W styczniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu poświęcono również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych wniesione przez:
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na wykonanie komiksu ilustrowanego na podstawie scenariusza o przebiegu strajków robotniczych w Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” w czerwcu 1976 r.,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT), umowy zlecenia na zatrudnienie osób wspomagających bieżącą pracę wydziału (prace biurowe) oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych,
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej osiadania fundamentów skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 2,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla podopiecznych Ośrodka,
 • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez pracowników opłat za studia,
 • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na usługi dostępu do Internetu.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał zakresie:
 • planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
  • Zespół Funduszy Europejskich, w związku z przesunięciem na 2021 rok środków finansowych, zaoszczędzonych w 2020 roku przez epidemię koronawirusa, na realizację projektu pn.: „Interaktywnie zintegrowani”, współfinansowanego przez Unię Europejską,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
  • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie terenu parkingu oraz ciągów pieszych Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”, położonego przy ul. Orląt Lwowskich.
 • planu wydatków majątkowych na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Nabycie gruntów pod drogi gminne – rozliczenie z deweloperem”,
 • „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,
 • „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44, w    zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki”,
 • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku
   Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ulicą Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”,
 • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
 • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
 • „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
 • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
 • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”,
 • „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej”,
 • Wydział Ochrony Środowiska, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
 • „Realizacja projektu »Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego«”,
 • planu dochodów na 2021 rok, w związku ze zmianami w ww. planie wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok.

(Niniejsze zmiany wymagały również podjęcia przez Zarząd Dzielnicy stosownych uchwał,w których dokonano korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2050, w zakresie realizacji zadań wskazanych powyżej).

 1. Zarząd zatwierdził do realizacji kalendarz imprez patriotycznych w Dzielnicy Ursus, na 2021 rok.
 2. Pozytywnie zaopiniował propozycję ponownego zatrudnienia koordynatora do obsługi rządowego programu „Wspieraj Seniora”, z uwagi na jego dalszą kontynuację w bieżącym roku. Zadaniem niniejszej osoby będzie nadzorowanie pracy wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom starszym oraz współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus w zakresie działań podejmowanych w ramach przedmiotowej akcji.
 3. Wydział Sportu i Rekreacji przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekty dwóch uchwał w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą:
  • „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku”, na które wpłynęło 27 ofert spełniających wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała pozytywnie 21 ofert, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie naszej Dzielnicy, na łączną kwotę 190.000 zł,
  • „Szkolenia i współzawodnictwa sportowe dzieci i młodzieży”, na które wpłynęło 17 ofert,
   z czego 16 spełniło wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała pozytywnie 15 ofert, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnorodnych dyscyplinach sportowych, na łączną kwotę 650.000 zł.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami Zarząd Dzielnicy pozytywnie zarekomendował wskazania Komisji konkursowej podejmując dwie uchwały w powyższych sprawach.

 1. Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele uwagi sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując 31 uchwał w zakresie udzielenia pomocy mieszkaniowej, zmiany podstawy prawnej kwalifikacji do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasoby m.st. Warszawy oraz dodatkowo:
   • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowego w Warszawie na rzecz dotychczasowych najemców,
   • jedną uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego w Warszawie na rzecz dotychczasowego najemcy,
   • dwie uchwały w sprawie zawarcia umów najmu na miejsca postojowe usytuowane w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie z najemcami wyłonionymi w trybie poza konkursem.
  • Zarząd Dzielnicy również zatwierdził do realizacji Protokół Nr 17 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2021 r., w którym Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

W lutym Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Dużo też czasu na lutowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 w zakresie wykazu wieloletnich:
  • przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
   • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
  • przedsięwzięć bieżących w zakresie wydatków oświatowych i pozaoświatowych, z przeznaczeniem na:
   • dowożenie uczniów,
   • obsługę jednostek edukacyjno-oświatowych,
   • utrzymanie porządku i czystość dróg,
   • utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich,
   • utrzymanie zieleni,
   • urządzenia wodne,
   • utrzymanie, remonty i konserwacje dróg,
   • utrzymanie placów zabaw,
   • przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne,
   • bieżące utrzymanie Urzędu Dzielnicy Ursus,
   • utrzymanie zasobu komunalnego,
   • utrzymanie obiektów sportowych,
   • świadczenia społeczne,
   • walkę ze skutkami problemów alkoholowych,
  • prognoz budżetów w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych,
   • pozostałe zadania z zakresu dożywiania, w związku ze zmianą organizacji wydawania gorących posiłków – od 01.07.2021 r. zadanie to będzie realizowane przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, wniesionych przez:
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na remont:
 • oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby,
 • elewacji wraz z wykonaniem nawiewu powietrza do pomieszczeń w Przedszkolu nr 343,
 • remont małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2,
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na przedłużenie licencji programu „Norma PRO” do sporządzania kosztorysów wariantowych, porównawczych i złożonych, wykorzystywanego przez Wydział Infrastruktury i Wydział Gospodarowania Nieruchomościami w bieżącej pracy,
  • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym m.in. „Biegu Wolności” - dla uczczenia 45 rocznicy strajków w Ursusie,
 • wydatków majątkowych na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
  • Wydział Ochrony Środowiska, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
 • dochodów na 2021 rok, z uwagi na przywrócenie przez Miasto Stołeczne Warszawę środków finansowych niewykorzystanych w 2020 r., na :
  • remont oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby,
  • realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
  • realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
 • wydatków bieżących oraz dochodów na 2021 rok, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z:
 • Centrum Komunikacji Społecznej, z rezerwy celowej na rozwój Miejsc Aktywności Lokalnej
  z przeznaczeniem dla Ośrodka Kultury „Arsus” na doposażenie lokalu oraz działania animacyjne w Miejscu Aktywności Lokalnej „Portiernia”,
  • Biura Polityki Lokalowej, na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody
   w wyniku epidemii COVID-19.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok wniesione przez:
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
   • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
   • serwis pogwarancyjny programów komputerowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup m.in.: artykułów biurowych, chemii gospodarczej i artykułów spożywczych,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
   • wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Rakietników 28,
   • naprawę słupów w garażu usytułowanym w budynku użytkowym przy ul. Rynkowej 8,
   • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • zimowe oczyszczanie ulic, w związku z obfitymi opadami śniegu,
   • naprawę pompy w przepompowni wód opadowych zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy,
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji uzupełniającej kanalizacji deszczowej w ramach wykonawstwa zastępczego na terenie Szkoły Podstawowej nr 381,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania.
 2. Główny Księgowy przedstawił również Zarządowi Dzielnicy w formie uchwały projekt sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2020 rok, zostanie ono przedłożone do zaopiniowania Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Z przygotowanych zestawień wynika,  że budżet za rok 2020 w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany  na poziomie 97,6%, a wykonanie inwestycji Dzielnica ma na poziomie 91,7%. Można to uznać w pewnym stopniu za sukces szczególnie, że od początku marca zeszłego roku borykaliśmy się i borykamy z pandemią koronawirusa.
  • Wystawa ma składać się z 15 paneli wystawienniczych zostanie zaprezentowana w kwietniu br. mieszkańcom naszej Dzielnicy  w  jednym z lokalnych parków.

   Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

   1. Zarząd Dzielnicy Ursus na wniosek Wydziału Sportu i Rekreacji:
    • dokonał podziału środków finansowych dla podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy, poprzez udział w rozgrywkach sportowych w I półroczu 2021 r., dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra Warszawa” oraz Fundacji Wspierania Szachów
     w Ursusie – Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”; powyższe podmioty będą promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie” na rękawach koszulek, a dodatkowo niniejszy logotyp będzie widniał na ich stronach internetowych, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie także podawana przez spikera podczas przedmiotowych zawodów sportowych,
   2. pozytywnie zaopiniował także prośbę Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus o zwolnienia jednostki z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok
    i przeznaczenia tej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dachu Pływalni „Albatros”. Stosowna uchwała została przygotowana i przekazana pod obrady Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia ostatecznej decyzji w powyższej sprawie.
    1. Zaakceptowano propozycję Wydziału Kultury dotyczące:
    • organizacji wystawy plenerowej pt.: „Ocean” – ekspozycji stworzonej na bazie fragmentów powieści pt.: „Solaris” Stanisława Lema dla upamiętnienia setnej rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP docenił znaczące miejsce jego pisarstwa w literaturze XX wieku i ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema.
    • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2020 Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (podjęte przez Zarząd w formie uchwały).
    1. Po zapoznaniu się z wnioskami Wydziału Infrastruktury oraz ustnymi opiniami Naczelnika Wydziału Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na:
     • budowę drogi 19 KDL (ul. Silnikowa) i drogi 22 KDL (ul. Centralna) oraz chodnika na fragmencie drogi 45 KD-D (ul. Odlewnicza),
     • zagospodarowanie w 2021 roku wolnych środków finansowych na realizację zadanie
      : „Przygotowanie terenu – usunięcie i wywóz odpadów budowlanych o kodzie 17, hałdy znajdującej się na dz. ew. nr 124/3 z obrębu 2-09-09 przy ul. T. Hennela i Silnikowej w Warszawie, przeznaczonej pod budowę szkoły podstawowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: »Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela«”.
    2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania otrzymał zgodę Zarządu na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”, za łączną kwotę 40 000,00 zł (podjęte przez Zarząd w formie uchwały).
    3. Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
     • podejmując 28 uchwał, w tym:
      • 2 uchwał w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert pomieszczenia gospodarczego w na rzecz dotychczasowego najemcy,
      • uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy,
      • uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert garażu wolnostojącego, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu,
      • uchwały w sprawie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej.
     • zapoznając się i zatwierdzając do realizacji protokół nr 1/2021 z dnia 05.02.2021 r. zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali. Rekomendacje ww. gremium przekazane zostały pod obrady Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus, celem dalszego procedowania przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy,
     • zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 18 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2021 r.

W marcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły  one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050. Skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Dużo też czasu na marcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, kulturą, oświatą i sprawami społecznymi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050
  w zakresie:
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
  • dowożenie uczniów,
  • konserwację i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych, łącznie z ich zapleczem technicznym,
  • prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie prowadzenia świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich,
  • utrzymanie, remonty i konserwacje dróg,
  • bieżące utrzymanie jednostki,
  • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie i remonty dróg gminnych,
   • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na dokończenie remontu oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na remonty infrastruktury parkowej oraz utrzymanie parków,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na realizację „Programu rozwoju wolontariatu
    w bibliotekach m.st. Warszawy” – środki przeznaczone dla Biblioteki Publicznej
    W.J. Grabskiego zostaną przesunięte z rezerwy celowej Centrum Komunikacji Społecznej,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w walce z pandemią koronawirusa (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) oraz na dezynfekcję pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
  • dochodów na 2021 rok w związku z:
   • przekazaniem przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych środków finansowych na realizację przez:
    • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi,
    • Ośrodek Pomocy Społecznej – obsługi rządowego programu „Wspieraj Seniora”.
   • przesunięciem z rezerwy celowej Centrum Komunikacji Społecznej dla Wydziału Kultury, dodatkowych funduszy na realizację „Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy”, który również jest prowadzony przez Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego,
  • wydatków majątkowych oraz dochodów na 2021 rok, a także planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok tj.: Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego, pn.: „Modernizacja dachu pływalni Albatros OSiR Ursus, położonej przy ul. Orląt Lwowskich 1”.
 2. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na:
   • remonty nawierzchni chodników położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • na montaż, naprawę i wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki),
   • opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w ul. Rakuszanki oraz ul. Przemysława II,
   • remonty nawierzchni dróg utwardzonych – bitumicznych,
   • wykonanie okresowego przeglądu przepompowni ścieków sanitarnych,
   • przeglądy dróg,
   • projekt remontu kanalizacji deszczowej,
  • Wydział Kultury z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii, w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic i masek ochronnych dla Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii, w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic i masek ochronnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na zwrot kosztów postepowania sądowego,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie kabin typu TOI-TOI,
   • badanie poziomu hałasu w pobliżu nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Warszawy 2,
   • utrzymanie zieleni i fontann na zieleńcach,
   • interwencyjną pielęgnację drzew,
   • utrzymanie fontann i toalety w EKOparku,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz działania epidemiczne,
  • Zespół Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracowni komputerowych i gabinetów terapeutycznych w ramach realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków UE, pn.: „Interaktywnie zintegrowani”,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na:
   • dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli,
   • zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli w temacie: „Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza” i „Ocena uczniów w edukacji hybrydowej i zdalnej”,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów
   i usług (VAT).
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na wykupienie reklamy
   w mediach związanej z publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych o Dzielnicy Ursus,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:
   • dowożenie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Seniora, w związku
    z występującą pandemią koronawirusa,
   • zakup artykułów ochrony osobistej i artykułów biurowych w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu pn.: „Wspieraj Seniora”.
 1. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na zaproponowany przez Wydział Sportu i Rekreacji podział środków finansowych przeznaczonych dla podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w I półroczu 2021 r. pomiędzy:
  • Klub Sportowy „Ursus Warszawa” ,
  • Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad” .

Kluby te biorąc udział w zawodach i imprezach sportowych będą promowały Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy m.in. występując w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie”. Logotyp Dzielnicy będzie publikowany na stronach internetowych ww. podmiotów, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie też podawana przez spikera w trakcie trwania zawodów sportowych w których zawodnicy ww.  klubów biorą czynny udział.

 1. Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy, na wniosek NZOZ Hipokrates Sp. z o.o., podjął  uchwałę w sprawie obniżenia przedmiotowej placówce czynszu za najem lokalu użytkowego położnego na Placu Czerwca 1976 r. nr. 1, z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej, która była spowodowana wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów, w związku z panującą epidemią koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niższy czynsz NZOZ Hipokrates Sp. z o.o. będzie płacił przez  najbliższe trzy miesiące. Dodatkowo firma WEIP Sp. z o.o. także zwróciła się do Urzędu Dzielnicy Ursus z wnioskiem o obniżenie wysokości czynszu za dzierżawę parkingu przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus, ze względu na duży spadek dochodów spowodowany sytuacją epidemiczną na terenie całego kraju. Firma przedłożyła stosowne dokumenty w tej sprawie i również otrzymała zgodę na obniżenie czynszu dzierżawnego.
 2. Zarząd zatwierdził także przedłożony przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Harmonogram realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, przygotowany w oparciu o Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy w 2021 r. Celem stworzenia niniejszego dokumentu jest określenie działań lokalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie, kształtowanie polityki promującej zdrowy styl życia, ograniczanie zjawiska dysfunkcjonalności grup społecznych w środowisku lokalnym oraz podnoszenie wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej.
 3. Po podjęciu przez Zarząd Dzielnicy w dniu 17.02.2021 r. Uchwały Nr 884/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”. Kolejnym krokiem było powołanie przez Zarząd komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku, co też uczyniono..
 4. Zarządu Dzielnicy omówił również wiele spraw z zakresu kultury m.in.:
  • wyraził zgodę na zorganizowanie:
   • w Parku Czechowickim widowiska muzyczno-historycznego dla uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedmiotowa impreza będzie miała charakter swobodnego opowiadania, które urozmaici występ chóru męskiego „Cantores Minores” z Archikatedry Warszawskiej oraz aktora, przedstawiającego w kostiumie postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
   • w dniu 05.2021 r. w Parku Hasanka wydarzenia edukacyjno-artystycznego dla dzieci
    i młodzieży pn.: „Piknik Hasanka vol. 6”. Na tegoroczną edycję zaplanowano pokaz malowania muralu, warsztaty Street Art, wystawę miejską pt.: „Dlaczego winyl?”, strefę edukacyjną – Street Art, Insta Wall – ściankę do zdjeć, muzykę z Disc Jockey’em, występ gościa specjalnego oraz warsztaty malowania płyt winylowych i ich okładek „Zamień winyl na sztukę!”. Naczelnik zapewniła, że formuła wydarzenia będzie dostosowana do aktualnych warunków pandemii i związanych z tym obostrzeń,
  • pozytywnie zaopiniował sprawozdania finansowe za rok 2020 instytucjom kultury nadzorowanym przez Urząd Dzielnicy Ursus, tj.:
   • Ośrodkowi Kultury „Arsus”,
   • Bibliotece Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Dotacje przeznaczone dla przedmiotowych instytucji, zgodnie z przedłożonym dokumentami zostały wydatkowane prawidłowo ze statutami i założeniami merytorycznymi ich działalności.

 1. Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy m.in.:
  • podejmując 12 uchwał w tym zakresie,
  • zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 19 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2021 r., będący podstawą do realizacji kolejnych działań i procedur zmierzających do racjonalnego gospodarowania posiadanym zasobem komunalnym.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

W kwietniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele  czasu na kwietniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050
  w zakresie:
  • wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz wieloletniej prognozy budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul.  Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na:
    • prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
    • działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
  • wydatków majątkowych oraz dochodów na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
    • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul.  Orląt Lwowskich”,
    • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
    • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
    • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”.
  • wydatków bieżących oraz majątkowych na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury:
    • w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości położonej przy
     ul. Gierdziejewskiego 20”.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na wykonanie opinii ornitologicznej pod kątem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu elewacji budynku w Przedszkolu nr 343,
 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na remont pompy w studni oligoceńskiej, położonej przy ul. Czerwona Droga,
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania, a także na ochronę zdrowia i pomoc społeczną,
 • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na zakup kart do diagnozy dzieci w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn.: „Strefa mówienia” – konsultacje logopedyczne,
 • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków COVID-19
  w Ośrodku Kultury „Arsus”, w tym m.in. na zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych i dezynfekcję pomieszczeń,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
 • remont ściany szczytowej w pomieszczeniach zajmowanych przez Delegaturę BAiSO
  oraz uszczelnienie części dachu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
 • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT).
 1. Zarząd Dzielnicy w ramach sprawowanego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi  Miasta Stołecznego Warszawy, położonymi na obszarze dzielnicy i niezaliczanymi uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy do jednostek o znaczeniu ponad dzielnicowym, zapoznał się i zatwierdził  sprawozdania z działalności za 2020 rok, złożone przez:
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy,

podejmując stosowne uchwały w tym zakresie.

 1. W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził  zgodę,  w myśl zapisów art. 16 ustawy o drogach publicznych, na podpisanie umowy z:
  •  Konsorcjum firm w skład, której wchodzi:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX”
   Sp. z o.o., Divisto Sp. z o.o. oraz Ogniowa DVE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, której przedmiotem jest budowa drogi 44 KD-D (ul. Odlewnicza) w Warszawie,
  • firmą Petro Development Spółka z o.o.,  której przedmiotem jest przebudowa części ulicy Legnickiej oraz ulicy Wiosny Ludów.

Działania te pozwolą Dzielnicy na kontynuację budowy sieci dróg gminnych na jej terenie, a tym samym będą właściwą reakcją na zwiększony w tym rejonie, w niedalekiej przyszłości ruch kołowy
i pieszy.

