły podstawowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: »Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela«”.
    2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania otrzymał zgodę Zarządu na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”, za łączną kwotę 40 000,00 zł (podjęte przez Zarząd w formie uchwały).
    3. Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
     • podejmując 28 uchwał, w tym:
      • 2 uchwał w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert pomieszczenia gospodarczego w na rzecz dotychczasowego najemcy,
      • uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy,
      • uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert garażu wolnostojącego, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu,
      • uchwały w sprawie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej.
     • zapoznając się i zatwierdzając do realizacji protokół nr 1/2021 z dnia 05.02.2021 r. zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali. Rekomendacje ww. gremium przekazane zostały pod obrady Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus, celem dalszego procedowania przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy,
     • zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 18 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2021 r.

W marcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły  one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050. Skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Dużo też czasu na marcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, kulturą, oświatą i sprawami społecznymi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050
  w zakresie:
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
  • dowożenie uczniów,
  • konserwację i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych, łącznie z ich zapleczem technicznym,
  • prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie prowadzenia świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich,
  • utrzymanie, remonty i konserwacje dróg,
  • bieżące utrzymanie jednostki,
  • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie i remonty dróg gminnych,
   • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na dokończenie remontu oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na remonty infrastruktury parkowej oraz utrzymanie parków,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na realizację „Programu rozwoju wolontariatu
    w bibliotekach m.st. Warszawy” – środki przeznaczone dla Biblioteki Publicznej
    W.J. Grabskiego zostaną przesunięte z rezerwy celowej Centrum Komunikacji Społecznej,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w walce z pandemią koronawirusa (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) oraz na dezynfekcję pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
  • dochodów na 2021 rok w związku z:
   • przekazaniem przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych środków finansowych na realizację przez:
    • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi,
    • Ośrodek Pomocy Społecznej – obsługi rządowego programu „Wspieraj Seniora”.
   • przesunięciem z rezerwy celowej Centrum Komunikacji Społecznej dla Wydziału Kultury, dodatkowych funduszy na realizację „Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy”, który również jest prowadzony przez Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego,
  • wydatków majątkowych oraz dochodów na 2021 rok, a także planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok tj.: Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego, pn.: „Modernizacja dachu pływalni Albatros OSiR Ursus, położonej przy ul. Orląt Lwowskich 1”.
 2. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na:
   • remonty nawierzchni chodników położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • na montaż, naprawę i wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki),
   • opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w ul. Rakuszanki oraz ul. Przemysława II,
   • remonty nawierzchni dróg utwardzonych – bitumicznych,
   • wykonanie okresowego przeglądu przepompowni ścieków sanitarnych,
   • przeglądy dróg,
   • projekt remontu kanalizacji deszczowej,
  • Wydział Kultury z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii, w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic i masek ochronnych dla Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii, w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic i masek ochronnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na zwrot kosztów postepowania sądowego,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie kabin typu TOI-TOI,
   • badanie poziomu hałasu w pobliżu nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Warszawy 2,
   • utrzymanie zieleni i fontann na zieleńcach,
   • interwencyjną pielęgnację drzew,
   • utrzymanie fontann i toalety w EKOparku,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz działania epidemiczne,
  • Zespół Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracowni komputerowych i gabinetów terapeutycznych w ramach realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków UE, pn.: „Interaktywnie zintegrowani”,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na:
   • dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli,
   • zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli w temacie: „Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza” i „Ocena uczniów w edukacji hybrydowej i zdalnej”,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów
   i usług (VAT).
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na wykupienie reklamy
   w mediach związanej z publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych o Dzielnicy Ursus,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:
   • dowożenie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Seniora, w związku
    z występującą pandemią koronawirusa,
   • zakup artykułów ochrony osobistej i artykułów biurowych w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu pn.: „Wspieraj Seniora”.
 1. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na zaproponowany przez Wydział Sportu i Rekreacji podział środków finansowych przeznaczonych dla podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w I półroczu 2021 r. pomiędzy:
  • Klub Sportowy „Ursus Warszawa” ,
  • Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad” .

Kluby te biorąc udział w zawodach i imprezach sportowych będą promowały Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy m.in. występując w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie”. Logotyp Dzielnicy będzie publikowany na stronach internetowych ww. podmiotów, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie też podawana przez spikera w trakcie trwania zawodów sportowych w których zawodnicy ww.  klubów biorą czynny udział.

 1. Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy, na wniosek NZOZ Hipokrates Sp. z o.o., podjął  uchwałę w sprawie obniżenia przedmiotowej placówce czynszu za najem lokalu użytkowego położnego na Placu Czerwca 1976 r. nr. 1, z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej, która była spowodowana wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów, w związku z panującą epidemią koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niższy czynsz NZOZ Hipokrates Sp. z o.o. będzie płacił przez  najbliższe trzy miesiące. Dodatkowo firma WEIP Sp. z o.o. także zwróciła się do Urzędu Dzielnicy Ursus z wnioskiem o obniżenie wysokości czynszu za dzierżawę parkingu przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus, ze względu na duży spadek dochodów spowodowany sytuacją epidemiczną na terenie całego kraju. Firma przedłożyła stosowne dokumenty w tej sprawie i również otrzymała zgodę na obniżenie czynszu dzierżawnego.
 2. Zarząd zatwierdził także przedłożony przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Harmonogram realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, przygotowany w oparciu o Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy w 2021 r. Celem stworzenia niniejszego dokumentu jest określenie działań lokalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie, kształtowanie polityki promującej zdrowy styl życia, ograniczanie zjawiska dysfunkcjonalności grup społecznych w środowisku lokalnym oraz podnoszenie wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej.
 3. Po podjęciu przez Zarząd Dzielnicy w dniu 17.02.2021 r. Uchwały Nr 884/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”. Kolejnym krokiem było powołanie przez Zarząd komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku, co też uczyniono..
 4. Zarządu Dzielnicy omówił również wiele spraw z zakresu kultury m.in.:
  • wyraził zgodę na zorganizowanie:
   • w Parku Czechowickim widowiska muzyczno-historycznego dla uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedmiotowa impreza będzie miała charakter swobodnego opowiadania, które urozmaici występ chóru męskiego „Cantores Minores” z Archikatedry Warszawskiej oraz aktora, przedstawiającego w kostiumie postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
   • w dniu 05.2021 r. w Parku Hasanka wydarzenia edukacyjno-artystycznego dla dzieci
    i młodzieży pn.: „Piknik Hasanka vol. 6”. Na tegoroczną edycję zaplanowano pokaz malowania muralu, warsztaty Street Art, wystawę miejską pt.: „Dlaczego winyl?”, strefę edukacyjną – Street Art, Insta Wall – ściankę do zdjeć, muzykę z Disc Jockey’em, występ gościa specjalnego oraz warsztaty malowania płyt winylowych i ich okładek „Zamień winyl na sztukę!”. Naczelnik zapewniła, że formuła wydarzenia będzie dostosowana do aktualnych warunków pandemii i związanych z tym obostrzeń,
  • pozytywnie zaopiniował sprawozdania finansowe za rok 2020 instytucjom kultury nadzorowanym przez Urząd Dzielnicy Ursus, tj.:
   • Ośrodkowi Kultury „Arsus”,
   • Bibliotece Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Dotacje przeznaczone dla przedmiotowych instytucji, zgodnie z przedłożonym dokumentami zostały wydatkowane prawidłowo ze statutami i założeniami merytorycznymi ich działalności.

 1. Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy m.in.:
  • podejmując 12 uchwał w tym zakresie,
  • zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 19 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2021 r., będący podstawą do realizacji kolejnych działań i procedur zmierzających do racjonalnego gospodarowania posiadanym zasobem komunalnym.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

W kwietniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele  czasu na kwietniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050
  w zakresie:
  • wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz wieloletniej prognozy budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul.  Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na:
    • prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
    • działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
  • wydatków majątkowych oraz dochodów na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
    • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul.  Orląt Lwowskich”,
    • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
    • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
    • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”.
  • wydatków bieżących oraz majątkowych na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury:
    • w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości położonej przy
     ul. Gierdziejewskiego 20”.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na wykonanie opinii ornitologicznej pod kątem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu elewacji budynku w Przedszkolu nr 343,
 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na remont pompy w studni oligoceńskiej, położonej przy ul. Czerwona Droga,
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania, a także na ochronę zdrowia i pomoc społeczną,
 • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na zakup kart do diagnozy dzieci w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn.: „Strefa mówienia” – konsultacje logopedyczne,
 • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków COVID-19
  w Ośrodku Kultury „Arsus”, w tym m.in. na zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych i dezynfekcję pomieszczeń,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
 • remont ściany szczytowej w pomieszczeniach zajmowanych przez Delegaturę BAiSO
  oraz uszczelnienie części dachu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
 • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT).
 1. Zarząd Dzielnicy w ramach sprawowanego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi  Miasta Stołecznego Warszawy, położonymi na obszarze dzielnicy i niezaliczanymi uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy do jednostek o znaczeniu ponad dzielnicowym, zapoznał się i zatwierdził  sprawozdania z działalności za 2020 rok, złożone przez:
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy,

podejmując stosowne uchwały w tym zakresie.

 1. W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził  zgodę,  w myśl zapisów art. 16 ustawy o drogach publicznych, na podpisanie umowy z:
  •  Konsorcjum firm w skład, której wchodzi:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX”
   Sp. z o.o., Divisto Sp. z o.o. oraz Ogniowa DVE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, której przedmiotem jest budowa drogi 44 KD-D (ul. Odlewnicza) w Warszawie,
  • firmą Petro Development Spółka z o.o.,  której przedmiotem jest przebudowa części ulicy Legnickiej oraz ulicy Wiosny Ludów.