 1. Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy m.in. podejmując:
  • 20 uchwał w tym zakresie, w tym:
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego, położnego w budynku przy ul. Kolorowej 14 w Warszawie,
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego, położnego w budynku przy ul. Walerego Sławka 6 w Warszawie,
   • dwie uchwały w sprawie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

W maju Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na majowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050
  w zakresie:
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, a przesuwane środki finansowe przeznaczone zostaną na obsługę jednostek edukacyjno-oświatowych,
  • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie dochodów i wydatków UE, wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz wykazu wieloletnich przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w związku z realizacją w ramach programu Erasmus Plus Akcja 2. Partnerstwo Współpracy Szkół, projektu pn.: „Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling”,
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków bieżących, w związku z:
   • utrzymaniem w porządku i czystości dróg,
   • zimowym oczyszczaniem ulic,
   • kosztami eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego,
   • likwidacją dzikich wysypisk,
   • obchodami m.in. Dnia Ziemi,
   • zadaniami z zakresu bezdomności zwierząt w mieście,
   • utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych,
   • utrzymaniem i konserwacją zieleni, w tym przyulicznej,
   • utrzymaniem parków.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na działania partnerstw instytucji rozwijających wolontariat, realizowane w ramach miejskiego projektu pn.: „Ochotnicy warszawscy” - środki finansowe na niniejsze przedsięwzięcie ze swojej rezerwy celowej przekazało Centrum Komunikacji Społecznej,
   • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus,
  • wydatków bieżących oraz dochodów na 2021 ro, wniesione przez:
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na działania rozwijające wolontariat w Ośrodku Kultury „Arsus”, realizowane w ramach miejskiego projektu pn.: „Ochotnicy Warszawscy” – Centrum Komunikacji Społecznej również przekazało środki finansowe na niniejsze przedsięwzięcie ze swojej rezerwy celowej,
  • wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok, wniesione przez Wydział Infrastruktury,
   z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A”,
  • wydatków majątkowych na 2021 rok, wniesione przez Wydział Infrastruktury,
   z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
  • dochodów na 2021 rok,  wniesione przez:
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na działania partnerstw instytucji rozwijających wolontariat, realizowane w ramach miejskiego projektu pn.: „Ochotnicy warszawscy” – przekazanie środków finansowych na niniejsze przedsięwzięcie z Centrum Komunikacji Społecznej,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
    pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”, w związku ze sprzedażą przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku użyteczności publicznej - Przedszkola
    nr 441 przy ul. Wojciechowskiego 13 w Warszawie.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na ekspertyzy stanu technicznego:
   • stropu w budynku położonym przy ul. Szancera 5,
   • budynku położonego przy ul. Jagiełły 26 wraz z analizą opłacalności remontu,
  • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na:
   • opłacenie podatku od nieruchomości,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
   • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
   • zakup środków dezynfekujących, rękawic i masek ochronnych,
   • usunięcie zniszczeń po zalaniu w Przedszkolu nr 200,
   • wydzielenie z kuchni pomieszczenia do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 382,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na:
   • opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na naprawy awaryjne w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, w tym:
   • naprawę obróbki blacharskiej dachu,
   • naprawę dźwigu osobowego,
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych, a w szczególności remont małej sali w Szkole Podstawowej nr 2,
  • Wydział Kadr z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń,
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
   • remonty i konserwacje sprzętu (urządzenia teleinformatyczne, klimatyzacja w serwerowni),
   • zakup usług telekomunikacyjnych.
 4. Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele czasu sprawom kulturalnym – Wydział Kultury przedstawił ciekawe propozycje imprez dla mieszkańców Dzielnicy Ursus tj.:
  • Międzynarodowy Dzień Dziecka w Parku Czechowickim, podczas którego odbędzie się spektakl teatralny „Baśnie Braci Grimm”, pokaz iluzjonisty oraz koncert z piosenkami i animacjami dla najmłodszych oraz wręczenie nagród dla uczestników konkursu pn.: „Słoneczna zakładka”, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Dzielnicy Ursus; dodatkowo w przestrzeni parku zostaną zrealizowane animacje artystyczne i warsztaty plastyczne, ekologiczne i sitodruku.
  • „Rodzinne Pikniki Artystyczne” na terenie Parku Hassów w wakacyjne soboty w formie pikników rodzinnych, podczas których dorośli wysłuchają w zaaranżowanym amfiteatrze koncertów muzycznych m.in.: muzyki klasycznej, folkowej i operowej w wykonaniu profesjonalnych zespołów, zaś dzieci wezmą udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez animatorów – m.in. warsztatach plastycznych, grach i zabawach.
  • „Koncerty jazzowe w Acherówce”, które będą się odbywały w niedziele lipca i sierpnia w Parku Achera, podczas, których publiczność wysłucha autorskich jazzowych interpretacji i aranżacji jazzu tradycyjnego i lubianych przebojów muzyki pop.
  • „Niedzielne Bajki” w amfiteatrze Parku Czechowickiego, prezentowane w lipcowe niedziele przez aktorów Teatru „Pod Orzełkiem”.

Dodatkowo na wniosek Wydziału Kultury Zarząd wyraził zgodę na wykonanie i umieszczenie na terenie Dzielnicy Ursus tablicy upamiętniającej akcję rozminowania przez żołnierzy plutonu „Torpeda” batalionu „Miotła”, Państwowych Zakładów Inżynierii „Ursus”. Niestety Wydział nie posiada środków finansowych na realizację niniejszego zadania, więc członkowie Zarządu zobowiązali się do zabezpieczenia dodatkowych środków dla Wydziału, aby uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się w dniu rocznicy wydarzenia, tj. 14 stycznia 2022 r.

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus na majowych posiedzeniach wiele czasu poświęcił sprawom oświatowym. Zgodnie ze wskazaniami Wydziału Oświaty i Wychowania powołał komisję konkursową, do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów poniższych placówek oświatowych
  z terenu Dzielnicy Ursus:
  • Przedszkole nr 343, ul. Warszawska 53,
  • Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka, ul. Zagłoby 11,
  • Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Drzymały 1,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15, ul. Dzieci Warszawy 42.

Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Zarząd Dzielnicy pozytywnie zarekomendował dwie oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus w 2021 roku pod nazwą „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”. Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi następujące podmioty, które zorganizują wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z naszej Dzielnicy tj.:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny „Simul”, które zaplanowało spędzenie wakacji pod hasłem: „Nareszcie razem”,
  • Fundacja Ten Shin Kai, zabierze ona dzieci i młodzież w letnią „Podróż do Krainy jezior 2021”.
 1. Na wniosek Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Zarząd wyraził zgodę na:
  • podjęcie działań zmierzających do wykwaterowania budynku położonego przy ul. Rakietników 28, a następnie wyłączenia go z eksploatacji, z uwagi na jego zły stan techniczny. Ponadto ustalono, że zachodzi konieczność wykonania niezbędnych zabezpieczeń wymienionych
   w ekspertyzie technicznej, a po opróżnieniu wszystkich lokali wyłączony z eksploatacji budynek należy zabezpieczyć przed dostępem dla osób postronnych,
  • zmianę sposobu ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody w budynku położonym przy ul. Żurawickiej 23, polegającą na wykonaniu instalacji opartej na pompach ciepła typu powietrze-woda, współpracujących z instalacją fotowoltaiczną, w związku z pogarszającym się stanem technicznym przedmiotowej nieruchomości.
 2. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus przedstawił uchwałę Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie nr 5/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie zainicjowania niezbędnych działań zmierzających do opracowania rozwiązań zapewniających dogodne skomunikowanie Dzielnicy Ursus z planowaną na ul. Połczyńskiej stacją metra. W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców Dzielnicy wszyscy Członkowie Zarządu uznali niniejszą inicjatywę Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie za zasadną oraz zdecydowali, że powyższą uchwałę należy przekazać do Prezydenta m.st. Warszawy, z prośbą o podjęcie stosownych działań, które będą uwzględniały potrzeby komunikacyjne mieszkańców prężnie rozwijającej się Dzielnicy.
 3. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na realizację wniosków przedstawionych przez Wydział Infrastruktury dotyczących podpisania umów, których przedmiotem jest przebudowa:
  • ulicy Słupskiej w zakresie chodnika,
  • drogi ul. Cierlickiej i ul. Plutonu „AK” Torpedy w Warszawie, w ten sposób, aby dostosować te fragmenty ulic do planowanego zwiększonego ruchu pieszego i kołowego  oraz zapewnić mieszkańcom komfort funkcjonowania w tej części Dzielnicy.

 

 1. Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy m.in. podejmując:
  • 17 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego, położnego w budynku przy ul. K. Pużaka 5 w Warszawie,
   • trzy uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowych w Warszawie.

Ponadto zatwierdzono do realizacji Protokół Nr 20 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2021 r., w którym to Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

W czerwcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na czerwcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 w:
  • wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz wieloletniej prognozie budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej”,
   • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”.
  • wieloletniej prognozie budżetów w zakresie wydatków i dochodów, wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn.: „Interaktywnie zintegrowani”. Jego celem jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Działania  te obejmują różne formy edukacyjne rozwijające i wyrównujące kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. Zajęcia o charakterze terapeutycznym są prowadzone dla 1100 uczniów, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT, a także dodatkowo 85 nauczycieli będzie doskonalić swoje kompetencje zawodowe.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących oraz dochodów na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Zasobów Lokalowych, w związku z nową regulacją wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skutkującą znacznymi podwyżkami tej pozycji w budżecie na 2021 rok,
   • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
    • „Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej”,
    • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
    • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
    • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
  • wydatków bieżących na 2021 rok i wniesione przez Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na zakup laptopa, monitorów oraz przenośnych urządzeń pamięci,
 • przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na wymianę filtrów basenowych na Pływalni „Skalar”,
 • wydatków majątkowych na 2021 rok i zostały wniesione przez Wydział Informatyki,
  z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla Wydziału Budżetowo-Księgowego – nowego systemu do ewidencji dochodów, wystawiania faktur w zakresie sprzedaży oraz obsługi kasy,
 • dochodów na 2021 rok, w związku z realizacją dochodów powyżej zaplanowanych środków –

wysoki poziom realizacji wynika z uzyskania dochodów zaległych oraz z niezrealizowanego przekształcenia gruntów 4 budynków wielorodzinnych z powodu trudności uregulowania stanu prawnego gruntu.

Dodatkowo Zarząd Dzielnicy Ursus pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus w sprawie wprowadzenia na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wyłącznie peryferyjnej strefy czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. Będzie to korzystna zmiana dla mieszkańców Ursusa, gdyż dla strefy peryferyjnej stawka bazowa określona przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Zarządzeniem Nr 703/2021 z 10 maja 2021r., zostanie obniżona się o 10% od wartości bazowej.

 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:
   • pomoc społeczną oraz zasiłki i pomoc w naturze,
   • opłatę za energię elektryczną i gaz,
   • opłatę za czynsz,
   • koszty leczenia,
   • zaspokojenie niezbędnych potrzeb podopiecznych Ośrodka,
   • zdarzenia losowe,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
   • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą dzieci i młodzieży,
   • zakup środków dezynfekujących, rękawic i masek ochronnych,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na zakup toalety turystycznej, płynu spłukującego i utylizatora do lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dzieci Warszawy 45, w związku z nałożoną na mieszkańca izolacją związaną z zachorowaniem na covid-19.
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
   • sprzątanie pustostanów położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
  • przegląd techniczny przepompowni ścieków sanitarnych w pasie drogowym ul. Wiosny Ludów/Legnicka,
  • wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania decyzji środowiskowej –odprowadzenie wód deszczowych do Kanału Konotopa.
 • Zespół Funduszy Europejskich, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Interaktywnie zintegrowani”, z przeznaczeniem na:
 • zakup laptopów,
 • wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla osób zatrudnionych,
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych,
  • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy, w związku z egzekucją należności niepodatkowych m.in.  za zajęcie pasa drogowego.
 1. Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele czasu sprawom kulturalnym. Wydział Kultury przedstawił propozycje organizacji w Parku Czechowickim imprez plenerowych dla mieszkańców Dzielnicy Ursus tj.:
  • koncertu z okazji 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, „Warszawo ma – Ursus śpiewa (nie)zakazane piosenki” w wykonaniu dziecięco-młodzieżowego zespołu wokalnego Young Ursus Voices,
  • koncertu patriotycznego dla uczczenia 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej, podczas którego zostaną zaprezentowane utwory i pieśni patriotyczne towarzyszące żołnierzom polskim w czasie różnych wydarzeń historycznych.
 2. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na podpisanie umów z deweloperami, których przedmiotem jest przebudowa drogi:
  • ulicy Zagłoby, co pozwoli na dostosowanie jej do zwiększonego natężenia ruchu kołowego i  pieszego na tym obszarze, wynikającego z realizacji inwestycji mieszkaniowej w postaci wielorodzinnego budynku mieszkalnego
  • ulic Leszczyńskiego i Brodatego w Warszawie.
 3. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”, nowopowstałe jednostki organizacyjnej na terenie Dzielnicy Ursus, na czerwcowym posiedzeniu Zarządu przedstawił jej plan pracy na 2021 rok. Jest to placówka realizująca usługi głównie dla osób z naszej Dzielnicy z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie chorych, która organizuje dla swoich podopiecznych zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty. Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, uzgodnionym z Wojewodą Mazowieckim w dniu 29 kwietnia 2021 r., Zarząd Dzielnicy zatwierdził przedmiotowy plan do realizacji.
 4. Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy m.in. podejmując:
  • 17 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem oferty lokalu użytkowego przy Placu 1905 roku nr 1 w Warszawie,
   • trzy uchwały w sprawie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej,
   • zatwierdził do realizacji Protokół Nr 21 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2021 r., będący podstawą do realizacji kolejnych działań i procedur zmierzających do racjonalnego gospodarowania posiadanym zasobem komunalnym.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

W lipcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na lipcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2050 w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących, w związku z zabezpieczeniem środków Urzędu na usługi telekomunikacyjne w latach 2021-2024.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących wniesionych przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na opłatę sądową od pozwu m.st. Warszawy o dochodzenie należności w wysokości 1.394.904,07 zł, tytułem kar umownych za odstąpienie z winy wykonawcy od umowy podpisanej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno -przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”. Przedmiotem niniejszej umowy było opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w oparciu o wykonaną dokumentację budowy budynku przedszkola z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowanie przyległego terenu.
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych placówek oświatowych,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus,
 • wydatków majątkowych na 2021 rok i zostały wniesione przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”,
 • dochodów na 2021 rok, w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego oraz zakupem nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami z przeznaczeniem na:
   • wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z analizą opłacalności remontu budynku przy ul. Jagiełły 26a,
   • remonty lokali użytkowych w budynku przy ul. Walerego Sławka 2 oraz na podatek od towarów i usług (VAT),
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na:
   • opinię ornitologiczną pod katem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk, która jest niezbędna ze względu na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 11,
   • wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania decyzji środowiskowej – odprowadzenie wód deszczowych do Kanału Konotopa,
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji z przeznaczeniem na:
   • organizację spotkania promocyjnego książki pt.: „Lata 60... lata 70. Sport w Ursusie",
   • skład i druk książki dotyczącej przebiegu stanu wojennego w związku z 40. rocznicą jego wybuchu,
   • publikacje reklamowe w mediach,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów oraz uchodźców.
 2. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na podpisanie trzech umów z deweloperami, których przedmiotem jest przebudowa drogi ulic Leszczyńskiego, Brodatego, Słupskiej , Szomańskiego oraz Kolorowej.

Zawarcie niniejszych umów pozwoli na dostosowanie przedmiotowych dróg do zwiększonego natężenia ruchu kołowego i pieszego na tym obszarze, wynikającego z realizacji inwestycji mieszkaniowej.

 1. Na lipcowym posiedzeniu  Burmistrz Dzielnicy Ursus przedstawił zaproponowany przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego projekt elewacji zewnętrznej budynku domu kultury przy ul. Gierdziejewskiego. Zarząd Dzielnicy uznał, że konieczne jest powołanie zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie z projektantem zasadniczych zmian formy przedmiotowego obiektu architektonicznego wskazanych przez ww. Biuro. W skład zespołu weszli pracownicy Wydziału Infrastruktury, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Środowiska oraz dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”.
 2. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na realizację wniosków Zespołu Funduszy Europejskich, zgłoszonych w ramach konkursu „Edukacja dla rozwoju regionu”-  dwóch projektów oświatowych  pn.:
  • „Aktywny Smyk” w Przedszkolu Integracyjnym nr 137 im. Janusza Korczaka przy ul. Zagłoby 11 oraz w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górna Droga 10,
  • „Akcja integracja” w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi nr 418 przy  ul. Szancera 7 oraz w Przedszkolu nr 200 przy „Gąski Balbinki” ul. Balbinki 1.

W ramach realizacji projektu zostaną przygotowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne wyrównujące szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, a także szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe nauczycieli. Placówki dodatkowo zostaną wyposażone zgodnie z potrzebami w multimedialne programy do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w oprogramowanie do komunikacji alternatywnej z tabletem, a także zestawy interaktywne (tablica, rzutnik, laptop).

 1. Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując 16 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:                                                                             
   • uchwałę w sprawie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przyjmując do realizacji Protokół nr 3/2021 z dnia 22.07.2021 r. zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali,
  • przyjmując do realizacji Protokół Nr 22 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2021 r.

 

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W sierpniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na sierpniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian na wniosek Wydziału Infrastruktury w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050, w wykazie:
  • wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz wieloletniej prognozie budżetów po stronie dochodów, w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole”,
  • wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz wieloletniej prognozie budżetów po stronie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków majątkowych oraz dochodów na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole”,
   • Wydział Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1". Środki na ten cel, w kwocie 150 000 zł, zostały przyznane Dzielnicy w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
 • wydatków bieżących oraz planu dochodów na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:

- zakup koszy na śmieci,

- utrzymanie zieleni nieurządzonej (jednorazowe wykoszenie, karczowanie suchych krzewów, sprzątanie),

- zakup elementów małej architektury,

- utrzymanie tężni solankowej,

  • Wydział Budżetowo-Księgowy, w związku ze zwiększeniem planu wydatków,
   z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • dochodów na 2021 rok, w związku z wpływem na rachunek Urzędu m.st. Warszawy środków finansowych z „Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego”, z tytułu świadczenia odszkodowawczego za szkody powstałe w skutek dewastacji toalety automatycznej na terenie EKOparku położonego przy ul. Czerwona Droga.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, dla osób zatrudnionych przy obsłudze Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • remonty elementów małej architektury na terenach osiedlowych,
   • remonty obiektów małej architektury,
   • uporządkowanie donic, waz i wież kwiatowych, zlokalizowanych w pasach drogowych,
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
   • wypompowanie wody z dróg gminnych,
   • naprawę przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów,
   • remont kanalizacji deszczowej,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na opłaty za:
   • media oraz zaliczkę eksploatacyjną i remontową,
   • gospodarowanie odpadami.
 2. Zarząd zatwierdził propozycję podziału środków finansowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czternastka”, który będzie promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w drugim półroczu 2021 r. Klub biorąc udział w ogólnopolskich zawodach i imprezach sportowych będzie umieszczał logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie” w materiałach informacyjnych oraz relacjach z zawodów na stronie internetowej oraz profilu Facebook UKS „Czternastka”. Dodatkowo niniejszy logotyp będzie wystawiany na stolikach podczas rozgrywania partii szachowych.
 3. Zarząd Dzielnicy zaakceptował przedłożony przez Wydział Infrastruktury projekt umowy z firmą LIDL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, której przedmiotem jest budowa drogi 14 KDD i 20 KDD. Zawarcie niniejszej umowy pozwoli na budowę przez ww. firmę dróg uwzględnionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej.
 4. Zarząd Dzielnicy zaakceptował propozycję składu zespołu ds. koordynacji i realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu usprawnienia prac projektowych i optymalizacji rozwiązań architektonicznych, instalacyjnych i drogowych na „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy Domu Kultury przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu”. W skład zespołu weszli pracownicy Wydziału Infrastruktury, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Środowiska oraz dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”.
 5. Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując 15 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • 1 uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego w Warszawie na rzecz dotychczasowego najemcy,
   • 2 uchwały w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego w Warszawie, w tym jedna z nich na rzecz organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin”. Organizacja ta prowadzi działalność o charakterze kulturalno-społecznym, opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjno-rekreacyjnym,
   • 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe usytuowane w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie z najemcą wyłonionym w trybie poza konkursem,
   • 1 uchwałę w sprawie obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wyrażając zgodę na realizację wniosku Dyrektora Przedszkola nr 418 dotyczącego nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia w lokalu przy ul. Szancera 5 i 7 na rzecz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną „TOP”, na realizację  dodatkowych, bezpłatnych zajęć dydaktycznych dla dzieci z ww. placówki, które posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

We wrześniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na wrześniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050, w wykazie wieloletnich:
  • przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie w porządku i czystości dróg,
   • urządzenia wodne,
   • utrzymanie, remonty i konserwacje dróg,
   • bieżące utrzymanie jednostki,
   • utrzymanie zasobu komunalnego,
   • realizację przyznanych świadczeń społecznych,
   • obsługę jednostek edukacyjno-oświatowych,
   • prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich,
   • dowożenie uczniów,
  • przedsięwzięć majątkowych oraz prognozy budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej”,
   • „Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. – rozliczenie z inwestorem prywatnym”,
   • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
   • „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku
    ul. Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem”,
   • „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”,
   • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Więcej zieleni w Ursusie”,
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
   • „Boisko i lodowisko (2 w 1)”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy”,
  • prognozy budżetów w zakresie wydatków, z przeznaczeniem na utrzymanie oraz remonty dróg wewnętrznych i gminnych.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących oraz dochodów na 2021 rok wniesione przez:
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • pielęgnację drzew na skwerach i zieleńcach,
    • jednorazowe koszenie trawy na terenach zieleni nieurządzonej i w pasach drogowych oraz trzcin w zbiornikach wodnych w Parku Achera i Parku Czechowickim,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • zakup szaf do Przedszkola nr 413,
    • remont pomieszczeń po zalaniu w Przedszkolach nr 413 oraz nr 418,
    • dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
    • remont pomieszczeń po zalaniu w Przedszkolu nr 418,
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na realizację „Programu rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej”,
   • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe,
 • wydatków majątkowych i dochodów na 2021 rok, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz prognozy budżetów w zakresie dochodów. Ponadto uwzględniono powyższe zmiany w zdaniu pn: „Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A”,
  • wydatków bieżących na 2021 rok i zostały wniesione przez:
   • Wydział Informatyki z przeznaczeniem na:
    • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
    • podatek od towarów i usług (VAT),
    • zakup komputerów i drukarek monochromatycznych,
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
  • wykonanie remontu jezdni na skrzyżowaniu ul. Skoroszewskiej i ul. Chełmońskiego oraz na remonty chodników,
  • wymianę oświetlenia i doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Skoroszewskiej na odcinku od ul. Dzieci Warszawy do ul. Prystora,
  • wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami PKP

  przy ul. Wiosny Ludów/Traktorzystów,

 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
  • wytyczenie geodezyjne granicy działki w celu identyfikacji własności drzew będących
   w administrowaniu Miasta Stołecznego Warszawy,
  • zakup ławek i koszy na odpady,
 • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej,
  • dochodów na 2021 rok, w obszarze:
   • pozostałe mandaty i kary pieniężne,
   • opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności,
   • wpływy z najmu garaży,
   • pozostałe dochody z najmu i dzierżawy,
   • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   • renta planistyczna.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie:
  • planu wydatków bieżących na 2021 rok i zostały wniesione przez:
   • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na:
    • pielęgnację drzew na terenach zieleni osiedlowej,
    • zakup ławek i koszy,
    • usunięcie awarii studni oligoceńskiej przy ul. Sosnkowskiego,
    • ekspertyzę budynku komunalnego przy ul. Szancera 7 mającą na celu ustalenie przyczyn przenikania wód opadowych po wystąpieniu deszczu nawalnego (wraz z Wydziałem Gospodarowania Nieruchomościami),
    • zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, w związku z koniecznością realizacji pierwszego z 7 standardów stołecznej Karty Praw Drzew, przyjętego Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1580/2021 z dnia 06.09.2021 r. w sprawie przyjęcia standardu informowania o wycinkach drzew w m.st. Warszawie,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
    • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
    • zakup maseczek ochronnych,
    • zakup kabiny do integracji sensorycznej oraz na zagospodarowanie ogrodu w Przedszkolu nr 441,
    • szkolenia z pierwszej pomocy,
    • remont podłogi i wymianę okna w Szkole Podstawowej nr 14,
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na dowożenie posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora, w związku z pandemią Covid-19,
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami z przeznaczeniem na:
    • opracowania geodezyjne i operaty szacunkowe,
    • prace naprawcze i zabezpieczające przed skutkami deszczy nawalnych w budynkach użytkowych położonych przy ul. Walerego Sławka 2 i ul. Czechowicza 24,
    • podatek od towarów i usług (VAT),
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
   • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjnych,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • budowę progów zwalniających,
    • wypompowanie wody z dróg gminnych,
    • czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami,
    • remont kanalizacji deszczowej w ul. Szancera – 1 etap,
    • remonty nawierzchni dróg utwardzonych- betonowych (zatoka autobusowa, ul. Keniga),
   • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na umowę zlecenie na prace biurowe w Wydziale – wspomaganie realizacji zadań komórki organizacyjnej,
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
   • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na Fundusz wynagrodzeń.
 2. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” przedłożył Zarządowi Dzielnicy Ursus projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego prowadzonej jednostki organizacyjnej. Jest to placówka realizująca usługi głównie dla osób z  Dzielnicy Ursus, z zaburzeniami psychicznymi, w tym przewlekle psychicznie chorych, która organizuje dla swoich podopiecznych zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty. Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, uzgodnionym z Wojewodą Mazowieckim, Zarząd Dzielnicy zatwierdził Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Prawniczej 54.
 3. Na jednym z wrześniowych posiedzeń Wydział Gospodarowania Nieruchomościami przekazał do zaopiniowania wniosek w sprawie wykonania koniecznych napraw, mających na celu zapobiec przenikaniu wód opadowych do piwnic budynku położonego przy ul. Dzieci Warszawy 45. Budynek pełni obecnie funkcję mieszkalną i znajdują się w nim 42 lokale. Podczas ulewnych deszczy w sierpniu bieżącego roku stwierdzono przenikanie wód opadowych do pomieszczeń piwnicznych na skutek przerwania izolacji przeciwwilgociowej. Naprawy te są konieczne do wykonania, gdyż mają na celu powstrzymanie dalszej destrukcji budynku. W związku z powyższym  Zarząd, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Wydziału, przychylił się do przedmiotowej prośby i zlecił mu realizację zadania.
 4. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawił na wrześniowym posiedzeniu projekty dwóch uchwał, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2021-2024, pod nazwami:
  • „Prowadzenie środowiskowych form wsparcia – Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym”,
  •  „Prowadzenie Klubów Abstynenckich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”.

Ww. zadania mieszczą się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Programie współpracy m.st. Warszawy w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz swym zakresem są ujęte w Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2021. Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Zarząd Dzielnicy podjął obie uchwały, wyrażając zgodę na ogłoszenie otwartych konkursów w ww. zakresach.

W dniach od 22 września 2021 r. do 14 października 2021 r. będą zbierane oferty konkursowe składane przez organizacje pozarządowe.

 1. Sprawa z zakresu sportu i rekreacji, nad którą obradował Zarząd Dzielnicy, dotyczyła podziału środków finansowych na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus poprzez udział w rozgrywkach sportowych w drugim półroczu 2021 r. Dotacje zostaną przekazane dla:
  • Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego AKRO-BAD,
  • Klubu Sportowego „Ursus”,
  • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra Warszawa”.

Powyższe podmioty będą promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w zawodach i rozgrywkach sportowych w strojach z logo Dzielnicy „Zakochaj się w Warszawie w Ursusie” na rękawach koszulek, a dodatkowo niniejszy logotyp będzie widniał na ich stronach internetowych, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, będzie także podawana przez spikera podczas przedmiotowych imprez sportowych.

 1. Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując  17 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • uchwałę w sprawie w sprawie obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przyjmując do realizacji:
   • Protokół Nr 23 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
   • Protokół Nr 4/2021 z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali z dnia 23 września 2021 r.,

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W październiku Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na październikowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050, w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych, łącznie z zapleczem technicznym.
 2. Skierował również pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę dotyczącą zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, która następnie trafiła do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały, uwzględniającej poniższe zmiany w planie wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla cudzoziemców (zaspokojenie niezbędnych potrzeb),
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup:
   • regałów do archiwum,
   • szaf biurowych,
   • artykułów biurowych,
   • środków czystości.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie:
  • planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na:
    • naprawę dachu muszli koncertowej w Parku Czechowickim,
    • zakup nagród dla zwycięzców XI Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem pn.: „Muzyczna Jesień”,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Ursus (m.in. papier ksero, artykuły biurowe, drobne wyposażenie),
   • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
    • zakup dwóch laptopów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursus,
    • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
   • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • uprzątnięcie części Południowej Obwodnicy Warszawy z zalegających na niej śmieci (porozbijane szkła),
    • wykoszenie i uprzątnięcie otwartego odcinka rowu U-1,
    • składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe dla obsługi obiektów aktywności plenerowej,
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na remont słupów oświetleniowych i linii kablowych zasilających,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
    • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
    • zakup maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych,
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
   • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, z przeznaczeniem na
    • zakup energii,
    • usługi prawnicze,
    • szkolenia pracowników.
 1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawił na jednym z październikowych posiedzeń Zarządu projekt uchwały powołującej komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2021-2024. Zgodnie z zapisem § 10 pkt 4 i 5 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku konkursów organizowanych w dzielnicach w skład komisji konkursowych, powołanych w drodze uchwały przez Zarząd Dzielnicy, na zasadzie równego uczestnictwa wchodzą przedstawiciele Prezydenta oraz przedstawiciele organizacji, wskazani przez właściwe Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powołał przedmiotową komisję konkursową w składzie: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus, pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz dwóch przedstawicielek Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.
 2. Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości ustną informację Pana Wiesława Krzemienia, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dotyczącą zwiększenia w roku szkolnym 2022/2023 liczby oddziałów w ponadpodstawowych placówkach oświatowych, położonych na terenie Dzielnicy Ursus w następujących szkołach:
 • LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z 5 oddziałów na 7,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego z 2 oddziałów na 3,
 • Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w poniższych specjalizacjach:
 • technik informatyk – z 3 oddziałów do 4,
 • technik logistyk – z 1 oddziału do 2.
 1. Na październikowych posiedzeniach Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie przez Wydział Kultury grudniowej imprezy plenerowej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży pn.: „Z Mikołajkową wizytą”.  Głównymi atrakcjami wydarzenia będą przejażdżki dorożką do czterech placówek kulturalnych położonych na terenie Ursusa oraz nagrody od Świętego Mikołaja dla dzieci, które napisały najpiękniejsze listy ze wskazówkami jak chronić przyrodę i szanować klimat. Ponadto Zarząd Dzielnicy zaakceptował propozycje repertuarowe planowanych w 2022 roku przez Ośrodek Kultury „Arsus” dwóch imprez plenerowych, tj. „Dzielnicowych Dni Ursusa” oraz „Pożegnanie Lata”.
 2. Na jednym z posiedzeń Zarządu Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus zwrócił uwagę na docierające do Urzędu niepokojące sygnały od mieszkańców nowowybudowanych osiedli na terenach po byłym Zakładzie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”, dotyczące niepełnej rekultywacji gleby przeznaczonej przez inwestorów pod osiedla mieszkaniowe. Zgodnie z ustalonym w 2013 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy realizacji inwestycji na tym obszarze konieczne jest podjęcie działań zmierzających do kontroli deweloperów zobowiązanych do usunięcia możliwych zanieczyszczeń gleby, wprowadzonych w wyniku działalności ZPC „Ursus”. Działania te mają na celu przywrócenie jej właściwych wartości użytkowych, umożliwiających bezpieczne zamieszkiwanie na tym terenie. Wobec powyższego komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Ursus, uczestniczące w procesie opiniowania zabudowy tego obszaru, muszą dołożyć wszelkich starań, aby były egzekwowane od inwestorów zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące szczegółowej analizy gleby i jej rekultywacji, przed przystąpieniem do bezpośredniej realizacji inwestycji mieszkaniowych. W celu egzekucji tych obowiązków niezbędna jest ścisła współpraca Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy, prowadząca do podjęcia działań kontrolnych przez ww. jednostki.
 3. Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując  25 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • 3 uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert garaży na rzecz dotychczasowych najemców,
   • 2 uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców,
  • przyjmując do realizacji:
   • Protokół Nr 24 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 28 września 2021 r., w którym Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.
   • Protokół Nr 5/2021 z dnia 7 października 2021 r. z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali, powołanego uchwałą nr 557/2020 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18.03.2020 r.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W listopadzie Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu na listopadowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 • Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050, w:
 • wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
 • utrzymanie w porządku i czystości dróg,
 • urządzenia wodne,
 • utrzymanie placów zabaw,
 • utrzymanie zasobu komunalnego,
 • w związku z dowożeniem uczniów,
 • wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w tym UE, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Interaktywnie zintegrowani”,
 • wykazie przedsięwzięć majątkowych w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
  • „Bezpieczne przejścia dla dzieci”,
  • „Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie”,
  • „Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej”,
  • „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,
  • „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki”,
  • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
  • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
  • „Więcej zieleni w Ursusie”,
  • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
  • „Boisko i lodowisko (2 w 1)”,
  • „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20”,
  • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej”,
  • „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
  • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
  • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”,
  • „Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)”,
 • wieloletniej prognozie budżetów w zakresie wydatków bieżących, w tym UE, z przeznaczeniem na:
 • utrzymanie i konserwację zieleni,
 • utrzymanie parków,
 • utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej,
 • projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej,
 • wieloletniej prognozie budżetów w zakresie dochodów, w związku z:
  • wpływem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego za zalanie pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Prawniczej 54,
  • przesunięciem środków finansowych w wysokości 10 670 zł w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.: „Interaktywnie zintegrowani” na 2022 rok – niniejsza korekta wynika z wydłużenia czasu realizacji projektu do 31 lipca 2022 r. i konieczności zapewnienia środków finansowych na jego kontynuację (przesunięcie terminu zakończenia projektu związane jest z czasowym zamknięciem i ograniczeniem dostępu do placówek szkolnych spowodowanych pandemią COVID-19),
  • realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”.
 • wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w związku
  z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Interaktywnie zintegrowani”.
 1. Zarząd Dzielnicy skierował również pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał, uwzględniających poniższe zmiany w planie:
    • wydatków bieżących na 2021 rok, które zostały wniesione przez:
 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na wymianę pompy w studni oligoceńskiej, położonej przy ul. Czerwona Droga,
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na skutek wystąpienia awarii w budynku położonym przy ul. Prawniczej 54,
 • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe,
 • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
 • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na prowadzenie bieżącej działalności dla:
  • Ośrodka Kultury „Arsus”,
  • Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
 • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu
  i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus,
    • wydatków bieżących oraz dochodów na 2021 rok, które zostały wniesione przez:
     • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, dozowników oraz płynów do dezynfekcji, 
     • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność, w związku z rozwojem wolontariatu,
 • wydatków majątkowych na 2021 rok, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Ponadto uwzględniono powyższe zmiany w zadaniu pn. „Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacją budynku przy ul. Regulskiej 18”,
 • dochodów, w związku ze zmianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 w wieloletniej prognozie budżetów w zakresie dochodów. Ponadto w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych (przyłącze energetyczne), najmu gruntów pod inwestycje liniowe, sprzedaży lokali mieszkalnych w systemie ratalnym (ostatnia rata), sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jagiełły 19, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej,
 • przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok – Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, w związku ze zwiększeniem:
  • planu dotacji przedmiotowej na prowadzenie bieżącej działalności,
  • innych przychodów w związku z otrzymanymi subwencjami COVID-19 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników OSiR oraz zakup usług i materiałów.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • opłacenie decyzji wodnoprawnej w celu uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Konotopa,
    • wypłatę odszkodowania osobie prawnej, odsetek oraz kosztów sądowych zgodnie
     z wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie – sprawa dotyczy zakończonego zadania inwestycyjnego z 2019 r. pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie”,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
    • szkolenia dla nauczycieli,
    • zakup środków do dezynfekcji, maseczek jednorazowych oraz rękawic winylowych,
   • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
    • zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursus,
    • usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego,
    • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
   • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do muszli koncertowej, położonej w Parku Czechowickim, (m.in. krzesła i środki czystości),
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:
    • pomoc społeczną,
    • opłaty za szkolne obiady,
    • zasiłki celowe na zakup żywności,
    • żywienie zbiorowe w jadłodajniach,
    • zasiłki okresowe,
    • zaspokojenie niezbędnych potrzeb podopiecznych jednostki,
    • zdarzenia losowe,
    • wynagrodzenia osobowe pracowników,
    • składki na ubezpieczenia społeczne,
    • szkolenia pracowników,
    • zakup komputera i monitora,
    • zakup dwóch zestawów komputerowych,
   • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logotypem dzielnicy oraz na publikację w mediach materiałów promocyjnych,
   • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących oraz na odszkodowanie w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy,
   • Zespół Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na spotkania i sesje Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na
    • zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz mebli,
    • zakup energii grzewczej na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursus,
    • zakup energii na potrzeby mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Ursus,
  • wydatków bieżących dotyczące przesunięcia środków finansowych pomiędzy dysponentami, tj.: Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym i Wydziałem Informatyki, z przeznaczeniem na zakup laptopów do dwóch punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, położonych na terenie Dzielnicy Ursus.
 2. Na jednym z listopadowych posiedzeń Zarząd Dzielnicy podjął dwie uchwały dotyczące rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2021-2024 pod nazwą:
  •  „Prowadzenie środowiskowych form wsparcia – Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym”. Wsparcie uzyskają Świetlica – Klub „U Edmunda”, Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin” oraz Placówki wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym,
  •  „Prowadzenie Klubów Abstynenckich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy” - komisja konkursowa wskazała do dofinansowania projekt Stowarzyszenia Klub Rodzin Abstynenckich „Zorza” Ursus.
 3. Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania zaakceptował propozycję przedstawione w protokole zespołu do oceny wniosków z dnia 02.11.2021 r., dotyczące dofinansowania kosztów doskonalenia poniesionych przez nauczycieli, kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia w roku szkolnym 2020/20221.
 4. Na jednym z listopadowych posiedzeń Zarządu Wydział Gospodarowania Nieruchomościami przedstawił informacje w sprawie zawierania umów dzierżawy ze Wspólnotami Mieszkaniowym altan śmietnikowych położonych na terenie Dzielnicy Ursus. Powołując się na Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy podjął działania w celu uregulowania tytułu prawnego do gruntów wraz z altankami śmietnikowymi, zajętymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zawarcie umów dzierżawy z przedmiotowymi Wspólnotami, na korzystanie z gruntu m.st. Warszawy wraz z altankami śmietnikowymi, pobudowanymi przez Urząd Dzielnicy Ursus za stawkę 6 zł/m2.
 5. W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na podpisanie umowy z:
  • firmą Mars Cube Sp. z o.o., której przedmiotem jest przebudowa drogi ul. Konotopskiej,
  • firmą Belvedere Nieruchomości Sp. z o.o., której przedmiotem jest przebudowa drogi ul. Śmigielskiej,
  • firmą UDI TAU Sp. z o.o., której przedmiotem jest budowa odcinka ul. Dyrekcyjnej,
  • konsorcjum firm UDI TAU Sp. z o.o. oraz Robyg Praga Investment I Sp. z o.o. Sp. K., której przedmiotem jest budowa odcinka ul. Silnikowej.