Działania te pozwolą Dzielnicy na kontynuację budowy sieci dróg gminnych na jej terenie, a tym samym będą właściwą reakcją na zwiększony w tym rejonie, w niedalekiej przyszłości ruch kołowy
i pieszy.

 1. Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy m.in. podejmując:
  • 20 uchwał w tym zakresie, w tym:
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego, położnego w budynku przy ul. Kolorowej 14 w Warszawie,
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego, położnego w budynku przy ul. Walerego Sławka 6 w Warszawie,
   • dwie uchwały w sprawie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

W maju Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na majowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050
  w zakresie:
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, a przesuwane środki finansowe przeznaczone zostaną na obsługę jednostek edukacyjno-oświatowych,
  • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie dochodów i wydatków UE, wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz wykazu wieloletnich przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w związku z realizacją w ramach programu Erasmus Plus Akcja 2. Partnerstwo Współpracy Szkół, projektu pn.: „Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling”,
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków bieżących, w związku z:
   • utrzymaniem w porządku i czystości dróg,
   • zimowym oczyszczaniem ulic,
   • kosztami eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego,
   • likwidacją dzikich wysypisk,
   • obchodami m.in. Dnia Ziemi,
   • zadaniami z zakresu bezdomności zwierząt w mieście,
   • utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych,
   • utrzymaniem i konserwacją zieleni, w tym przyulicznej,
   • utrzymaniem parków.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na działania partnerstw instytucji rozwijających wolontariat, realizowane w ramach miejskiego projektu pn.: „Ochotnicy warszawscy” - środki finansowe na niniejsze przedsięwzięcie ze swojej rezerwy celowej przekazało Centrum Komunikacji Społecznej,
   • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus,
  • wydatków bieżących oraz dochodów na 2021 ro, wniesione przez:
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na działania rozwijające wolontariat w Ośrodku Kultury „Arsus”, realizowane w ramach miejskiego projektu pn.: „Ochotnicy Warszawscy” – Centrum Komunikacji Społecznej również przekazało środki finansowe na niniejsze przedsięwzięcie ze swojej rezerwy celowej,
  • wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok, wniesione przez Wydział Infrastruktury,
   z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A”,
  • wydatków majątkowych na 2021 rok, wniesione przez Wydział Infrastruktury,
   z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
  • dochodów na 2021 rok,  wniesione przez:
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na działania partnerstw instytucji rozwijających wolontariat, realizowane w ramach miejskiego projektu pn.: „Ochotnicy warszawscy” – przekazanie środków finansowych na niniejsze przedsięwzięcie z Centrum Komunikacji Społecznej,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
    pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”, w związku ze sprzedażą przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku użyteczności publicznej - Przedszkola
    nr 441 przy ul. Wojciechowskiego 13 w Warszawie.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na ekspertyzy stanu technicznego:
   • stropu w budynku położonym przy ul. Szancera 5,
   • budynku położonego przy ul. Jagiełły 26 wraz z analizą opłacalności remontu,
  • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na:
   • opłacenie podatku od nieruchomości,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
   • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
   • zakup środków dezynfekujących, rękawic i masek ochronnych,
   • usunięcie zniszczeń po zalaniu w Przedszkolu nr 200,
   • wydzielenie z kuchni pomieszczenia do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 382,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na:
   • opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na naprawy awaryjne w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, w tym:
   • naprawę obróbki blacharskiej dachu,
   • naprawę dźwigu osobowego,
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych, a w szczególności remont małej sali w Szkole Podstawowej nr 2,
  • Wydział Kadr z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń,
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
   • remonty i konserwacje sprzętu (urządzenia teleinformatyczne, klimatyzacja w serwerowni),
   • zakup usług telekomunikacyjnych.
 4. Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele czasu sprawom kulturalnym – Wydział Kultury przedstawił ciekawe propozycje imprez dla mieszkańców Dzielnicy Ursus tj.:
  • Międzynarodowy Dzień Dziecka w Parku Czechowickim, podczas którego odbędzie się spektakl teatralny „Baśnie Braci Grimm”, pokaz iluzjonisty oraz koncert z piosenkami i animacjami dla najmłodszych oraz wręczenie nagród dla uczestników konkursu pn.: „Słoneczna zakładka”, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Dzielnicy Ursus; dodatkowo w przestrzeni parku zostaną zrealizowane animacje artystyczne i warsztaty plastyczne, ekologiczne i sitodruku.
  • „Rodzinne Pikniki Artystyczne” na terenie Parku Hassów w wakacyjne soboty w formie pikników rodzinnych, podczas których dorośli wysłuchają w zaaranżowanym amfiteatrze koncertów muzycznych m.in.: muzyki klasycznej, folkowej i operowej w wykonaniu profesjonalnych zespołów, zaś dzieci wezmą udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez animatorów – m.in. warsztatach plastycznych, grach i zabawach.
  • „Koncerty jazzowe w Acherówce”, które będą się odbywały w niedziele lipca i sierpnia w Parku Achera, podczas, których publiczność wysłucha autorskich jazzowych interpretacji i aranżacji jazzu tradycyjnego i lubianych przebojów muzyki pop.
  • „Niedzielne Bajki” w amfiteatrze Parku Czechowickiego, prezentowane w lipcowe niedziele przez aktorów Teatru „Pod Orzełkiem”.