Działania te mają na celu budowę nowych odcinków ulic oraz dostosowanie istniejącej sieci dróg do zwiększonego ruchu kołowego i pieszego związanego z realizacją inwestycji mieszkaniowych na terenie Dzielnicy Ursus.

 1. Wydział Sportu i Rekreacji przedłożył Zarządowi Dzielnicy dwa projekty uchwał w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 pod nazwą:
  •  „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 r.”
  •  „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”.

Obie propozycje były przedłożone do konsultacji Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego i uzyskały jej pozytywną rekomendację. Zarząd wyraził więc zgodę na ogłoszenie przedmiotowych konkursów ofert, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym.

 1. Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując dziewięć uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • trzy uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert garaży na rzecz dotychczasowych najemców,
   • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksów użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców,
   • jedną uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców,
  • pozytywnie rekomendując do realizacji Protokół Nr 25 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 26 października 2021 r., w którym Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W grudniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one m.in.
zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok oraz zmian w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok. Na grudniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił wiele czasu również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące planu wydatków bieżących na 2021 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na zakup artykułów pomocniczych oraz narzędzi niezbędnych do realizacji akcji pn.: „Czysty Ursus”,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, z przeznaczeniem na:
   • zakup artykułów biurowych,
  • zakup wyposażenia,
  • zakup środków żywności,
  • druk kwartalnika „Gazeta Alternatywna”,
  • zakup usług informatycznych,
  • zewnętrzną obsługę prawną,
  • ubezpieczenia podopiecznych,
  • szkolenia pracowników,
  • przeprowadzenie superwizji,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • klucz do podpisu elektronicznego,
  • usługę sprzątania,
  • wynagrodzenia osobowe pracowników,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
  • odprowadzanie i odbiór ścieków z mieszkaniowego zasobu komunalnego,
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
  • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
  • zakup płynu do dezynfekcji oraz maseczek i rękawiczek jednorazowych,
  • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na:
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • wypłatę świadczeń rodzinnych,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • dostawę energii elektrycznej i gazu,
  • usługi pocztowe,
  • usługi kominiarskie,
  • zakup usług telekomunikacyjnych,
  • zakup żywności dla podopiecznych,
  • opłaty za obiady szkolne,
  • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  • na zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb podopiecznych OPS,
 • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii COVID-19, jako dotacja podmiotowa dla:
  • Ośrodka Kultury „Arsus”,
  • Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
 • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na:
  • dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na przeciwdziałanie i usuwanie skutków COVID-19,
  • realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych tj.: treningów biegowych,
 • Wydział Prawny, z przeznaczeniem na koszty opinii biegłego sądowego,
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
  • sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości,
  • opłaty notarialne,
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
  • zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego,
  • opracowanie projektów koncepcyjnych budowy dróg,
  • opracowania geodezyjne w zakresie wytyczenia obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych w pasach drogowych,
  • montaż, naprawę i wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu – słupki, barierki,
  • zakup, montaż nowego i wymianę uszkodzonego pionowego oznakowania ulic,
 • Wydział Kadr z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.
 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał też zmian w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok, które są wynikiem zmiany kwoty stanu środków obrotowych w planie przychodów i kosztów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na koniec 2021 roku. Polegają zaś one na dokonaniu korekty projektu planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok, poprzez zwiększenie stanu środków obrotowych oraz kosztów rzeczowych na początek roku 2022, o łączną kwotę 630 000 zł.
 2. Zarząd Dzielnicy zatwardził  też uchwałą Program Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Prawniczej 54, który wcześniej został uzgodniony
  z Wojewodą Mazowieckim.
 3. Zarząd Dzielnicy omówił i przedyskutował kalendarz imprez kulturalnych i patriotycznych w Dzielnicy Ursus, na 2022 rok, przekazując go do realizacji Wydziałowi Kultury.
 4. Na grudniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele uwagi sprawom przedstawionym przez Wydział Infrastruktury, które dotyczyły:
  • realizacji zadania „Budowa drogi 17KDD z infrastrukturą techniczną”,
  • realizacji zadania „Budowa parkingu z odwodnieniem dla żłobka przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie –1 etap; - roboty powtarzające”, z zadania: „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
  • akceptacji projektu umowy z konsorcjum firm developerskich, której przedmiotem jest budowy:
   • odcinka drogi 45KD-D od ul. Herbu Oksza do ul. Hennela,
   • odcinka drogi 46KD-D od ul. Odlewniczej do działki nr 127/2 włącznie,
   • zachodniej części ulicy 22KD-L odcinek od ul. Silnikowej do ul. Odlewniczej,
  • akceptacji projektu umowy z firmą LW Development Leszek Paczyński Sp. z o.o. S.K.A., której przedmiotem jest budowa włączenia drogi wewnętrznej w drogę publiczną – ulicę Prystora oraz budowa ogólnodostępnej drogi wewnętrznej.

Dzięki powyższym decyzjom w Dzielnicy Ursus ulegnie zwiększeniu liczba nowych odcinków ulic oraz przede wszystkim zostanie dostosowana istniejąca sieć dróg do zwiększonego natężenia ruchu kołowego i pieszego, wynikającego z realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Dzielnicy.

 1. Na grudniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • pozytywnie rekomendując do realizacji Protokół Nr 26 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2021 r., w którym Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się
   o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.
  • podejmując 23 uchwały w niniejszym zakresie, w tym:
   • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksów użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców,
   • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców,
   • jedną uchwałę w sprawie obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W styczniu  Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok. Na styczniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił wiele czasu również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące planu wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na zatrudnienie „ekodoradcy”, w związku z koniecznością realizacją zadania finansowanego przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, mającego na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców dzielnicy z informacją o możliwości uzyskania dotacji na likwidację kotłów i palenisk na paliwo stałe lub olej opałowy, a także pozyskiwania większej liczby wniosków o udzielenie dotacji na modernizację kotłowni.
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
   • przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych,
   • wymianę wodomierzy i ciepłomierzy w mieszkaniowym zasobie komunalnym,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych, prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.
 2. Zarząd Dzielnicy zatwierdził też do realizacji uchwałę Wydziału Sportu i Rekreacji w sprawie powołania komisji konkursowej,  w skład której weszło dwóch pracowników Wydziału Sportu i Rekreacji oraz dwóch przedstawicieli Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Celem prac niniejszego gremium jest zaopiniowanie ofert, które wpłynęły do Urzędu Dzielnicy, na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 roku.
 3. W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19, Zarząd Dzielnicy Ursus podjął decyzję o konieczności wprowadzenia dodatkowych wewnętrznych obostrzeń dotyczących liczby osób, które w danym momencie przebywają wewnątrz budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, celem ograniczenia rozprzestrzenianie się wirusa wśród klientów i pracowników Urzędu.
 4. Na grudniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus rozpatrywał też wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • pozytywnie rekomendując do realizacji Protokół nr 6/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali, powołanego uchwałą nr 557/2020 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18.03.2020 r.
  • podejmując 13 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • jedną uchwałę w sprawie obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów, z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W lutym Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok. Dużo też czasu na lutowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie, w zakresie:
  • wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
    • remonty lokali użytkowych,
    • podatek od towarów i usług (VAT),
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, w tym remonty w przedszkolach oraz placówkach szkolnych położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
    • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • Zespół Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w 2022 roku, w związku z oszczędnościami za rok 2021, powstałymi podczas realizacji projektu
    pn.: „Interaktywnie zintegrowani”, współfinansowanego przez Unię Europejską,
   • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy, w związku z egzekucją należności niepodatkowych,
  • wydatków majątkowych na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
    • „Nabycie gruntów pod drogi gminne – rozliczenie z deweloperem”,
    • „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,
   • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
    • „Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej”,
    • „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,
    • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
    • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
    • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
    • „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20”,
    • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
    • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
    • „Boisko i lodowisko (2 w 1)”,
    • „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42”,
    • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
    • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego”.
  • dochodów na 2022 rok, w związku ze zmianami w ww. planie wydatków bieżących i majątkowych na 2022 rok,

(powyższe zmiany dokonane w niniejszej uchwale pociągnęły za sobą konieczność podjęcia przez Zarząd Dzielnicy uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050)

  • wydatków bieżących oraz dochodów na 2022 rok, które zostały wniesione przez Wydział Kultury,
   z przeznaczeniem na dotację celową dla:
   • Ośrodka Kultury „Arsus”, w związku z realizacją dwóch projektów:
    • „Zielono mi w Ursusie – konkurs fotograficzny”,
    • „EKOdzieło dla Ursusa”,
   • Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego, w związku z realizacją dwóch projektów: „Harmonia Kultur” oraz CyfroSZTUKA”,
  • przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 – Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, w związku z koniecznością zakupu gazu na potrzeby jednostki.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu:
  •  wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
   • usługi doradcze oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej,
   • zakup materiałów metalowych, drewnianych i drewnopodobnych (m.in. kłódek, sztab, łańcuchów, płyt wiórowych, gwoździ, wkrętów), w związku z koniecznością zabezpieczenia nieruchomości m.st. Warszawy przed ingerencją osób trzecich na gruntach niezagospodarowanych, na których w przyszłości planowane są inwestycje,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:
   • w związku z realizacją dwóch projektów edukacyjno-oświatowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Interaktywnie zintegrowani” oraz „Gospodarka o biegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling”,
   • z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na pomoc społeczną,
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego dróg na terenie Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na zakup telefonów biurkowych,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
   • zakup paliwa gazowego na potrzeby mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Ursus oraz zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatację,
   • awaryjne prace na dachu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus – wymianę zerwanych obróbek blacharskich, w związku z uszkodzeniami powstałymi podczas silnych wichur przechodzących przez Polskę.
 • wydatków bieżących oraz dochodów na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.:  „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa. Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
   Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. W ramach programu realizowane będą podejmowane dwa moduły działań:
   • Moduł I - zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.:
    • wsparcie społeczne,
    • ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
    • wsparcie psychologiczne,
    • wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
   • Moduł II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
    w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:
    • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
    • detektor upadku,
    • czujnik zdjęcia opaski,
    • lokalizator GPS,
    • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
    • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.
 1. Na jednym z posiedzeń Główna Księgowa omówiła projekt uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2021 rok. Z przygotowanych dokumentów wynika, iż wykonanie załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok w zakresie wydatków bieżących wynosi 98,7%, natomiast  w zakresie wydatków inwestycyjnych kształtuje się na poziomie 78,4%.
 2. Zaakceptowano propozycje Wydziału Kultury dotyczące:
 • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021 Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (podjęte przez Zarząd w formie uchwały).
 • finansowania wynajmu sceny w Parku Hassów wraz z nagłośnieniem na potrzeby organizowanego, w dniu 28.05.2022 r. przez Szkołę Podstawową nr 11, koncertu galowego XI Warszawskiego Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej „Zaufaj Panu”.
 1. Wydział Sportu i Rekreacji przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekty dwóch uchwał w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą:
  • „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 roku”, na które wpłynęło 26 ofert spełniających wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała pozytywnie 22 oferty, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie naszej Dzielnicy.
  • „Szkolenia i współzawodnictwa sportowe dzieci i młodzieży”, na które wpłynęło 18 ofert,
   z czego 16 spełniło wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała pozytywnie 17 ofert, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnorodnych dyscyplinach sportowych.
 2. Wydział Oświaty przedstawił uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”, za łączną kwotę 40 000,00 zł.
 3. Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując 13 uchwał, w tym:
   • 1 uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego w budynku,
   • 3 uchwały w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego usytuowanego w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17,
   • 1 uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert garażu wolnostojącego,
   • 1 uchwałę w sprawie planu sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wynikającego z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy. Wprowadza on zasadę limitowania sprzedaży lokali mieszkalnych (wyłącznie do ujętych w planach), ponieważ ustawowym obowiązkiem gminy jest pomoc mieszkaniowa osobom bezdomnym, osobom o niskich dochodach i trudnych warunkach mieszkaniowych, poprzez najem lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. W związku z powyższym ich sprzedaż powinna być dokonywana jedynie w uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy, z której wynikałaby zasadność takiej decyzji. Mając niniejsze na uwadze, Zarząd podjął decyzję, że do końca 2022 roku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nie jest planowana sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W marcu  Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok. Na marcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił wiele czasu również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050
  w zakresie wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z wykonywaniem zadań, związanych z:
  • realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,
  • utrzymaniem porządku i czystości dróg,
  • remontem i konserwacją dróg,
  • utrzymaniem zieleni,
  • konserwacją i bieżącym utrzymaniem w ruchu studni,
  • utrzymaniem urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym,
  • utrzymaniem placów zabaw,
  • obsługą jednostek oświatowo-edukacyjnych,
  • utrzymaniem zasobu komunalnego oraz obiektów sportowych.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe korekty w planie wniesione przez:
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami  z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego,
  • Wydział Ochrony Środowiska  z przeznaczeniem na prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury na terenie Dzielnicy,
  • Wydział Informatyki z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowań komputerowych,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w placówkach oświatowych położonych na terenie Dzielnicy ,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na montaż sieci wideodomofonowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Prawniczej 54.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące planu wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na wykonanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych w naszej Dzielnicy,
 • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków COVID-19,
 • Wydział Obsługi Mieszkańców, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do punktu informacyjnego w Urzędzie, który pomoże w obsłudze bezpośredniej uchodźców z Ukrainy starających się o nadanie nr PESEL oraz innych świadczeń im przysługujących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
   • wymianę zużytych elementów central wentylacyjnych w budynku położonym przy
    ul. Walerego Sławka 2 oraz na podatek od towarów i usług (VAT),
   • zawarcie umowy zlecenia wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w związku z zatrudnieniem osoby do pomocy przy analizie i przygotowaniu niezbędnych dokumentów w celu zawierania umów dzierżawy w zakresie nieruchomości będących własnością i we władaniu m.st. Warszawy,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
   • zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (zakup termometrów oraz masek ochronnych),
   • naprawę windy towarowej w Przedszkolu nr 343,
   • badania okresowe pracowników,
   • zakup usług telekomunikacyjnych,
   • opłaty za gospodarowanie odpadami,
   • zakup artykułów biurowych,
   • zakup środków czystości,
   • zakup aktualizacji oprogramowania  i usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 15,
   • wymianę drzwi w Przedszkolu nr 418,
   • utrzymanie siedziby związków zawodowych,
   • zakup biletów lotniczych dla uczestników przedsięwzięcia, realizowanego w ramach projektu UE pn.: "Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling",
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na zaspokojenie bieżących potrzeb jednostki,
  • Wydział Oświaty i Wychowania z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli – przesunięcie środków finansowych z Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty do Wydział Oświaty i Wychowania,
  • Wydział Administracyjno – Gospodarczy z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Wydział Kadr oraz Wydział Budżetowo-Księgowy, w związku z przesunięciem środków finansowych do Wydziału Obsługi Mieszkańców z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do obsługi punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy,
  • Wydział Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych.
 1. Zarząd Dzielnicy Ursus zatwierdził dwa sprawozdania roczne z działalności dzielnicowych jednostek organizacyjnych za rok 2021:
  • Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Prawniczej 54, uzgodnionym z Wojewodą Mazowieckim,
  • Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na zaproponowany przez Wydział Sportu i Rekreacji podział środków finansowych przeznaczonych dla  podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w I półroczu 2022 r. pomiędzy:
  • Uczniowski Klub Sportowy „Iskra Warszawa”,
  • Fundacja Wspierania Szachów w Ursusie – Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”,
  • Klub Sportowy „Ursus” Warszawa,
  • Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad”,

Kluby te biorąc udział w zawodach i imprezach sportowych będą promowały Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy m.in. występując w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie”. Logotyp Dzielnicy będzie publikowany na stronach internetowych ww. podmiotów, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie też podawana przez spikera w trakcie trwania zawodów sportowych,
w których zawodnicy ww. klubów biorą czynny udział.

 1. Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omawiał i podejmował decyzję  w wielu sprawach związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując 24 uchwały w niniejszym zakresie, w tym: 
   • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego,
   • jedną uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego,
   • trzy uchwały sprawie przeznaczenia do najmu w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego usytuowanego w hali garażowej budynku przy ul. Zagłoby 27,
   • jedną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego.

 

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W kwietniu  Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok. Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił wiele czasu również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050
  w zakresie wykazu:
  • wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w związku z:
   • utrzymaniem zieleni,
   • konserwacją i bieżącym utrzymaniem w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych, łącznie z zapleczem technicznym,
   • utrzymaniem placów zabaw,
   • bieżącym utrzymaniem Urzędu Dzielnicy Ursus,
   • utrzymaniem zasobu komunalnego,
   • utrzymaniem obiektów sportowych,
  • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków, w związku z:
   • kosztami eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego,
   • remontami mieszkaniowego zasobu komunalnego,
   • zarządzaniem lokalami użytkowymi i ich eksploatacją,
   • utrzymaniem i remontami sieci wodnokanalizacyjnej,
   • utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych,
   • utrzymaniem i konserwacją zieleni,
   • utrzymaniem i konserwacją zieleni przyulicznej,
   • utrzymaniem parków,
   • przeznaczeniem na place zabaw, ścieżki zdrowia i innych form aktywności plenerowej,
   • zarządzaniem finansami oświaty,
   • przeznaczeniem na jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej,
   • utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych,
   • remontami bieżącymi w budynkach komunalnych,
   • utrzymaniem Urzędu Dzielnicy Ursus.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, które następnie trafią do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe korekty w planie wydatków:
 • bieżących oraz dochodów na 2022 rok wniesione przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na remonty lokali użytkowych,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na usunięcie awarii pompy głębinowej w studni oligoceńskiej, położonej przy ul. Walerego Sławka,
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych, w tym m.in. festynu z okazji Dnia Dziecka, animacji dla rodzin, koncertów i wystaw,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na remonty bieżące w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
 • majątkowych na 2022 rok i zostały wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych, pn.:
   • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
   • „Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego”,
   • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

Korekta planu wydatków w powyższych zadaniach inwestycyjnych wymagała także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2022-2050 w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych.

 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące planu wydatków:
  • bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu dla podopiecznego Ośrodka,
   • Wydział Obsługi Mieszkańców, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych w punkcie informacyjnym dla uchodźców z Ukrainy,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
    • opłacenie abonamentu za telefony komórkowe do punktów informacyjnych dla uchodźców  z Ukrainy,
    • zakup papieru biurowego,
    • na bieżące remonty w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus (wymagało to także zmian w uchwale budżetowej przekazanej pod obrady  Rady Dzielnicy  Ursus Miasta Stołecznego dotyczącej planu wydatków bieżących i dochodów),
    • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
   • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na opłaty za media, zaliczkę eksploatacyjną oraz fundusz remontowy (w wymagało to także zmian w uchwale budżetowej przekazanej pod obrady  Rady Dzielnicy  Miasta Stołecznego dotyczącej planu wydatków bieżących i dochodów),
   • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, z przeznaczeniem na zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń  dla obsługi obiektów użyteczności publicznej,
  • majątkowych, które zostały wniesione przez Wydział Infrastruktury oraz Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
   • „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy”,

(cztery ostatnie zadania wymagały zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2022-2050 oraz w uchwale budżetowej przekazanej pod obrady  Rady Dzielnicy  Ursus Miasta Stołecznego dotyczącej planu wydatków bieżących i dochodów),

  • majątkowych, które zostały wniesione przez Wydział Infrastruktury oraz Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. : „Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy”.
 1. Zarząd Dzielnicy, na wniosek Wydziału Kultury zatwierdził:
  • sprawozdania finansowe za rok 2021 instytucjom kultury nadzorowanym przez Urząd Dzielnicy Ursus, tj.:
   • Ośrodkowi Kultury „Arsus”,
   • Bibliotece Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy,
  • zorganizowanie koncertu w Parku Czechowickim w dniu 15.08.2022 r. dla uczczenia 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej, wraz z wyborem firmy realizującej wydarzenie,
  • regulamin przyznawania przez Zarząd Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy Wyróżnienia w dziedzinie działań społecznych, kulturalnych oraz sportowych, które będzie uhonorowaniem i docenieniem ze strony Dzielnicy artystów, sportowców oraz osób zaangażowanych w działalność społeczną na rzecz Ursusa za ich wkład w rozwój i poprawę jakości życia naszych mieszkańców.
 2. Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy poświęcił też czas sprawom oświatowym:
  • ogłaszając otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w 2022 roku pod nazwą: „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”, wynikającego z podjętej przez Zarząd Dzielnicy w dniu 13.04.2022 r.  uchwały  nr 1247/2022. Kolejnym krokiem było powołanie przez Zarząd komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w 2022 roku,
  • wskazując trzech przedstawicieli organu prowadzącego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania, do udziału w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów w sześciu placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Ursus.
 3. Zarząd Dzielnicy uchwałą przyjął Priorytety dzielnicowych Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030 w kontekście zadań realizowanych w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Priorytety dzielnicowe przedmiotowego dokumentu zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy oraz Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy.  Strategia będzie realizowana poprzez programy m.in. z zakresu: ochrony i wsparcia rodzin oraz osób z niepełnosprawnościami, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień.
 4. Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i podjął decyzję w wielu sprawach związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy:
  • podejmując 13 uchwał w niniejszym zakresie, w tym: 
   • 4 uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego,
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego usytuowanego w hali garażowej budynku przy ul. Zagłoby 17,
  • zatwierdzając do realizacji:
   • Protokół Nr 28 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2022 r.,
   • Protokół Nr 2/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy do spraw wskazywania lokali.

 

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W maju Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok. Na majowych posiedzeniach Zarząd poświęcił wiele czasu również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 w zakresie wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w związku z obsługą jednostek edukacyjno-oświatowych.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, które następnie trafią do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe korekty w planie:
 • wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych w parkach, położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
 • przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok – Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na:
  • modernizację saunarium w budynku pływalni Albatros,
  • wydatki rzeczowe (zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
  • wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
 • wydatków bieżących oraz dochodów (w tym UE) na 2022 rok, a także wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł objętych Perspektywą Finansową 2014-2023, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce”, w ramach którego uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 będą mogli zapoznać się z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym Polski i Włoch,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej realizowanego w ramach miejskiego projektu pn.: „Ochotnicy warszawscy”,
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na rozwój wolontariatu realizowanego w ramach działania pn.: „Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu” (prowadzone przez Bibliotekę Publiczną im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus).
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał w sprawie dokonania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok dotyczące planu wydatków bieżących i wniesionych przez:
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
   • konserwację lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków,
   • opracowanie opinii i ekspertyz technicznych dotyczących przebudowy szkół podstawowych nr 4, 11, 381 i 382 – na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych,
   • remonty w szkołach podstawowych – m.in. boiska wielofunkcyjnego w SP nr 14,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na rozliczenie kaucji mieszkaniowej z byłym najemcą lokalu,
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na prowadzenie przez Dom Kultury „Kolorowa” działalności kulturalnej na rzecz dzieci z Ukrainy,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na wykonywanie zdjęć uchodźcom  z Ukrainy, niezbędnych do nadania numeru PESEL,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych szkół podstawowych.
 2. Na jednych z majowych posiedzeń Zarząd Dzielnicy zarekomendował uchwałą oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała  oferty następujących podmiotów, które zorganizują wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z naszej Dzielnicy tj.:
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny „Simul”,
  • Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin „SEKAI” ,
  • Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej .
 3. Zarząd Dzielnicy Ursus  zaakceptował wnioski Wydziału Infrastruktury dotyczące:
  • możliwości zagospodarowania działki położonej przy ul. Dzieci Warszawy 42 i 42a o powierzchni 1993 m2, na której można by wybudować np. małe 4-oddziałowe przedszkole lub żłobek, albo poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po analizie Zarząd Dzielnicy uznał, że należy zlecić analizę chłonności terenu, która określi czy są spełnione przepisy techniczno-budowlane w zakresie budowy ww. obiektów takie jak m.in. nasłonecznienie budynku czy placu zabaw, dostęp do infrastruktury technicznej czy dostęp do drogi publicznej. Przedmiotowy dokument pozwoli na podjęcie przez Zarząd ostatecznej decyzji w sprawie zagospodarowania niniejszej nieruchomości.
  • projektu umowy z inwestorem, której przedmiotem jest remont chodnika przy ul. Michałowicza na długości działki ewidencyjnej nr 28/1 z obrębu 2-11-03. Powyższe działanie pozwoli na zmodernizowanie obecnej infrastruktury dla pieszych oraz rozbuduje sieć dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus.
 4. Zarząd Dzielnicy w ramach sprawowanego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Stołecznego Warszawy, położonymi na obszarze dzielnicy i niezaliczonymi uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy do jednostek o znaczeniu ponad dzielnicowym, zapoznał się i zatwierdził  sprawozdania z działalności za 2022 rok, złożone przez:
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Prawniczej 54,

podejmując stosowne uchwały w tym zakresie.

 1. Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i podjął decyzję w wielu sprawach związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy:
  • podejmując 10 uchwał w niniejszym zakresie, w tym w sprawie:
   • wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania i przeznaczenia lokalu użytkowego,
   • wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu boksu użytkowego,
   • przeznaczenia do najmu w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego usytuowanego w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17.
  • zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 29 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2022 r.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W czerwcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok. Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 w wykazie wieloletnich przedsięwzięć:
  • majątkowych oraz wieloletniej prognozy budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych, pn.:
   • „Przebudowa ul. Orłów Piastowskich na odcinku od ul. Rakuszanki w kierunku ul. Leszczyńskiego – prace przygotowawcze”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa przedszkola przy drodze oznaczonej jako 17 KDD – prace przygotowawcze”,
  • bieżących oraz wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków, w związku z przesunięciem środków finansowych na:
   • utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych,
   • organizację imprez rekreacyjno-sportowych,
  • bieżących, w związku z obsługą jednostek edukacyjno-oświatowych, położonych na terenie Dzielnicy Ursus.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, które następnie trafią do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe korekty w planie:
  • wydatków bieżących na 2022 rok i zostały wniesione przez:
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • remonty obiektów małej architektury miejskiej (ławki, kosze na śmieci, ogrodzenia, tablice informacyjne, wygrodzenia),
    • ukwiecenie donic, waz i wież kwiatowych,
    • utrzymanie urządzeń wodnych (koszenie skarp, odmulanie dna rowu U1) oraz utylizację osadów i substancji ropopochodnych z separatorów i osadników podczyszczalni wód opadowych na kanale Konotopa,
    • zakup koszy i wkładów do koszy parkowych,
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na remonty pustych lokali mieszkalnych, z mieszkaniowego zasobu miasta, położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • wykonanie analizy chłonności budowy przedszkola oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dzieci Warszawy 42a,
    • remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 14,
    • wykonanie drugiego etapu remontu placu zabaw w Przedszkolu nr 112,
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem remont pomieszczeń po awarii w budynku położonym przy ul. Prawniczej 54,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
    • zakup artykułów biurowych i higienicznych,
    • usługi sprzątania,
    • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
    • usługi pocztowe,
   • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
    • zakup komputerów typu AIO z systemem operacyjnym Microsoft WIN 10 pro,
    • zakup programu do inwentaryzacji OPTIest,
    • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
  • wydatków majątkowych na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych, pn.:
    • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych”,
    • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych”,
   • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy Ursus,
  • dochodów na 2022 rok, w związku z wpływem środków finansowych z:
   • opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
   • pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy,
   • tytułu zwrotu podatku VAT,
   • renty planistycznej,
   • opłaty adiacenckiej,
   • pozostałych mandatów i kar pieniężnych,
   • odsetek od nieterminowych płatności podatków,
   • zwrotów dotacji,
   • pozostałych odsetek,
   • nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych,
   • środków wyrównawczych z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy,
  • przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok – Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja saunarium – pływalnia Albatros prazy ul. Orląt Lwowskich 1 w Warszawie”,
  • wydatków majątkowych oraz dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych przez Wydział Infrastruktury pn.:
   • „Przebudowa ul. Orłów Piastowskich na odcinku od ul. Rakuszanki w kierunku
    ul. Leszczyńskiego – prace przygotowawcze”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa przedszkola przy drodze oznaczonej jako 17 KDD – prace przygotowawcze”.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał w sprawie dokonania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok dotyczące planu:
  • wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na:
    • dodatkowe wynagrodzenia roczne,
    • szkolenia pracowników, pn.: „Świadczenia Rodzinne a SPECUSTAWA o pomocy obywatelom Ukrainy”,
    • wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
    • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, w związku z realizacją zadań związanych z obsługą uchodźców z Ukrainy,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
    • zawarcie umów m.in. na świadczenie usług sprzątania w IV kwartale br.,
    • zakup bieżących artykułów służących utrzymaniu Urzędu Dzielnicy Ursus,
    • zakup papieru ksero, niezbędnego do realizacji zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
    • na zakup telefonów komórkowych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych,
   • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na zakup druków na potrzeby wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:
    • dodatki motywacyjne dla pracowników biorących udział w działaniach na rzecz obywateli Ukrainy,
    • sprawienie pogrzebów,
    • stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci uchodźców z Ukrainy pobierających naukę w placówkach oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy,
    • zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy,
   • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na zakup tonerów na potrzeby nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na:
    • nagrody dla absolwentów szkół podstawowych,
    • na dotacje dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych,
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na wykonanie muralu Siedmiu Panien Ursusa (wraz z projektem) na elewacji budynku położonego przy ul. Wojciechowskiego 15,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na:
    • działalność dziennego pobytu dla dzieci z Ukrainy w Domu Kultury „Kolorowa” oraz „Portiernia”,
    • realizację projektu Ekodzieło dla Ursusa/Punkt dziennego pobytu edukacji i zabawy dla dzieci uchodźców z Ukrainy w Domu Kultury „Portiernia”,
   • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na prace sekretarskie oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentów do archiwizacji i sporządzeniu spisów archiwizacyjnych,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
    • zakup energii,
    • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • remonty nawierzchni dróg utwardzonych (bitumicznych),
    • malowanie i odnawianie oznakowania poziomego,
    • remonty w przedszkolach,
   • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na:
    • utrzymanie zieleni przy nowo wybudowanej drodze 17-KDD.
 4. Na jednym z posiedzeń Zarząd Dzielnicy Ursus uchwalił skład Zespołu do przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Rada Seniorów to gremium powoływane na trzyletnią kadencję, którego zadaniem jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie naszej Dzielnicy. Do zadań Rady należy w szczególności:
  • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,
  • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy,
  • współpraca z Warszawską Radą Seniorów,
  • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym,
  • wspieranie i pobudzenie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych,
  • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Ursusa, która ma ukończone 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Wybór jej członków odbywa się w drodze głosowania, które jest poprzedzone procedurą zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów.

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus uchwałą przyjął Harmonogram realizacji zadań lokalnych na rok 2022 Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy przygotowany w oparciu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2022-2025. Celem niniejszego opracowania jest określenie działań lokalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie, kształtowania polityki promującej zdrowy styl życia, ograniczania zjawiska dysfunkcjonalności grup społecznych w środowisku lokalnym oraz podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej.
 2. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy na nieodpłatne korzystanie i pobieranie pożytków z lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 13 przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego (SZPZLO) Warszawa-Ochota. W przedmiotowym budynku mieścił się Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, będący jednostką organizacyjną ww. SZPZLO, który służy mieszkańcom Dzielnicy.
 3. Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i podjął decyzję w wielu sprawach związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy:
  • podejmując 11 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • jedną uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego w na rzecz dotychczasowego najemcy,
   • trzy uchwały w sprawie przeznaczenia do najmu boksów użytkowych,
   • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert garaży wolnostojących,
   • dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na miejsca postojowe usytuowane w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W lipcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok. Na lipcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków i dochodów, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku                           ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem”,
  • „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42”,
  • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
  • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej”,
  • „Boisko i lodowisko (2 w 1)”,
  • „Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42”,
  • „Budowa przedszkola przy drodze oznaczonej jako 17KDD – prace przygotowawcze”.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę dotyczącą zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, którą następnie trafi do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej poniższe korekty w planie:
  • wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • dotacje dla publicznych placówek oświatowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawa,
    • zakup artykułów biurowych,
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na realizację w ramach inicjatywy lokalnej zadania publicznego pod nazwą: „Zlot zabytkowych traktorów w 100 - lecie wyprodukowania ciągutki Ursus pod kierunkiem prof. Karola Taylora”,
   • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na obsługę Centrum Aktywności Lokalnej w ramach realizacji zadania pn.: „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”,
  • wydatków majątkowych na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej,
    • nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku                              ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem,
    • modernizację placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42,
    • budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela,
    • przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63, w zakresie ochrony przeciwpożarowe,
    • boisko i lodowisko (2 w 1),
    • budowę przedszkola przy drodze oznaczonej jako 17 KDD - prace przygotowawcze,
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42,
  • dochodów – w związku z przekazaniem przez Centrum Komunikacji Społecznej kwoty
   • 30 000 zł, na realizację w ramach inicjatywy lokalnej zadania publicznego pod nazwą: „Zlot zabytkowych traktorów w 100-lecie wyprodukowania ciągutki Ursus pod kierunkiem prof. Karola Taylora”,
  • przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok – Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na:
   • wynagrodzenia bezosobowe,
   • realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń na kręgielnię - I piętro pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie”,
  • dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych na 2022 rok  – Ośrodka Pomocy Społecznej m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na opłaty za dożywienie uczniów spowodowane realizacją zadań, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał w sprawie dokonania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok dotyczące planu:
  • wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za wypadek na drodze gminnej,
    • wykonania badań wyremontowanych nawierzchni jezdni oraz wytyczeń geodezyjnych                                               w pasach drogowych,
    • remont dachu w Szkole Podstawowej nr 14,
    • remont placu zabaw w Przedszkolu nr 112,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • wykonanie badań wody w studniach oligoceńskich,
    • opłatę za zwiększenie mocy w przepompowni wód opadowych,
    • wykonanie badań wody w studniach oligoceńskich,
   • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego                 z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, wynikającego z art.13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na:
    • działalność dziennego pobytu dla dzieci z Ukrainy w Domu Kultury „ Portiernia”,
    • umowy zlecenia w zakresie pomocy i koordynacji nauki dzieci z Ukrainy w Ogólnoukraińskiej Szkole Online,
   • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na:
    • otwarcie lodowisk w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
    • organizację rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży,
   • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
    • zakup komputerów,
    • usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń,
    • podatek od towarów i usług (VAT).
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • zakup artykułów biurowych, 
    • badania wstępne dla nowych pracowników,
    • usługi pocztowe,
    • remont podłogi na holu w Przedszkolu nr 413,
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków komisji,
   • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na iluminacje świąteczne,
   • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 4. Zarząd Dzielnicy powołał komisję do oceny i wyboru projektu, zgłoszonego przez mieszkańców w budżecie obywatelskim pn.: „Mural Siedmiu Panien Ursusa”, który ma powstać na elewacji budynku przy ul. Wojciechowskiego 15. Przewodniczącą została pomysłodawczyni projektu, a członkami pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus.
 5. W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na podpisanie z inwestorem umowy na:
  • remont chodnika wraz ze zjazdami na przedłużeniu ul. Opieńskiego,
  • budowę skrzyżowania ulic Gierdziejewskiego i Licencyjnej oraz budowę ulicy Licencyjnej, Kompanii AK „Goplana” oraz 9KD-L.

Działania te pozwolą Dzielnicy na kontynuację budowy sieci dróg gminnych na jej terenie, a tym samym będą właściwą reakcją na zwiększony w tym rejonie, w niedalekiej przyszłości ruch kołowy i pieszy.

 1. Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i podjął decyzję w wielu sprawach związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy:
  • podejmując 13 uchwał w niniejszym zakresie, w tym po jednej uchwale  w sprawie:
   • przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego,
   • wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu miejsca postojowego usytuowanego w budynku przy ul. Zagłoby 17 Warszawie,
  • przyjmując do realizacji:
   • Protokół Nr 30 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2022 r.,
   • Protokół Nr 3/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali, powołanego uchwałą nr 557/2020 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18.03.2020 r.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W sierpniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok. Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, infrastrukturą oraz kulturą.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 w wykazie:
 • wieloletnich przedsięwzięć bieżących w związku z bieżącym utrzymaniem jednostki,
 • wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz wieloletniej prognozy budżetów,
  w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych pn.:
  • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela”,
  • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego”,
 • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków bieżących w związku z utrzymaniem Urzędu Dzielnicy Ursus,
 • wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, które następnie trafią do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej poniższe korekty w planie:
 • wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
   • remont nawierzchni jezdni ul. Cierlickiej na odcinku Rynkowa – Plutonu AK „Torpedy”,
   • realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10 w Warszawie – etap 2: remont boiska wielofunkcyjnego”,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • letnie interwencyjne czyszczenie ulic,
   • wymianę pompy w fontannie przy ul. Zagłoby oraz transport elementów małej architektury,
   • interwencyjne sprzątanie parków,
   • przygotowanie rodzin pszczelich do okresu zimowego,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:
   • wynagrodzenia osobowe pracowników,
   • zakup materiałów biurowych,
   • zakup energii,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na:
   • działania rozwijające wolontariat w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego,
   • dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Architektury i Budownictwa, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na prace pomocnicze niezbędne przy wykonywaniu procedur realizowanych w administracji architektoniczno-budowlanej,
 • dochodów na 2022 rok, w związku z:
 • opłatami za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
 • opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste,
 • pozostałymi dochodami z najmu i dzierżawy,
 • wpływami z usług – zwroty odpłatności za media,
 • wpływami z różnych dochodów,
 • opłatami za pozostałe odsetki,
 • opłatami za pozostałe mandaty i kary pieniężne,
 • ze zwrotami dotacji,
 • uzyskaniem środków wyrównawczych z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy,
 • uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego,
 • wydatków majątkowych oraz dochodów na 2022 rok, które zostały wniesione przez Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych:
  • pn.: „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego”,
  • pn.: „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok dotyczące planu  wydatków bieżących na 2022 rok wniesione przez:
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
  • roczny przegląd okresowy dróg, na terenie Dzielnicy Ursus,
  • opłatę za zwiększenie mocy przyłączeniowej istniejącego przyłącza, w związku z remontem przepompowni wód opadowych, położonej przy ul. Michałowicza 15,
 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
  • montaż wiaty śmietnikowej na terenach zieleni osiedlowej,
  • utylizację zwłok padłych zwierząt,
 • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na:
  • zaliczkę eksploatacyjną i remontową na rzecz wspólnot mieszkaniowych,
  • odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych,
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, z przeznaczeniem na:
  • opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • szkolenia pracowników,
 • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny dla pracowników, realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w obliczu konfliktu zbrojnego trwającego na terytorium tego państwa, za miesiące marzec-lipiec 2022 roku,
 • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych – korekta planu jest niezbędna w związku z koniecznością identyfikacji wydatków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na opłaty za obiady szkolne,
 • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, finansowane przez podmiot zatrudniający.
 1. Na jednym z posiedzeń Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy zwrócił się do Zarządu Dzielnicy z wnioskiem o zwiększenie jednostce środków finansowych
  w załączniku dzielnicowym do budżetu na 2022 rok.
  Powyższa prośba została umotywowana wydatkami poniesionymi przez OPS na opłacenie 16 kontenerów, w celu oczyszczenia z nieczystości stanowiących zagrożenie epidemiczne posesji klientów OPS Ursus, usługi sprzątania ww. nieruchomości oraz na opłacenie firmy, która po usunięciu nieczystości w kilku etapach wykonała deratyzację terenu.