Dodatkowo na wniosek Wydziału Kultury Zarząd wyraził zgodę na wykonanie i umieszczenie na terenie Dzielnicy Ursus tablicy upamiętniającej akcję rozminowania przez żołnierzy plutonu „Torpeda” batalionu „Miotła”, Państwowych Zakładów Inżynierii „Ursus”. Niestety Wydział nie posiada środków finansowych na realizację niniejszego zadania, więc członkowie Zarządu zobowiązali się do zabezpieczenia dodatkowych środków dla Wydziału, aby uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się w dniu rocznicy wydarzenia, tj. 14 stycznia 2022 r.

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus na majowych posiedzeniach wiele czasu poświęcił sprawom oświatowym. Zgodnie ze wskazaniami Wydziału Oświaty i Wychowania powołał komisję konkursową, do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów poniższych placówek oświatowych
  z terenu Dzielnicy Ursus:
  • Przedszkole nr 343, ul. Warszawska 53,
  • Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka, ul. Zagłoby 11,
  • Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Drzymały 1,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15, ul. Dzieci Warszawy 42.

Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Zarząd Dzielnicy pozytywnie zarekomendował dwie oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus w 2021 roku pod nazwą „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”. Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi następujące podmioty, które zorganizują wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z naszej Dzielnicy tj.:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny „Simul”, które zaplanowało spędzenie wakacji pod hasłem: „Nareszcie razem”,
  • Fundacja Ten Shin Kai, zabierze ona dzieci i młodzież w letnią „Podróż do Krainy jezior 2021”.
 1. Na wniosek Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Zarząd wyraził zgodę na:
  • podjęcie działań zmierzających do wykwaterowania budynku położonego przy ul. Rakietników 28, a następnie wyłączenia go z eksploatacji, z uwagi na jego zły stan techniczny. Ponadto ustalono, że zachodzi konieczność wykonania niezbędnych zabezpieczeń wymienionych
   w ekspertyzie technicznej, a po opróżnieniu wszystkich lokali wyłączony z eksploatacji budynek należy zabezpieczyć przed dostępem dla osób postronnych,
  • zmianę sposobu ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody w budynku położonym przy ul. Żurawickiej 23, polegającą na wykonaniu instalacji opartej na pompach ciepła typu powietrze-woda, współpracujących z instalacją fotowoltaiczną, w związku z pogarszającym się stanem technicznym przedmiotowej nieruchomości.
 2. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus przedstawił uchwałę Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie nr 5/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie zainicjowania niezbędnych działań zmierzających do opracowania rozwiązań zapewniających dogodne skomunikowanie Dzielnicy Ursus z planowaną na ul. Połczyńskiej stacją metra. W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców Dzielnicy wszyscy Członkowie Zarządu uznali niniejszą inicjatywę Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie za zasadną oraz zdecydowali, że powyższą uchwałę należy przekazać do Prezydenta m.st. Warszawy, z prośbą o podjęcie stosownych działań, które będą uwzględniały potrzeby komunikacyjne mieszkańców prężnie rozwijającej się Dzielnicy.
 3. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na realizację wniosków przedstawionych przez Wydział Infrastruktury dotyczących podpisania umów, których przedmiotem jest przebudowa:
  • ulicy Słupskiej w zakresie chodnika,
  • drogi ul. Cierlickiej i ul. Plutonu „AK” Torpedy w Warszawie, w ten sposób, aby dostosować te fragmenty ulic do planowanego zwiększonego ruchu pieszego i kołowego  oraz zapewnić mieszkańcom komfort funkcjonowania w tej części Dzielnicy.

 

 1. Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy m.in. podejmując:
  • 17 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego, położnego w budynku przy ul. K. Pużaka 5 w Warszawie,
   • trzy uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowych w Warszawie.