Dodatkowo Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej od 2020 r. mają sukcesywnie zwiększany zakres obowiązków przez wykonywanie dodatkowych zadań, także związanych z pandemią COVID-19 oraz pomocą dla obywateli Ukrainy. Brak środków finansowych na nowe etaty skutkuje nałożeniem dodatkowych zadań na zatrudnionych pracowników.

W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Ursus przychylił się do wniosku o zwiększenie środków finansowych w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus z przeznaczeniem na ww. cele.

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus, wpisując się w politykę Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącą racjonalnego wydawania środków finansowych, zaakceptował propozycję Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji
  o rezygnację z części iluminacji świątecznej na terenie Dzielnicy Ursus. Zaproponowane zmiany pozwolą zaoszczędzić w latach 2022-2025 Dzielnicy Ursus kwotę około 300 000 zł.
 2. W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej Dzielnicy, Zarząd wyraził zgodę na podpisanie z inwestorem umowy, której przedmiotem jest „Budowa i przebudowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego z elementami małej architektury w Parku Hassów do ul. Orląt Lwowskich w Warszawie”, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”. Działania te pozwolą Dzielnicy na kontynuację budowy sieci dróg gminnych na jej terenie, a tym samym będą właściwą reakcją na zwiększony w tym rejonie, w niedalekiej przyszłości ruch kołowy i pieszy.
 3. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na podpisanie kolejnego porozumienia z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota na najem pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, w których będą świadczone usługi medyczne dla mieszkańców Ursusa.
 4. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na sfinansowanie wydania przez Urząd Dzielnicy Ursus „Historii harcerstwa w warszawskim Ursusie” – jednego tomu, obejmującego lata 1933-1970, w nakładzie 100 egzemplarzy. Powyższe działanie pozwoli mieszkańcom na zapoznanie się z najważniejszymi wydarzeniami, w których na początku swojej działalności brali udział skauci z Ursusa.
 5. Na jednym z sierpniowych posiedzeń został zaakceptowany przez członków Zarządu plan zagospodarowania pustostanów i małych budynków pozostających w zasobie komunalnym Miasta Stołecznego Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Ursus. Po dokonaniu szczegółowej analizy
  ww. planu przez pracowników Urzędu Dzielnicy Ursus wytypowano i przeznaczono do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Miasta Stołecznego Warszawy położone przy ul. Baranowskiej 26, ul. II Armii WP 68, ul. Wysoczyńskiej 8 i 16, ul. Królowej Bony 25 i 27, ul. Wiosny Ludów 79 B,
  ul. Rydzyńskiej 38, ul. Jagiełły 26 i 26 A oraz ul. Jesiennej 27, a także uznano za korzystne pozostawienie w zasobie mieszkaniowym Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomości położonych przy ul. Regulskiej 18, 44 i 39 oraz ul. Żurawickiej 23.
 6. Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i podjął decyzję w wielu sprawach związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy podejmując
  8 uchwał w niniejszym zakresie, w tym dwie w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego.

 

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

We wrześniu  Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok. Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił wiele czasu również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050
  w zakresie wykazu wieloletnich prognoz budżetów w tym:
  • wydatków bieżących, z przeznaczeniem na projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej,
  • dochodów na projekt UE,
  • przedsięwzięć bieżących w zakresie wydatków na projekt UE, w związku z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling”.
 2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, która następnie trafił do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej poniższe korekty w planie:
  • wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez Wydział Oświaty i Wychowania z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
  • dochodów na 2022 rok, w związku z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling”.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące planu:
  • wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na:
    • wydanie książki pt.: „Historia harcerstwa w warszawskim Ursusie lata 1933-1970”, dla uczczenia rocznicy 90-lecia harcerstwa w Ursusie (w nakładzie 100 egzemplarzy),
    • nagrody dla laureatów XII Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem pn.: „Muzyczna Jesień”,
   • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na:
    • dopłaty do studiów dla pracowników Urzędu Dzielnicy,
    • wynagrodzenie osób obsługujących świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
    • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku usługowo-handlowego, położonego przy ul. Traktorzystów 1, wyłączonego z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny,
    • wymianę odcinka instalacji wodnej od studni wodomierzowej do budynku położonego przy ul. Traktorzystów 1,
    • usunięcie pozostałości po dawnych ogródkach działkowych położonych przy ul. Orląt Lwowskich i ul. Markerta,
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli wskazanych przez dyrektorów placówek oświatowych z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
   • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na:
    • wypłatę świadczeń wynikających z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
    • opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
   • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na:
    • zakup materiałów promocyjnych, opatrzonych logotypem Dzielnicy Ursus,
    • usługi tłumacza przysięgłego,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na naprawy urządzeń do zabawy dla dzieci, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na zakup tonerów na potrzeby Urzędu Dzielnicy,
  • wydatków bieżących i dochodów na 2022 rok, które zostały wniesione przez Zespół Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na nagrody konkursowe, wykonanie gadżetów promujących Młodzieżową Radę Dzielnicy Ursus oraz szkolenia, w związku z realizacją projektu
   pn.: „Mazowsze dla Młodzieży”, finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 4. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na realizację cyklu trzech spotkań wielokulturowych na terenie Dzielnicy Ursus pn.: „W co się bawić – rodzinne spotkania z wieloma kulturami”, których celem jest zmiana nawyków kulturalnych oraz wzbudzenie potrzeby wspólnego korzystania z dóbr kultury jako źródła mającego wpływ na poprawę umiejętności i relacji rodzinnych. Spotkania adresowane są do rodzin z dziećmi w wieku 5-7 lat, lecz ze względu na ograniczenia wynikające z kameralnego i bardzo indywidualnego toku familijnych zajęć, może w nich wziąć udział jedynie do 20 rodzin (jeden rodzic i jedno dziecko). Zajęcia będą odbywać się w filiach Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ursus.
 5. Zarząd Dzielnicy pozytywnie zaopiniował wnioski Wydziału Infrastruktury, dotyczące zwiększenia środków finansowych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj.:
  • „Remontu boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10 w Warszawie – etap 2: remont boiska wielofunkcyjnego”,
  •  „Remontu placu zabaw – 2 etap w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3 w Warszawie,

gdyż wykonawcy nie są w stanie zrealizować zamówień za kwotę przewidzianą w kosztorysie inwestorskim ze względu na stały wzrost cen materiałów budowlanych, energii, paliw i transportu. Zasadnym jest więc jak najszybsze wykonanie przedmiotowego remontu, aby zminimalizować ciągle rosnące koszty wzrostu cen usług.

Działania te pozwolą również Dzielnicy na rewitalizację istniejącej infrastruktury, by była bardziej bezpieczna i nowoczesna, dzięki czemu młodzi mieszkańcy Ursusa zyskają nowe miejsca sportowo-rekreacyjne.

 1. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na przesłanie przygotowanych projektów wystąpień do Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o zasiedzenie dwóch nieruchomości położonych w Ursusie. Celem powyższego działania jest wyjaśnienie stanu prawnego działek, poprzez wszczęcie postępowania z wniosku Miasta Stołecznego Warszawy o zasiedzenie ww. nieruchomości. Może to spowodować wystąpienia właścicieli o zwrot zarządu nad nimi, który będzie mógł nastąpić dopiero po ujawnieniu prawa własności zapisanych w księgach wieczystych.
 2. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na zaproponowany przez Wydział Sportu i Rekreacji podział środków finansowych przeznaczonych dla podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus Miasta Stołecznego Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w II półroczu 2022 r. pomiędzy:
  • Uczniowski Klub Sportowy „Iskra Warszawa”,
  • Fundacja Wspierania Szachów w Ursusie – Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”,
  • Klub Sportowy „Ursus” Warszawa,
  • Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad”,

Kluby te biorąc udział w zawodach i imprezach sportowych będą promowały Dzielnicę Ursus Miasta Stołecznego Warszawy m.in. występując w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie”. Logotyp Dzielnicy będzie publikowany na stronach internetowych ww. podmiotów, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy będzie też podawana przez spikera w trakcie trwania zawodów sportowych, w których zawodnicy ww. klubów biorą czynny udział.

 1. W 2022 roku zakończyła się trzyletnia kadencja Rady Seniorów Dzielnicy Ursus, więc zgodnie ze Statutem niniejszego gremium w terminie od 10-24 października 2022 r. odbędzie się zgłaszanie  kandydatów do Rady. Mogą oni przedstawić swoją kandydaturę na specjalnym formularzu, który został zatwierdzonym przez Zarząd Dzielnicy Ursus, stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Nr 1422/2022.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,
 • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,
 • współpraca z Warszawską Radą Seniorów,
 • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzenie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.
 1. Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omawiał i podejmował decyzję w wielu sprawach związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy tj.:
  • zatwierdził do realizacji Protokołu Nr 31 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2022 r.,
  • podjął 17 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • osiem uchwał w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksów użytkowych w budynkach położonych w Warszawie na rzecz dotychczasowych najemców.

 

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W październiku Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok. Na październikowych posiedzeniach Zarząd poświęcił wiele czasu również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, która następnie trafił do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej poniższe korekty w planie:
  • wydatków bieżących na 2022 rok i zostały wniesione przez:
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • uprzątnięcie betonu i wywiezienie gruzu z terenów miejskich,
    • koszenie terenów zieleni nieurządzonej,
    • przegląd urządzeń instalacji fotowoltaicznych na terenie EKOparku,
    • nasadzenie bylin w parkach,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • zakup szaf do Przedszkola nr 418,
    • zakup artykułów biurowych,
    • stypendia za wyniki w nauce,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • opłacenie kosztów sądowych,
    • opłaty na rzecz Budżetu Państwa,
   • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logotypem dzielnicy,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
    • prace naprawcze węzła cieplnego w budynku Urzędu Dzielnicy,
    • zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej,
 • wydatków majątkowych na 2022 rok, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych, pn.:
 • „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,
 • „Nabycie gruntów pod drogi gminne – rozliczenie z deweloperem”,

W listopadzie Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok. Na listopadowych posiedzeniach Zarząd poświęcił wiele czasu również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, które następnie trafiły do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej poniższe korekty w planie:
  • wydatków bieżących na 2022 rok wniesione przez:
   • Wydział  Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych
    i publicznych placówek oświatowych,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:
    • Ośrodka Kultury „Arsus”,
    • Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego,
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zespołu komunalnego,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • utrzymanie porządku i czystości dróg, chodników, zatok i ścieżek rowerowych,
    • zakup energii elektrycznej na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej „Niedźwiadek”,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
    • realizację wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (należność główna i koszty sądowe),
 • dochodów na 2022 rok, przeznaczonych na realizację wydatków bieżących oraz na remonty mieszkaniowego zespołu komunalnego,
 • wydatków majątkowych na 2022 rok, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych pn.:
  • „Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego”,
  • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
  • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
  • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
  • „Budowa Domu Kultury  wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego”,

(powyższe zmiany dokonane w niniejszej uchwale pociągnęły za sobą konieczność podjęcia przez Zarząd Dzielnicy uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050).

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050
  w zakresie wykazu:
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
   • dowożenie uczniów,
   • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocję
    i organizację wolontariatu wraz z komunikacją społeczną,
  • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na Centra Aktywności Lokalnej.
 2. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące planu wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
   • opłaty franczyzowe na rzecz osób fizycznych,
   • naprawę kanalizacji deszczowej na terenie Dzielnicy Ursus,
   • uregulowanie kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na:
   • wpłatę zaliczki remontowej i eksploatacyjnej dla wspólnot mieszkaniowych,
   • opłaty za gospodarowanie odpadami w mieszkaniowym zasobie komunalnym,
   • zwrot kosztów postępowania sądowego,
   • opłaty za media oraz gospodarowanie odpadami we wspólnotach mieszkaniowych,
   • opłaty notarialne,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
   • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
   • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na:
   • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
   • dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
   • zakup laptopa oraz dyktafonów na potrzeby Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursus,
   • dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • pielęgnację terenów zielonych położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • wymianę instalacji elektrycznej w studniach oligoceńskich,
   • wykonanie doświetlenia terenu zieleni oraz utrzymanie zieleni niskiej (sadzenie bylin, cebul, sprzątanie terenu),
   • place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej,
  • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na:
   • dotację na działalność podstawową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus,
   • realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców Ursusa oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, z przeznaczeniem na zakup komputerów, dysków, zasilacza UPS oraz mebli na potrzeby jednostki,
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na:
   • organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci,
   • wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, polegające na wykonywaniu bezpłatnych kopii dokumentów przez Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
   • przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach biurowych na III piętrze budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
   • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu budynku położonego przy ul. Warszawskiej 60 przed dostępem osób trzecich,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:
  • wydatki na rzecz pracownika, wynikające z przepisów BHP,
  • zakup artykułów biurowych,
  • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • składki na Pracownicze Plany Kapitałowe,
  • usługi sprzątania,
  • opłaty za ubezpieczenia,
  • opłaty za szkolne obiady,
  • zasiłki celowe na zakup żywności.
  • Zespół Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu „Młodzi w Ursusie” realizowanego przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Ursus w ramach projektu pn.: „Mazowsze dla Młodzieży”,
  • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków osłonowych.
 1. Środowisko harcerskie, które jest pomysłodawcą wydania publikacji „Historii harcerstwa w warszawskim Ursusie” – w dwóch tomach, obejmujących lata 1933-1970  oraz 1970-1982, zwróciło się kilka miesięcy temu do Urzędu Dzielnicy z wnioskiem pokrycia kosztów wydania powyższych książek. W związku z rosnącymi kosztami wydawniczymi Zarząd początkowo wyraził zgodę na publikację pierwszego tomu. Jednak firma, która została wybrana do realizacji zadania przedstawiła tak korzystną ofertę, że Wydział Kultury zaproponował na jednym z listopadowych posiedzeń by Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na wydanie dwóch tomów przedmiotowej publikacji. Mając na uwadze fakt, iż koszt druku obu wydań nie przekroczy wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok, Zarząd przychylił się do prośby Wydziału wyrażając zgodę na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Publikacja ta zostanie wydana w nakładzie: pierwszy tom 100 egzemplarzy, a drugi 150 egzemplarzy.
 2. Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia głosowania na kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy na kadencję 2022-2025.Procedura wyboru członków Rady Seniorów rozpoczęła się zgłaszaniem do dnia 24 października 2022 roku kandydatów do przedmiotowego gremium, którzy winni być mieszkańcami Ursusa i mieć ukończone 60 lat. W dniu 25 października 2022 r. wyznaczeni pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadzili weryfikację złożonych kwestionariuszy. Wszystkie zgłoszenia kandydatów na członków Rady spełniły wymogi określone w Statucie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Kolejny etap trwał od dnia 18 do 25 listopada 2022 roku i polegał na głosowaniu na karcie wyborczej na kandydatów na członków ww. gremium. Po zliczeniu głosów i zatwierdzeniu wyników wyborów przez Zarząd, w grudniu zostanie przedstawiony do publicznej wiadomości skład nowej Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy na kadencję 2022-2025.
 3. Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania, Zarząd Dzielnicy zaakceptował propozycję przedstawione w protokole zespołu do spraw oceny formalnej wniosków dotyczących dofinansowania dokształcania i doskonalenia poniesionych przez nauczycieli, pobierających nauki w szkołach wyższych i zakładach kształcenia w roku szkolnym 2021/2022. Komisja przyznała dofinansowanie na ww. cel 62 nauczycielom ze szkól i przedszkoli z Ursusa.
 4. Zarządu Dzielnicy wyraził również zgodę na ogłoszenie dwóch konkursów na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w 2023 roku pod nazwą:
  • „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w 2023 r.”,
  • „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”.

Dodatkowo Zarząd Dzielnicy przychylił się do wniosku Wydziału Sportu i Rekreacji o uruchomienie w sezonie 2022/2023 jednego z dwóch lodowisk, położonych na terenie Dzielnicy Ursus. Powyższe ograniczenie działalności lodowisk wynika z trudnej sytuacji budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy, spowodowanej znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 14 trwają obecnie prace remontowe boisk, w tym na którym ma być rozłożone lodowisko. Natomiast w przyszłym roku planowana jest realizacja inwestycji z budżetu obywatelskiego, polegająca na remoncie boiska przy Szkole Podstawowej nr 11, na płycie którego funkcjonuje druga ślizgawka. Dlatego w najbliższym okresie zimowym otwarte będzie lodowisko przy SP nr 11, a jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, to w kolejnym sezonie zimowym jedno lodowisko będzie funkcjonowało jedynie przy SP nr 14.

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Kultury, zaakceptował propozycje repertuarowe planowanych imprez masowych w 2023 r. przedstawione przez Ośrodek Kultury „Arsus”. Przedmiotowe wydarzenia uświetnią następujący artyści:
  • „Dni Ursusa”, w dniu 10.06.2023 r. – Andrzej Piaseczny oraz Roksana Węgiel,
  • „Pożegnanie Lata”, w dniu 30.09.2023 r. – Zespół Feel oraz Skolim.
 2. W dniu 19 października 2022 r. zostało uruchomione Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, zlokalizowane na III piętrze przy klatce nr 4 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus. W związku z powyższym pojawiła się konieczność zmiany godzin działania dźwigu osobowego. W niniejszej sprawie zostały także dwukrotnie złożone interpelacje radnego Dzielnicy Ursus, ponieważ wspomniany dźwig obsługujący m.in. pacjentów przedmiotowego Centrum, pracował tylko w godzinach 6:00-18:00, aby nie udostępniać osobom postronnym możliwości wejścia do stref zamkniętych na I i II piętrze, gdzie funkcjonuje przychodnia „Hipokrates” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Dzielnicy zwrócił się więc do firmy serwisującej urządzenie o wydłużenie jego godzin pracy, przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu do I i II piętra po godzinie 18:00. Ww. firma poinformowała Urząd Dzielnicy, że istnieje taka możliwość. Mając na uwadze powyższe, a także istotny fakt ułatwienia pacjentom Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci  i Młodzieży dostania się do placówki, Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na wydłużenie do godziny 21:00 funkcjonowania dźwigu osobowego, przy jednoczesnym wyłączeniu po godzinie 18:00 dostępu do I i II pietra budynku.
 3. Na listopadowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omawiał i podjął decyzję w wielu sprawach związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy tj.:
  • zatwierdził do realizacji:
   • Protokół Nr 33 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2022 r.,
   • Protokół Nr 5/2022 z dnia 27 października 2022 r. z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy do spraw wskazywania lokali, powołanego uchwałą nr 557/2020 Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.03.2020 r.,
  • podjął 19 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • dwie uchwały przeznaczenia do najmu w trybie poza konkursem ofert miejsca postojowego usytuowanego w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie,
   • trzy uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowych najemców,
   • sześć uchwał w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksów użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

Z prac Zarządu – grudzień 2022

W grudniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok. Na grudniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok, które następnie trafiły do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej poniższe korekty w planie:
  • wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
   • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. dla:
    • Ośrodka Kultury „Arsus”,
    • Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego Rekreacji w Dzielnicy Ursus,
  • przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok - Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu oraz na zwiększenie planu środków obrotowych na koniec 2022 r. niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej jednostki.
 2. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050
  w zakresie wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
  • utrzymanie zasobu komunalnego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Ursus,
  • na dowożenie uczniów do placówek oświatowych.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące planu wydatków bieżących na 2022 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
  • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
  • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, z przeznaczeniem na:
   • składki na Fundusz Pracy,
   • zakup żywności dla podopiecznych jednostki,
   • usługi sprzątania,
   • opłaty za gospodarowanie odpadami,
   • szkolenia pracowników,
   • zakup środków czystości,
   • usługę transportu,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:
   • zasiłki celowe na zakup żywności dla podopiecznych ośrodka,
   • wynagrodzenia osobowe pracowników,
   • składki na ubezpieczenia społeczne,
   • wypłatę zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb podopiecznych jednostki,
   • usługę wykonania archiwizacji dokumentów,
   • zakup energii,
   • zakup drukarki, komputera i kserokopiarki,
   • wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
  • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
   • przedłużenie licencji programów komputerowych,
   • zakup laptopa na potrzeby Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
   • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
 • pielęgnację terenów zielonych (interwencyjne cięcie odmładzające żywopłoty na terenach zieleni komunalnej),
 • porządkowanie klatek schodowych w mieszkaniowym zasobie komunalnym,
 • mechaniczne płużenie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych,
 • porządkowanie terenów zieleni,
 • utrzymanie infrastruktury zieleńców i skwerów,
 • pielęgnację drzew,
 • utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą),
 • utrzymanie infrastruktury parkowej,
 • utrzymanie infrastruktury placów zabaw i siłowni plenerowych,
 • montaż wiaty śmietnikowej,
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
 • remonty lokali użytkowych,
 • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
 • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na:
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
 • remonty nawierzchni chodników,
 • montaż, naprawę oraz wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu – słupki, barierki,
 • zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego,
 • realizację wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (zapłata odsetek i kosztów komorniczych),
 • uregulowanie kosztów komorniczych,
 • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na:
  • rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi,
  • dodatki energetyczne.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projekcie uchwały budżetowej dotyczącej planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok, które zostały wniesione przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na zakup energii oraz na zakupy inwestycyjne:
   • sprzętu do utrzymania czystości (m.in. szorowarki i odkurzacza),
   • urządzeń technicznych do uzdatniania wody (m.in. pompy i agregatu).
 2. Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy na kadencję 2022-2025.

Do dnia 24 października 2022 r. przyjmowano formularze zgłoszeniowe kandydatów, po czym nastąpiła ich weryfikacja przez wyznaczonych pracowników Urzędu Dzielnicy Ursus. Wszystkie złożone kandydatury spełniły wymogi określone w statucie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. Procedura wyboru odbyła się poprzez głosowanie na karcie wyborczej w okresie od 18 do 25 listopada 2022 r., w wyniku której zostało wyłonionych 12 osób z największą liczbą oddanych głosów, którzy mogą wejść do składu ww. gremium.

 1. Zarząd Dzielnicy powołał komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w 2023 roku”, w której skład weszło dwóch pracowników Urzędu Dzielnicy Ursus oraz dwóch przedstawicieli Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Zarząd Dzielnicy zaakceptował i przekazał do realizacji Naczelnikowi Wydziału Kultury, kalendarz imprez kulturalnych i patriotycznych zaplanowanych w Dzielnicy Ursus na 2023 rok.
 3. Na grudniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omawiał i przedyskutował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził:
  • zatwierdzając do realizacji:
   • Protokół Nr 6/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy do spraw wskazywania lokali, powołanego uchwałą nr 557/2020 Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.03.2020 r.,
   • Protokół Nr 34 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2022 r.,
  • podejmując 23 uchwały w niniejszym zakresie.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W styczniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok. Na styczniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałą dotyczącą zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, która następnie trafiła do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej poniższe korekty w planie:
 • wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na wykonanie zadania realizowanego
  w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Chrońmy ptaki i wiewiórki warszawskich parków
  i skwerów. Rozwieszanie skrzynek lęgowych” (przywrócenie niewykorzystanych środków
  w 2022 r.),
 • Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
 • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu
  i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus,
 • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na druk I tomu publikacji pn.: „Harcerstwo
  w warszawskim Ursusie w latach 1933-1970”,
 • wydatków majątkowych na 2023 rok, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej”,
 • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
 • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
 • „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42”,
 • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela”,
 • „Boisko i lodowisko (2 w 1)”,
 • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych”,
 • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych”,
 • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
 • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego”,
 • „Przebudowa systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz wody basenowej
  w budynkach OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 – prace przygotowawcze”,
 • dochodów na 2023 rok, w związku z:
 • przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Ursus,
 • koniecznością przywrócenia środków finansowych z częściowego niewykonania inwestycji
  w 2022 roku, w celu realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku,
 • koniecznością utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz wody basenowej w budynkach OSiR przy
  ul. Sosnkowskiego 3 – prace przygotowawcze”,
 • przekazaniem w dniu 04.01.2023 r. na rachunek Urzędu m.st. Warszawy środków finansowych z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
  i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.,
 • przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok – Ośrodka Sportu i Rekreacji
  m.st. Warszawy, w związku ze zwiększeniem planu dotacji przedmiotowej przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe (m.in. zakup gazu, usług remontowych, obowiązkowe przeglądy) w II połowie 2023 r. – korekta budżetu podyktowana została sytuacją na rynku paliw i związana jest z wcześniejszym przesunięciem wszystkich środków
  z paragrafów wydatków rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych na zakup mediów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego OSiR Ursus, w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.,
 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050
  w zakresie wykazu wieloletniej prognozy budżetów w zakresie:
  • wydatków bieżących, w związku z korektą klasyfikacji budżetowej na obsługę teletechniczną w Urzędzie Dzielnicy Ursus,
 • wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
 • „Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej”,
 • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
 • „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,
 • „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy
  ul. Gierdziejewskiego 20”,
 • „Rewitalizacja fontann w Parku Hassów”,
 • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
 • „Więcej zieleni w Ursusie”,
 • „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42”,
 • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela”,
 • „Boisko i lodowisko (2 w 1)”,
 • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych”,
 • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych”,
 • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
 • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego”,
 • „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy”,
 • „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy”.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące:
  • wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne obsługi lodowiska położonego na terenie Dzielnicy Ursus,
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na remonty czterech budynków z mieszkaniowego zasobu komunalnego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Ursus,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • opłatę za umieszczenie w pasie drogowym ulicy Dzieci Warszawy urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze sanitarne i wodociągowe),
    • odtworzenie oznakowania poziomego oraz pobocza w ramach remontu drogi,
    • malowanie i odnawianie oznakowania poziomego,
    • montaż, naprawę oraz wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu – słupki, barierki,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej (sprzątanie, nasadzenia i pielęgnacja drzew, ukwiecenie donic),
    • franszyzę redukcyjną,
    • odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i ścieżek rowerowych,
    • sprzątanie zieleni (w tym przyulicznej),
    • koszenie trawy,
    • nasadzenia drzew,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na zakup:
    • nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
    • elementów do mocowania flag na masztach znajdujących się przy pomniku usytuowanym przy ul. Cierlickiej oraz wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Cierlińskiemu,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
    • wypłatę ryczałtów samochodowych,
    • bieżące remonty oraz usuwanie awarii w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
    • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
   • Zespół Obsługi Rady Dzielnicy, z przeznaczeniem na zwrot kosztów sądowych na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy,
 • dochodów na 2023 rok, z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących na potrzeby Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Wydziału Ochrony Środowiska.
 • wydatków bieżących i dochodów na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na usługi:
   • utrzymania czystości w budynku Urzędu Dzielnicy,
   • ochrony osób i mienia w budynku Urzędu Dzielnicy.
 1. W związku z zakończeniem obowiązywania umowy na realizację zadania polegającego na utrzymaniu pasów drogowych ulic pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus, Wydział Ochrony Środowiska ogłosił przetarg na realizację powyższego przedsięwzięcia. Niestety złożone propozycje ofertowe znacząco przekroczyły oszacowane przez Wydział środki finansowe na wykonanie niniejszego zadania. Po ogłoszeniu drugiego konkursu ofert, najbardziej korzystna z nich tylko nieznacznie przekroczyła zarezerwowane fundusze na przedmiotowy cel. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Ursus przychylił się do wniosku Wydziału Ochrony Środowiska o zwiększenie wysokości środków finansowych na powyższe zadanie, celem jego realizacji.
 2. Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omawiał i przedyskutował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził podejmując 15 uchwał w niniejszym zakresie.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

 

W lutym Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok. Na lutowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę dotyczącą zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, która następnie trafiła do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej poniższe korekty w planie:
  • wydatków bieżących oraz dochodów na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działki ewidencyjnej nr 133 położonej przy ul. Posag 7 Panien,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • pozimowe sprzątanie ulic,
    • uporządkowanie terenów zieleni nieurządzonej,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • wymianę szyby w drzwiach wejściowych w budynku LVI Liceum Ogólnokształcącego,
    • realizację nowego projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach programu   Erasmus+ pn.: „Klucz do czytania” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 wyjadą do szkoły do Włoch,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na:
    • dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury „Arsus”,
    • zwiększenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus  w związku z realizacją dwóch projektów edukacji kulturalnej pn.: „Literackie ekoinspiracje” oraz „Mały cyfroartysta”,
   • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na niezbędne naprawy i remonty na terenie Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”,
  • wydatków majątkowych na 2023 rok, w związku z utworzeniem przez Wydział Informatyki nowego zadania inwestycyjnego, pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy”,
  • przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok – Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja węzła ciepłowniczego wraz z przyłączeniem obiektów OSiR Ursus do miejskiej sieci ciepłowniczej”.
 2. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050
  w zakresie wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
  • utrzymanie w porządku i czystości dróg,
  • utrzymanie zieleni,
  • konserwację i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym,
  • utrzymanie, remonty i konserwację dróg,
  • utrzymanie placów zabaw,
  • obsługę jednostek oświatowo-edukacyjnych,
  • bieżące utrzymanie jednostki,
  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocję

i organizację wolontariatu,

  • komunikację społeczną,
  • utrzymanie zasobu komunalnego,
  • utrzymanie obiektów sportowych,
  • realizację przyznanych świadczeń społecznych,
  • bieżące utrzymanie jednostki,
  • dowożenie uczniów.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projekcie uchwały budżetowej dotyczące:
  • wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
    • obligatoryjne przeglądy budowlane,
    • usługi związane z dozorem systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Zagłoby 17,
    • opracowanie scenariusza współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w budynku przy
     ul. Zagłoby 17,
    • aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Zagłoby 17,
    • opracowanie ekspertyzy stanu technicznego stropu w budynku przy ul. Sosnkowskiego 19,
    • roboty budowlane oraz czynności związane z legalizacją istniejącego przyłącza kanalizacyjnego położonego na terenie targowiska przy ul. Gierdziejewskiego 20,
   • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz dotyczących zmiany stosunków wodnych na gruncie,
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na odsetki za nieterminową opłatę decyzji za niewykonanie nasadzeń zastępczych po usunięciu drzew,
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych placówek oświatowych położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób obsługujących system „Odpady komunalne”,
   • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na serwis pogwarancyjny programu komputerowego,  
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
 • wynagrodzenia osobowe pracowników,
 • dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 • szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: „Obywatele Świata”,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:
 • wynagrodzenia osobowe pracowników,
 • dodatkowe wynagrodzenia roczne.
 1. Główna Księgowa, przedstawiła Zarządowi Dzielnicy sprawozdanie z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2022 rok, z którego wynika że wykonanie załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok wynosiło:
  • w zakresie wydatków bieżących 98,8%,
  • wydatków majątkowych 84,5%,
  • dochodów bieżących 108,9 %,
  • dochodów majątkowych 182,6 %.
 2. Zarząd Dzielnicy na jednym z lutowych posiedzeń poświęcił wiele czasu sprawom realizowanych przez Wydziału Sportu i Rekreacji:
  • podejmując w przedmiotowej w sprawie dwie uchwały rekomendujące oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą:
   • „Szkolenia i współzawodnictwa sportowe dzieci i młodzieży”, na które wpłynęło 20 ofert, z czego 18 spełniło wszystkie wymagania. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowanych pozytywnie, zaproponowała wysokość dofinansowania na organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnorodnych dyscyplinach sportowych,
   • „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 roku”, na które wpłynęły 24 oferty spełniające wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała je pozytywnie, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus,
  • akceptując propozycję podziału środków finansowych na promocję Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w I półroczu 2023 r. przez:
   • Uczniowski Klub Sportowy „Iskra Warszawa”,
   • Fundację Wspierania Szachów w Ursusie - Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” ,
   • Klub Sportowy „Ursus” Warszawa,
   • Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad”.

Powyższe kluby biorąc udział w zawodach i imprezach sportowych będą promowały Dzielnicę Ursus Miasta Stołecznego Warszawy m.in. występując w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie”. Logotyp Dzielnicy będzie także publikowany na stronach internetowych ww. podmiotów, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy będzie też podawana przez spikera w trakcie trwania niniejszych zawodów sportowych.

 1. Zarząd Dzielnicy zaakceptował propozycje Wydziału Kultury dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2022 Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w ramach wykonywanych zadań organizatora względem niniejszej instytucji kultury.
 2. Zarząd Dzielnicy zaakceptował przedłożony projekt umowy z firmą Podkarpacko BIS sp. z o.o. sp. k, której przedmiotem jest remont drogi w zakresie chodnika i zjazdów – ul. Kadłubka, ul. Jagiellończyka i ul. Przemysława II w Warszawie. Zawarcie niniejszej umowy pozwoli na dostosowanie ww. dróg do zwiększonego ruchu kołowego i pieszego, w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej w postaci budynku handlowo-usługowego z funkcją mieszkalną na przedmiotowym obszarze.
 3. Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę Wydziału Oświaty i Wychowania dotyczącą ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”, za łączną kwotę 50 000,00 zł.
 4. Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omawiał i przedyskutował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził:
  • podejmując 23 uchwały w niniejszym zakresie,
  • zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 35 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W marcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok. Na marcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę dotyczącą zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, która następnie trafiła do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej korekty w planie dochodów oraz wydatków majątkowych na 2023 rok, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Boisko i lodowisko (2 w 1)”, które ma powstać przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 w Warszawie.
 2. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050
  w zakresie wykazu wieloletnich przedsięwzięć:
  • bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie w porządku i czystości dróg,
   • utrzymanie, remonty i konserwacje dróg,
   • koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego na terenie Dzielnicy Ursus;
  • majątkowych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Boisko i lodowisko (2 w 1)”.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczących:
 • wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od:
   • nieruchomości,
   • towarów i usług (VAT);
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
   • zamontowanie analogowego łącza telefonicznego w obiekcie położonym przy ul. Zagłoby 17, celem zapewnienia drugiego toru transmisji sygnałów o pożarze,
   • opracowanie świadectw energetycznych dla budynków i lokali mieszkalnych, będących w zasobie lokalowym Miasta Stołecznego Warszawy,
   • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT);
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • wykonanie nasadzeń zastępczych w parkach położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • opłatę za pozew przeciwko wykonawcy, tytułem kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy polegającej na budowie tężni solankowej przy ul. Zagłoby,
   • remonty obiektów małej architektury miejskiej położonej na terenie Dzielnicy Ursus,
   • uzupełnienie piasku w piaskownicach będących pod opieką Dzielnicy Ursus;
  • Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty (DBFO), z przeznaczeniem na:
   • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
   • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
   • koszty wniesienia apelacji od wyroku w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 11),
   • umowę zlecenie na prace pomocnicze przy archiwizacji dokumentacji DBFO;
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na:
   • dotacje dla publicznych placówek oświatowych,
   • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
   • ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych w związku z realizacją programu pn.: „Zima w mieście”;
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:
   • wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
   • zasiłki celowe dla podopiecznych jednostki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego, opłaty za czynsz, energię elektryczną i gaz,
   • sprawienie pogrzebu;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, z przeznaczeniem na:
   • wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki,
   • zakup usług zdrowotnych;
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
   • serwis pogwarancyjny oprogramowań komputerowych,
   • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT);
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy kontroli osiadania gruntów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, po wykonaniu naprawy rys na ścianach pomieszczenia szatni;
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń i koncertów kulturalnych;
  • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne obsługi lodowiska;
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na monitoring prasy dedykowany Dzielnicy Ursus.
 1. Na jednym z marcowych posiedzeń zatwierdzono także dwóm dzielnicowym jednostkom tj.:
  • Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Słoneczny Dom” przy ul. Prawniczej 54:
   • Sprawozdanie roczne z działalności za rok 2022,
   • Plan pracy na rok 2023,
  • Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Sprawozdanie roczne z działalności za rok 2022.
 2. Zarząd Dzielnicy poświecił wiele czasu sprawom  za zakresu Wydziału Oświaty i Wychowania akceptując:
  • wystąpienie do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy 42A i nadanie jej imienia „Polskich Noblistek”. Celem przygotowanego przez społeczność szkolną projektu, jest zwrócenie uwagi wokół przesłań patronów, czyli Olgi Tokarczuk, Wisławy Szymborskiej oraz Marii Skłodowskiej-Curie. Nada to swoistą tożsamość placówce, co będzie spełnieniem woli inicjatorów jak i społeczności lokalnej;
  • powołanie przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów w poniższych placówkach oświatowych z terenu Dzielnicy Ursus:
   • Przedszkole nr 194, ul. Walerego Sławka 7,
   • Przedszkole nr 200 „Gąski Balbinki”, ul. Balbinki 1,
   • Przedszkole nr 439, ul. Walerego Sławka 2a,
   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Walerego Sławka 9,
   • Szkoła Podstawowa nr 360, ul. Dzieci Warszawy 42a,
   • Zespołu Szkół nr 42, ul. Dzieci Warszawy 42;
  • powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w 2023 roku.
 3. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na podpisanie umowy w sprawie remontu chodnika w ul. Rakietników 24 w Warszawie. Powyższe działanie pozwoli na dostosowanie infrastruktury drogowej do zwiększonego ruchu kołowego i pieszego, wynikającego z realizacji inwestycji mieszkaniowej przez inwestora prywatnego, polegającej na budowie domu wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym nadziemnym w bryle budynku wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym parkingiem zewnętrznym nadziemnym.
 4. Przyjęto również przygotowany Harmonogram realizacji zadań lokalnych na rok 2023 Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, sporządzony na podstawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2022-2025. Niniejszy dokument ma na celu określenie działań lokalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie, kształtowania polityki promującej zdrowy styl życia, ograniczania zjawiska dysfunkcjonalności grup społecznych w środowisku lokalnym oraz podnoszenia wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej.
 5. Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omawiał i przedyskutował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził:
  • podejmując 19 uchwał w niniejszym zakresie,
  • zatwierdzając do realizacji:
   • Protokół Nr 36 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2023 r., w którym Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Miasta Stołecznego Warszawy,
   • Protokół Nr 1/2023 z dnia 16 marca 2023 r. z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy do spraw wskazywania lokali, powołanego uchwałą nr 557/2020 Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.03.2020 r.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

W kwietniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok. Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, które następnie trafią do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających korekty w planie:
  • wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • remont ul. Orląt Lwowskich w rejonie stacji kolejowej Ursus-Niedźwiadek oraz ulicy Cierlickiej,
    • remonty nawierzchni dróg utwardzonych-bitumicznych,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • zakup koszy, remonty elementów małej architektury, sprzątanie, sadzenie drzew, krzewów, bylin oraz pielęgnację terenów zielonych,
    • mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników oraz zatok parkingowych,
    • zakup i opróżnianie koszy ulicznych,
    • remont studni oligoceńskiej przy ul. Zagłoby,
    • usuwanie osadu i innych zanieczyszczeń z podczyszczalni wód opadowych zlokalizowanej przy ul. Zaczarowanej Dorożki,
    • nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, zakładanie trawników oraz pielęgnację drzew,
    • utrzymanie parków (wykorzenienie moczarki z dwóch stawów),
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
    • zakup mediów na potrzeby mieszkaniowego zasobu komunalnego,
    • niezbędne prace remontowe wraz z usunięciem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej
    • zakup artykułów biurowych, chemii gospodarczej,
    • zakup i montaż regałów archiwalnych, a także na montaż verticali oraz pranie wykładzin w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
    • likwidację placu zabaw i remont dachu w budynku przy ul. Szancera 7,
    • remont schodów na patio pomiędzy budynkami przy ul. Szancera 5 i 7,
    • serwis stolarki w budynku przy ul. Zagłoby 17,
    • naprawę windy w budynku przy ul. Zagłoby 17,
    • opracowania geodezyjne,
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na pomoc społeczną,
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na:
    • organizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej oraz imprez patriotycznych
      i rocznicowych,
    • rozwój wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus w ramach działania „Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu”, które stanowi element miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”,
    • dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus,
   • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne,
   • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na prace utrzymaniowe Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”, polegające na:
    • czesaniu i uzupełnieniu sztucznej trawy,
    • uzupełnieniu granulatu,
    • zakupie siatek do koszykówki i piłki nożnej,
    • ustawieniu stojaków rowerowych,
    • naprawie piłko-chwytów i obręczy do koszykówki,
    • wymianie płyty elewacyjnej na budynku gospodarczym,
 • wydatków majątkowych na 2023 rok, które zostały wniesione przez Wydział Infrastruktury,
  z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego”,
 • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
 • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
 • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych”,
 • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych”,
 • „Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD – prace przygotowawcze”,
 • dochodów na 2023 rok, w związku z:
 • utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku żłobka wraz
  z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD – prace przygotowawcze”,
 • rozwój wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus w ramach działania „Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu”, które stanowi element miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”,
 • wpływem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy:
  • w dniu 6 grudnia 2022 r. darowizny na realizację projektu „Goście z Ukrainy w przedszkolach i szkołach Ursusa”,
  • środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego (Warszawski Program Ubezpieczeniowy) z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
  • w dniu 22 marca 2023 r. środków z depozytu sądowego z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
  • przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok – Ośrodka Sportu i Rekreacji
   m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz zwiększenie planu środków obrotowych na koniec roku.
 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050
  w zakresie wykazu wieloletnich przedsięwzięć:
  • majątkowych oraz wieloletniej prognozy budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego”,
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych”,
   • „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych”,
   • „Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD – prace przygotowawcze”,
  • bieżących oraz majątkowych, z przeznaczeniem na:
 • utrzymanie w porządku i czystości dróg,
 • utrzymanie zieleni,
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocję
  i organizację wolontariatu, a także komunikację społeczną,
 • utrzymanie zasobu komunalnego,
 • realizację przyznanych świadczeń społecznych,
 • bieżące utrzymanie jednostki,
 • obsługę jednostek oświatowo-edukacyjnych.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczących:
 • wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
   • opłaty franszyzowe na rzecz osób fizycznych,
   • oznakowanie pionowe ulic,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na:
   • dotacje dla publicznych placówek oświatowych,
   • dotacje dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na naprawę klimatyzacji precyzyjnej STULZ w serwerowni Urzędu Dzielnicy Ursus.
  • Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia i pochodnych od niej,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na bieżące usuwanie awarii w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Kultury z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych bramek przy wejściu na scenę muszli koncertowej w Parku Czechowickim,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
  • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia.
 1. Na jednym z kwietniowych posiedzeń zatwierdzono także sprawozdania:
  • z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Ursus za 2022 rok
  • finansowe za rok 2022 instytucjom kultury nadzorowanym przez Urząd Dzielnicy Ursus, tj.:
   • Bibliotece Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
   • Ośrodkowi Kultury „Arsus”.
 2. W związku z realizacją zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą: „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich” Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej celem oceny wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym, zatwierdził do realizacji wraz z wysokością dofinansowania następujące oferty przedłożone przez:
   • Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny „Simul” -  kwota 35 000,00 zł,
   • Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin „SEKAI” - kwota 15 000,00 zł.
 3. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na podpisanie umowy z barem „Pac Burger” na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, w celu zorganizowania w okresie letnim, u zbiegu ulic Sosnkowskiego i 1 Maja, ogródka gastronomicznego. Przedstawiony przez wnioskodawcę plan sytuacyjny odpowiada wytycznym dotyczącym sposobu urządzania sezonowych ogródków na obszarze m.st. Warszawy oraz spełnia wymagania standardów infrastruktury dla pieszych. Dodatkowo zapisano w umowie zastrzeżenie o konieczności ustawienia na jego terenie pojemnika na odpady, aby utrzymać czystość i porządek w przedmiotowej okolicy.
 4. Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i przedyskutował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził:
  • podejmując 12 uchwał w niniejszym zakresie,
  • zatwierdzając do realizacji:
   • Protokół Nr 37 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2023 r.,
   • Protokół Nr 2/2023 z 18.04.2023 r. z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy do spraw wskazywania lokali, powołanego uchwałą nr 1618/2023 Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z 5 kwietnia 2023 r.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

Z prac Zarządu –  maj 2023

W maju Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok. Na majowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę dotyczącą zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, która następnie trafi do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej korekty w planie:
  • wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na remonty nawierzchni bitumicznych i chodników na terenie Dzielnicy Ursus,
   • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na:
    • rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi,
    • wypłatę dodatków mieszkaniowych,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na zakup obiektów małej infrastruktury (gabloty informacyjne),
   • Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na prace remontowe polegające na wymianie pionów kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicy w części budynku Urzędu Dzielnicy, wymianie dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej (z budynku urzędu do studzienki kanalizacyjnej) oraz na podatek od towarów i usług (VAT),
   • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na pochodne od umowy zlecenia na utrzymanie Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”,
  • wydatków majątkowych na 2023 rok, które zostały wniesione przez Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na przywrócenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy”,
  • dochodów na 2023 rok, w związku z wpływem:
   • środków wyrównawczych z budżetu m.st. Warszawy,
   • opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
   • pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy,
   • rocznej opłaty przekształceniowej,
   • pozostałych odsetek,
   • różnych dochodów,
   • pozostałych mandatów i kar pieniężnych,
   • pozostałych różnych opłat,
   • tytułu zwrotu podatku VAT,
   • opłat adiacenckich,
   • odsetek od nieterminowych płatności podatków,
   • zwrotów dotacji,
   • do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych.
 2. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050
  w zakresie:
  • wieloletnich przedsięwzięć bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu komunalnego oraz obiektów sportowych,
 • wieloletniej prognozy budżetów w części dotyczącej wydatków, z przeznaczeniem na:
  • utrzymanie i remonty dróg,
  • koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego,
  • remonty bieżące w budynkach,
  • utrzymanie Urzędu Dzielnicy Ursus,
  • obsługę kancelaryjną,
  • ochronę osób i mienia.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczących planu:
  • wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
    • wykonanie projektów organizacji ruchu, zwiększających bezpieczeństwo pieszych i kierowców na terenie Dzielnicy Ursus,
    • odtworzenie pobocza w ramach remontu drogi – ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od ul. Bony do ul. H. Pobożnego,
    • montaż, naprawę oraz wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu – słupki i barierki,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych bramek przy wejściu na scenę muszli koncertowej w Parku Czechowickim,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    •  wykonanie ekspertyzy w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie,
    • nasadzenia zieleni przyulicznej,
    • składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz remonty i naprawy urządzeń zabawowych,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
   • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na wykonanie zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń),
   • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na:
    • organizację imprez sportowych na terenie Dzielnicy Ursus,
    • organizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych oraz turniejów w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży,
    • promocję dzielnicy podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
    • wdrożenie usprawnień systemu przeciwpożarowego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
    • sprzątanie pustostanów,
    • zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP,
   • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na prowadzenie postępowań regulacyjnych w zakresie nieruchomości,
  • wydatków bieżących oraz dochodów na 2023 rok, które zostały wniesione przez Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Wymiana nawierzchni boiska w hali namiotowej przy SP nr 14 w Warszawie”, realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.
 2. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy z inwestorem, firmą Spravia sp. z o.o., której przedmiotem jest budowa ul. Prystora wraz z budową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi w Warszawie. Mając świadomość, iż funkcjonowanie Inwestycji niedrogowej zależy od jej powiązań komunikacyjnych z siecią dróg publicznych, wymagana jest zatem budowa przedłużenia ul. Prystora i połączenia jej poprzez skrzyżowanie z Al. Jerozolimskimi. Zawarcie niniejszej umowy pozwoli Dzielnicy na dostosowanie przedmiotowej drogi do zwiększonego ruchu kołowego i pieszego związanego z realizacją inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych.
 3. W związku ze znaczącym wzrostem cen za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody, Zarząd Dzielnicy Ursus był zmuszony podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości opłat pobieranych na zaliczki za media w budynkach pozostających w zasobie komunalnym m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Ursus tj. ul. Dzieci Warszawy 45, ul. 1 Maja 13, ul. Regulskiej 18 oraz ul. Zagłoby 17.
 4. Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i przedyskutował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził:
  • podejmując 29 uchwał w niniejszym zakresie,
  • zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 38 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2023 r.

 

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

Z prac Zarządu –  czerwiec 2023

W czerwcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok. Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę dotyczącą zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, która następnie trafi do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej korektę w planie wydatków majątkowych oraz dochodów na 2023 rok wniesioną przez Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”.
 2. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050
  w zakresie:
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć:
   • bieżących, z przeznaczeniem na:
    • utrzymanie zieleni,
    • konserwację i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych, łącznie z zapleczem technicznym,
    • utrzymanie, remonty i konserwacje dróg,
    • utrzymanie placów zabaw,
    • bieżące utrzymanie jednostki,
    • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocję
     i organizację wolontariatu, a także komunikację społeczną,
    • utrzymanie zasobu komunalnego,
    • utrzymanie obiektów sportowych,
    • obsługę jednostek edukacyjno-oświatowych,
   • majątkowych, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
    • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”
    • „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy”,
 • prognozy budżetów w zakresie wydatków, z przeznaczeniem na:
 • koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego,
 • utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych,
 • utrzymanie i konserwację zieleni (w tym przyulicznej),
 • utrzymanie parków,
 • place zabaw,
 • centra aktywności lokalnej,
 • zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatację,
 • utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych,
 • imprezy rekreacyjno-sportowe.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczących wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
   • naprawę schodów prowadzących do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Balickiej 1,
   • przeglądy budowlane oraz przegląd kotłowni gazowych w budynkach użytkowych,
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na organizację imprezy pt.: „Piknik Naukowy”  w dniu 23 września 2023 roku w Parku Czechowickim, podczas którego przewidziane są warsztaty naukowe, pokazy oraz koncert dla dzieci i młodzieży,
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
  • remont boiska w hali namiotowej przy Szkole Podstawowej nr 14,
  • projekty remontów dróg w Ursusie,
 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
  • badania wody z ujęć wody oligoceńskiej na terenie Dzielnicy Ursus,
  • utrzymanie przepompowni wód opadowych,
 • Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na wdrożenie usprawnień systemu przeciwpożarowego polegającego na zintegrowaniu z centralą przeciwpożarowej instalacji oddymiania na klatkach schodowych w budynku Urzędu Dzielnicy.
 1. W związku z dynamicznym rozwojem Dzielnicy Ursus, Wydział Infrastruktury wraz z Zarządem Dzielnicy stara się w jak największym stopniu zapewnić dobre skomunikowanie i powstawanie na obszarze Dzielnicy nowej infrastruktury drogowej, zaspokającej potrzeby lokalnej społeczności. Zarząd Dzielnicy mając powyższe na uwadze wyraził zgodę na podpisanie umów z następującym firmami:
  • Equilis sp. z o.o., której przedmiotem jest budowa odcinka ul. K. Taylora (8 KD-L) na działce ew. nr 133 jako rozbudowa drogi gminnej ul. Posag 7 Panien na częściach działek ew. nr 132/1 oraz 152 z obrębu 2-09-09, która będzie polegała na:
   • budowie odcinka ul. Taylora w Warszawie na części działki ewidencyjnej nr 133 jako rozbudowa drogi gminnej ul. Posag 7 Panien na częściach działek ewidencyjnych nr 132/1 oraz 152 – wszystkie z obrębu 2-09-09,
   • budowie chodnika na terenie działek ewidencyjnych nr 132/1, 158/1 oraz 155/1 z obrębu
    2-09-09,
   • zaprojektowaniu drogi publicznej 8KDL(g) wraz z chodnikiem wzdłuż całej długości działki ewidencyjnej nr 133 wraz z uregulowaniem własności gruntów pod projektowaną drogą w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez ww. firmę;
  • SPRAVIA sp. z o.o., której przedmiotem jest przebudowa nawierzchni jezdni, przebudowa chodników, zjazdu, urządzenie zieleni i wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Hassa i Tomcia Palucha;
  • Murapol Real Estate S.A., której przedmiotem jest budowa ulicy 9 KD-L na działce ewidencyjnej 111/11 oraz na części działek 111/5 i 111/6, 152 z obrębu 2-09-09, zlokalizowanych pomiędzy ulicami Kampanii AK „Goplany”, a Posag 7 Panien w Warszawie,
  • LW Development sp. z o.o., której przedmiotem jest przebudowa ulicy Dzieci Warszawy położonej na działkach ewidencyjnych 19/6 z obrębu 2-11-16 oraz 7/3 z obrębu 2-11-16, polegająca na likwidacji rowu przydrożnego i wybudowaniu nowego odwodnienia ulicy – budowie systemu retencyjno-rozsączającego oraz nasadzeniu zieleni.

Niniejsze celowe działania pozwolą na dostosowanie przez inwestorów prywatnych istniejącej oraz nowej infrastruktury drogowej, do zwiększonego ruchu kołowego i pieszego, wynikającego z realizacji inwestycji mieszkaniowych w Ursusie.

 1. Zarząd Dzielnicy na jednym z czerwcowych posiedzeń przychylił się do dwóch propozycji Wydziału Oświaty i Wychowania dotyczących:
  • wskazania przedstawicieli Organu Prowadzącego do prac w komisjach rozstrzygających konkursy na stanowiska dyrektorów w poniższych placówkach oświatowych położonych na terenie Dzielnicy Ursus, czyli:
   • Przedszkole nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7,
   • Przedszkole nr 200 „Gąski Balbinki” przy ul. Balbinki 1;
  • powołania oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 441 położonego przy ul. Wojciechowskiego 13, ponieważ obecna liczba miejsc w przedszkolach, którymi dysponuje dzielnica jest niewystarczająca, aby sprostać w przedmiotowym zakresie zapisom wskazanym w prawie oświatowym. W tegorocznej rekrutacji w edycji podstawowej do przedszkoli nie dostało się aż 350 dzieci zamieszkałych na terenie Ursusa, a w myśl zapisów prawa oświatowego władze dzielnicy zobowiązane były do wskazania dzieciom miejsc w placówkach, w których będą mogły od września 2023 r. realizować wychowanie przedszkolne. Mając na uwadze powyższe Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na utworzenie filii Przedszkola nr 441 przy ul. Traktorzystów 20 w budynku pozostającego w dyspozycji Miasta Stołecznego Warszawy. Dzięki takiej decyzji zostaną zorganizowane 2 oddziały dedykowane dzieciom trzyletnim, co znacząco poprawi warunki przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola nr 441 oraz będzie dodatkową ofertą dla mieszkańców nowego osiedla, na terenie którego nie funkcjonuje jeszcze przedszkole publiczne.
 2. Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i przedyskutował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził:
  • podejmując 18 uchwał w niniejszym zakresie,
  • zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 3/2023 z 22.06.2023 r. z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy do spraw wskazywania lokali, powołanego uchwałą nr 1618/2023 Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z 5 kwietnia 2023 r.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

Z prac Zarządu –  lipiec 2023

W lipcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok. Na lipcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę dotyczącą zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, która następnie trafi do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownej uchwały uwzględniającej korektę w planie:
  • wydatków bieżących na 2023 rok, które wniesionych przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na opłacenie decyzji za usunięcie drzew w związku z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
   • Wydział Architektury i Budownictwa, z przeznaczeniem na przedłużenie umowy zlecenia dla osoby zajmującej się w wydziale pomocą administracyjną,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
    • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
 • wydatków majątkowych na 2023 rok, które zostały wniesione przez Wydział Ochrony Środowiska z  przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wspólnie zmieniamy Ursus-powrót fontanny w Parku Achera - rewitalizacja” oraz pn.: „Budowa Park Street Workout (trening uliczny) przy ulicy Dzieci Warszawy”,
 • dochodów na 2023 rok, w związku z:
  • przekazaniem przez Biuro Kultury środków finansowych na wykonywanie projektu edukacji kulturalnej pn.: „ Ze sztuką Ci do twarzy”, realizowanego w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2023,
  • wpływem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy środków finansowych z tytułu świadczenia odszkodowawczego (Warszawski Program Ubezpieczeniowy), które zostaną przeznaczone zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury na drobne naprawy i remonty muszli koncertowej w Parku Czechowickim,
  • utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia na piłkarskim boisku bocznym”. Część środków finansowych na ten cel zostanie pokryta z dotacji celowej, z budżetu Województwa Mazowieckiego.  
 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050
  w zakresie:
 • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • promocję i organizację wolontariatu, a także komunikację społeczną,

     •    wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją projektu
           pn.: „Wzmocnienie kompetencji liderskich młodych działaczy społecznych w Ursusie”,

 • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:
 • koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego,
 • obsługę organizacyjno-techniczną Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczących wydatków:
  • bieżących na 2023 rok i zostały wniesione przez:
   • Wydział Architektury i Budownictwa, z przeznaczeniem na opłaty sądowe,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na:
    • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
    • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
   • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
   • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na wizytę studyjną administracji państwowej Szewczenkowskiej dzielnicy Kijowa w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
   • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na zakup tonerów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursus,
   • Zespół Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie kompetencji liderskich młodych działaczy społecznych w Ursusie”, finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego (dotyczy to również korekty w planie dochodów na 2023 rok),
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na montaż, naprawę oraz wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu – słupki, barierki,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • realizację zadania pn.: „Drzewa w Skoroszach”,
    • remont studni oligoceńskiej, zlokalizowanej na terenie Dzielnicy.
   • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na opłacenie  składek na ubezpieczenie społeczne kadry zatrudnionej do organizacji programu „Lato w mieście”,
   • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”, finansowanego przez Urząd Województwa Mazowieckiego,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących drobnych napraw w budynku Urzędu;
 • planu dochodów na 2023 rok,  z przeznaczeniem na:
  • realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw  Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”, w związku z przeznaczeniem środków finansowych na realizację zadania w postaci dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego,
  • realizację zadania pn.: „Drzewa w Skoroszach”, w związku z przeznaczeniem środków finansowych na realizację zadania w postaci dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 1. W związku z dynamicznym rozwojem Dzielnicy Ursus, Wydział Infrastruktury wraz z Zarządem Dzielnicy starają się w jak największym stopniu zapewnić dobre skomunikowanie i powstawanie na obszarze Dzielnicy nowej infrastruktury drogowej, która zaspokoi potrzeby lokalnej społeczności. Zarząd Dzielnicy mając powyższe na uwadze wyraził zgodę na podpisanie umów z następującym firmami:
  • firmą Partico sp. z o.o. oraz Ogniowa