Ponadto zatwierdzono do realizacji Protokół Nr 20 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2021 r., w którym to Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

W czerwcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na czerwcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 w:
  • wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz wieloletniej prognozie budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej”,
   • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”.
  • wieloletniej prognozie budżetów w zakresie wydatków i dochodów, wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn.: „Interaktywnie zintegrowani”. Jego celem jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Działania  te obejmują różne formy edukacyjne rozwijające i wyrównujące kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. Zajęcia o charakterze terapeutycznym są prowadzone dla 1100 uczniów, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT, a także dodatkowo 85 nauczycieli będzie doskonalić swoje kompetencje zawodowe.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących oraz dochodów na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Zasobów Lokalowych, w związku z nową regulacją wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skutkującą znacznymi podwyżkami tej pozycji w budżecie na 2021 rok,
   • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
    • „Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej”,
    • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
    • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
    • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
  • wydatków bieżących na 2021 rok i wniesione przez Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na zakup laptopa, monitorów oraz przenośnych urządzeń pamięci,
 • przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na wymianę filtrów basenowych na Pływalni „Skalar”,
 • wydatków majątkowych na 2021 rok i zostały wniesione przez Wydział Informatyki,
  z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla Wydziału Budżetowo-Księgowego – nowego systemu do ewidencji dochodów, wystawiania faktur w zakresie sprzedaży oraz obsługi kasy,
 • dochodów na 2021 rok, w związku z realizacją dochodów powyżej zaplanowanych środków –

wysoki poziom realizacji wynika z uzyskania dochodów zaległych oraz z niezrealizowanego przekształcenia gruntów 4 budynków wielorodzinnych z powodu trudności uregulowania stanu prawnego gruntu.

Dodatkowo Zarząd Dzielnicy Ursus pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus w sprawie wprowadzenia na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wyłącznie peryferyjnej strefy czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. Będzie to korzystna zmiana dla mieszkańców Ursusa, gdyż dla strefy peryferyjnej stawka bazowa określona przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Zarządzeniem Nr 703/2021 z 10 maja 2021r., zostanie obniżona się o 10% od wartości bazowej.

 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:
   • pomoc społeczną oraz zasiłki i pomoc w naturze,
   • opłatę za energię elektryczną i gaz,
   • opłatę za czynsz,
   • koszty leczenia,
   • zaspokojenie niezbędnych potrzeb podopiecznych Ośrodka,
   • zdarzenia losowe,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
   • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą dzieci i młodzieży,
   • zakup środków dezynfekujących, rękawic i masek ochronnych,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na zakup toalety turystycznej, płynu spłukującego i utylizatora do lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dzieci Warszawy 45, w związku z nałożoną na mieszkańca izolacją związaną z zachorowaniem na covid-19.
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
   • sprzątanie pustostanów położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
  • przegląd techniczny przepompowni ścieków sanitarnych w pasie drogowym ul. Wiosny Ludów/Legnicka,
  • wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania decyzji środowiskowej –odprowadzenie wód deszczowych do Kanału Konotopa.
 • Zespół Funduszy Europejskich, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Interaktywnie zintegrowani”, z przeznaczeniem na:
 • zakup laptopów,
 • wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla osób zatrudnionych,
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych,
  • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy, w związku z egzekucją należności niepodatkowych m.in.  za zajęcie pasa drogowego.
 1. Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele czasu sprawom kulturalnym. Wydział Kultury przedstawił propozycje organizacji w Parku Czechowickim imprez plenerowych dla mieszkańców Dzielnicy Ursus tj.:
  • koncertu z okazji 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, „Warszawo ma – Ursus śpiewa (nie)zakazane piosenki” w wykonaniu dziecięco-młodzieżowego zespołu wokalnego Young Ursus Voices,
  • koncertu patriotycznego dla uczczenia 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej, podczas którego zostaną zaprezentowane utwory i pieśni patriotyczne towarzyszące żołnierzom polskim w czasie różnych wydarzeń historycznych.
 2. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na podpisanie umów z deweloperami, których przedmiotem jest przebudowa drogi:
  • ulicy Zagłoby, co pozwoli na dostosowanie jej do zwiększonego natężenia ruchu kołowego i  pieszego na tym obszarze, wynikającego z realizacji inwestycji mieszkaniowej w postaci wielorodzinnego budynku mieszkalnego
  • ulic Leszczyńskiego i Brodatego w Warszawie.
 3. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”, nowopowstałe jednostki organizacyjnej na terenie Dzielnicy Ursus, na czerwcowym posiedzeniu Zarządu przedstawił jej plan pracy na 2021 rok. Jest to placówka realizująca usługi głównie dla osób z naszej Dzielnicy z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie chorych, która organizuje dla swoich podopiecznych zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty. Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, uzgodnionym z Wojewodą Mazowieckim w dniu 29 kwietnia 2021 r., Zarząd Dzielnicy zatwierdził przedmiotowy plan do realizacji.
 4. Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy m.in. podejmując:
  • 17 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem oferty lokalu użytkowego przy Placu 1905 roku nr 1 w Warszawie,
   • trzy uchwały w sprawie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej,
   • zatwierdził do realizacji Protokół Nr 21 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2021 r., będący podstawą do realizacji kolejnych działań i procedur zmierzających do racjonalnego gospodarowania posiadanym zasobem komunalnym.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

W lipcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na lipcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2050 w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących, w związku z zabezpieczeniem środków Urzędu na usługi telekomunikacyjne w latach 2021-2024.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących wniesionych przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na opłatę sądową od pozwu m.st. Warszawy o dochodzenie należności w wysokości 1.394.904,07 zł, tytułem kar umownych za odstąpienie z winy wykonawcy od umowy podpisanej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno -przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”. Przedmiotem niniejszej umowy było opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w oparciu o wykonaną dokumentację budowy budynku przedszkola z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowanie przyległego terenu.
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych placówek oświatowych,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus,
 • wydatków majątkowych na 2021 rok i zostały wniesione przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”,
 • dochodów na 2021 rok, w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego oraz zakupem nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami z przeznaczeniem na:
   • wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z analizą opłacalności remontu budynku przy ul. Jagiełły 26a,
   • remonty lokali użytkowych w budynku przy ul. Walerego Sławka 2 oraz na podatek od towarów i usług (VAT),
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na:
   • opinię ornitologiczną pod katem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk, która jest niezbędna ze względu na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 11,
   • wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania decyzji środowiskowej – odprowadzenie wód deszczowych do Kanału Konotopa,
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji z przeznaczeniem na:
   • organizację spotkania promocyjnego książki pt.: „Lata 60… lata 70. Sport w Ursusie",
   • skład i druk książki dotyczącej przebiegu stanu wojennego w związku z 40. rocznicą jego wybuchu,
   • publikacje reklamowe w mediach,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów oraz uchodźców.
 2. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na podpisanie trzech umów z deweloperami, których przedmiotem jest przebudowa drogi ulic Leszczyńskiego, Brodatego, Słupskiej , Szomańskiego oraz Kolorowej.

Zawarcie niniejszych umów pozwoli na dostosowanie przedmiotowych dróg do zwiększonego natężenia ruchu kołowego i pieszego na tym obszarze, wynikającego z realizacji inwestycji mieszkaniowej.

 1. Na lipcowym posiedzeniu  Burmistrz Dzielnicy Ursus przedstawił zaproponowany przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego projekt elewacji zewnętrznej budynku domu kultury przy ul. Gierdziejewskiego. Zarząd Dzielnicy uznał, że konieczne jest powołanie zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie z projektantem zasadniczych zmian formy przedmiotowego obiektu architektonicznego wskazanych przez ww. Biuro. W skład zespołu weszli pracownicy Wydziału Infrastruktury, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Środowiska oraz dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”.
 2. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na realizację wniosków Zespołu Funduszy Europejskich, zgłoszonych w ramach konkursu „Edukacja dla rozwoju regionu”-  dwóch projektów oświatowych  pn.:
  • „Aktywny Smyk” w Przedszkolu Integracyjnym nr 137 im. Janusza Korczaka przy ul. Zagłoby 11 oraz w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górna Droga 10,
  • „Akcja integracja” w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi nr 418 przy  ul. Szancera 7 oraz w Przedszkolu nr 200 przy „Gąski Balbinki” ul. Balbinki 1.

W ramach realizacji projektu zostaną przygotowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne wyrównujące szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, a także szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe nauczycieli. Placówki dodatkowo zostaną wyposażone zgodnie z potrzebami w multimedialne programy do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w oprogramowanie do komunikacji alternatywnej z tabletem, a także zestawy interaktywne (tablica, rzutnik, laptop).

 1. Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując 16 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:                                                                             
   • uchwałę w sprawie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przyjmując do realizacji Protokół nr 3/2021 z dnia 22.07.2021 r. zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali,
  • przyjmując do realizacji Protokół Nr 22 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2021 r.

 

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W sierpniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na sierpniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian na wniosek Wydziału Infrastruktury w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050, w wykazie:
  • wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz wieloletniej prognozie budżetów po stronie dochodów, w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole”,
  • wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz wieloletniej prognozie budżetów po stronie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków majątkowych oraz dochodów na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole”,
   • Wydział Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1". Środki na ten cel, w kwocie 150 000 zł, zostały przyznane Dzielnicy w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
 • wydatków bieżących oraz planu dochodów na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:

- zakup koszy na śmieci,

- utrzymanie zieleni nieurządzonej (jednorazowe wykoszenie, karczowanie suchych krzewów, sprzątanie),

- zakup elementów małej architektury,

- utrzymanie tężni solankowej,

  • Wydział Budżetowo-Księgowy, w związku ze zwiększeniem planu wydatków,
   z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • dochodów na 2021 rok, w związku z wpływem na rachunek Urzędu m.st. Warszawy środków finansowych z „Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego”, z tytułu świadczenia odszkodowawczego za szkody powstałe w skutek dewastacji toalety automatycznej na terenie EKOparku położonego przy ul. Czerwona Droga.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, dla osób zatrudnionych przy obsłudze Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • remonty elementów małej architektury na terenach osiedlowych,
   • remonty obiektów małej architektury,
   • uporządkowanie donic, waz i wież kwiatowych, zlokalizowanych w pasach drogowych,
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
   • wypompowanie wody z dróg gminnych,
   • naprawę przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów,
   • remont kanalizacji deszczowej,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na opłaty za:
   • media oraz zaliczkę eksploatacyjną i remontową,
   • gospodarowanie odpadami.
 2. Zarząd zatwierdził propozycję podziału środków finansowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czternastka”, który będzie promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w drugim półroczu 2021 r. Klub biorąc udział w ogólnopolskich zawodach i imprezach sportowych będzie umieszczał logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie” w materiałach informacyjnych oraz relacjach z zawodów na stronie internetowej oraz profilu Facebook UKS „Czternastka”. Dodatkowo niniejszy logotyp będzie wystawiany na stolikach podczas rozgrywania partii szachowych.
 3. Zarząd Dzielnicy zaakceptował przedłożony przez Wydział Infrastruktury projekt umowy z firmą LIDL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, której przedmiotem jest budowa drogi 14 KDD i 20 KDD. Zawarcie niniejszej umowy pozwoli na budowę przez ww. firmę dróg uwzględnionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej.
 4. Zarząd Dzielnicy zaakceptował propozycję składu zespołu ds. koordynacji i realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu usprawnienia prac projektowych i optymalizacji rozwiązań architektonicznych, instalacyjnych i drogowych na „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy Domu Kultury przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu”. W skład zespołu weszli pracownicy Wydziału Infrastruktury, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Środowiska oraz dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”.
 5. Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując 15 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • 1 uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego w Warszawie na rzecz dotychczasowego najemcy,
   • 2 uchwały w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego w Warszawie, w tym jedna z nich na rzecz organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin”. Organizacja ta prowadzi działalność o charakterze kulturalno-społecznym, opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjno-rekreacyjnym,
   • 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe usytuowane w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie z najemcą wyłonionym w trybie poza konkursem,
   • 1 uchwałę w sprawie obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wyrażając zgodę na realizację wniosku Dyrektora Przedszkola nr 418 dotyczącego nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia w lokalu przy ul. Szancera 5 i 7 na rzecz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną „TOP”, na realizację  dodatkowych, bezpłatnych zajęć dydaktycznych dla dzieci z ww. placówki, które posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

We wrześniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na wrześniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050, w wykazie wieloletnich:
  • przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie w porządku i czystości dróg,
   • urządzenia wodne,
   • utrzymanie, remonty i konserwacje dróg,
   • bieżące utrzymanie jednostki,
   • utrzymanie zasobu komunalnego,
   • realizację przyznanych świadczeń społecznych,
   • obsługę jednostek edukacyjno-oświatowych,
   • prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich,
   • dowożenie uczniów,
  • przedsięwzięć majątkowych oraz prognozy budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej”,
   • „Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. – rozliczenie z inwestorem prywatnym”,
   • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
   • „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku
    ul. Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem”,
   • „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”,
   • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Więcej zieleni w Ursusie”,
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
   • „Boisko i lodowisko (2 w 1)”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy”,
  • prognozy budżetów w zakresie wydatków, z przeznaczeniem na utrzymanie oraz remonty dróg wewnętrznych i gminnych.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących oraz dochodów na 2021 rok wniesione przez:
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • pielęgnację drzew na skwerach i zieleńcach,
    • jednorazowe koszenie trawy na terenach zieleni nieurządzonej i w pasach drogowych oraz trzcin w zbiornikach wodnych w Parku Achera i Parku Czechowickim,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • zakup szaf do Przedszkola nr 413,
    • remont pomieszczeń po zalaniu w Przedszkolach nr 413 oraz nr 418,
    • dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
    • remont pomieszczeń po zalaniu w Przedszkolu nr 418,
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na realizację „Programu rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej”,
   • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe,
 • wydatków majątkowych i dochodów na 2021 rok, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz prognozy budżetów w zakresie dochodów. Ponadto uwzględniono powyższe zmiany w zdaniu pn: „Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A”,
  • wydatków bieżących na 2021 rok i zostały wniesione przez:
   • Wydział Informatyki z przeznaczeniem na:
    • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
    • podatek od towarów i usług (VAT),
    • zakup komputerów i drukarek monochromatycznych,
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
  • wykonanie remontu jezdni na skrzyżowaniu ul. Skoroszewskiej i ul. Chełmońskiego oraz na remonty chodników,
  • wymianę oświetlenia i doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Skoroszewskiej na odcinku od ul. Dzieci Warszawy do ul. Prystora,
  • wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami PKP

  przy ul. Wiosny Ludów/Traktorzystów,

 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
  • wytyczenie geodezyjne granicy działki w celu identyfikacji własności drzew będących
   w administrowaniu Miasta Stołecznego Warszawy,
  • zakup ławek i koszy na odpady,
 • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej,
  • dochodów na 2021 rok, w obszarze:
   • pozostałe mandaty i kary pieniężne,
   • opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności,
   • wpływy z najmu garaży,
   • pozostałe dochody z najmu i dzierżawy,
   • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   • renta planistyczna.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie:
  • planu wydatków bieżących na 2021 rok i zostały wniesione przez:
   • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na:
    • pielęgnację drzew na terenach zieleni osiedlowej,
    • zakup ławek i koszy,
    • usunięcie awarii studni oligoceńskiej przy ul. Sosnkowskiego,
    • ekspertyzę budynku komunalnego przy ul. Szancera 7 mającą na celu ustalenie przyczyn przenikania wód opadowych po wystąpieniu deszczu nawalnego (wraz z Wydziałem Gospodarowania Nieruchomościami),
    • zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, w związku z koniecznością realizacji pierwszego z 7 standardów stołecznej Karty Praw Drzew, przyjętego Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1580/2021 z dnia 06.09.2021 r. w sprawie przyjęcia standardu informowania o wycinkach drzew w m.st. Warszawie,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
    • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
    • zakup maseczek ochronnych,
    • zakup kabiny do integracji sensorycznej oraz na zagospodarowanie ogrodu w Przedszkolu nr 441,
    • szkolenia z pierwszej pomocy,
    • remont podłogi i wymianę okna w Szkole Podstawowej nr 14,
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na dowożenie posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora, w związku z pandemią Covid-19,
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami z przeznaczeniem na:
    • opracowania geodezyjne i operaty szacunkowe,
    • prace naprawcze i zabezpieczające przed skutkami deszczy nawalnych w budynkach użytkowych położonych przy ul. Walerego Sławka 2 i ul. Czechowicza 24,
    • podatek od towarów i usług (VAT),
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
   • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjnych,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • budowę progów zwalniających,
    • wypompowanie wody z dróg gminnych,
    • czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami,
    • remont kanalizacji deszczowej w ul. Szancera – 1 etap,
    • remonty nawierzchni dróg utwardzonych- betonowych (zatoka autobusowa, ul. Keniga),
   • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na umowę zlecenie na prace biurowe w Wydziale – wspomaganie realizacji zadań komórki organizacyjnej,
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
   • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na Fundusz wynagrodzeń.
 2. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” przedłożył Zarządowi Dzielnicy Ursus projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego prowadzonej jednostki organizacyjnej. Jest to placówka realizująca usługi głównie dla osób z  Dzielnicy Ursus, z zaburzeniami psychicznymi, w tym przewlekle psychicznie chorych, która organizuje dla swoich podopiecznych zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty. Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, uzgodnionym z Wojewodą Mazowieckim, Zarząd Dzielnicy zatwierdził Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Prawniczej 54.
 3. Na jednym z wrześniowych posiedzeń Wydział Gospodarowania Nieruchomościami przekazał do zaopiniowania wniosek w sprawie wykonania koniecznych napraw, mających na celu zapobiec przenikaniu wód opadowych do piwnic budynku położonego przy ul. Dzieci Warszawy 45. Budynek pełni obecnie funkcję mieszkalną i znajdują się w nim 42 lokale. Podczas ulewnych deszczy w sierpniu bieżącego roku stwierdzono przenikanie wód opadowych do pomieszczeń piwnicznych na skutek przerwania izolacji przeciwwilgociowej. Naprawy te są konieczne do wykonania, gdyż mają na celu powstrzymanie dalszej destrukcji budynku. W związku z powyższym  Zarząd, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Wydziału, przychylił się do przedmiotowej prośby i zlecił mu realizację zadania.
 4. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawił na wrześniowym posiedzeniu projekty dwóch uchwał, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2021-2024, pod nazwami:
  • „Prowadzenie środowiskowych form wsparcia – Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym”,
  •  „Prowadzenie Klubów Abstynenckich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”.

Ww. zadania mieszczą się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Programie współpracy m.st. Warszawy w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz swym zakresem są ujęte w Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2021. Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Zarząd Dzielnicy podjął obie uchwały, wyrażając zgodę na ogłoszenie otwartych konkursów w ww. zakresach.

W dniach od 22 września 2021 r. do 14 października 2021 r. będą zbierane oferty konkursowe składane przez organizacje pozarządowe.

 1. Sprawa z zakresu sportu i rekreacji, nad którą obradował Zarząd Dzielnicy, dotyczyła podziału środków finansowych na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus poprzez udział w rozgrywkach sportowych w drugim półroczu 2021 r. Dotacje zostaną przekazane dla:
  • Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego AKRO-BAD,
  • Klubu Sportowego „Ursus”,
  • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra Warszawa”.

Powyższe podmioty będą promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w zawodach i rozgrywkach sportowych w strojach z logo Dzielnicy „Zakochaj się w Warszawie w Ursusie” na rękawach koszulek, a dodatkowo niniejszy logotyp będzie widniał na ich stronach internetowych, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, będzie także podawana przez spikera podczas przedmiotowych imprez sportowych.

 1. Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując  17 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • uchwałę w sprawie w sprawie obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przyjmując do realizacji:
   • Protokół Nr 23 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
   • Protokół Nr 4/2021 z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali z dnia 23 września 2021 r.,

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl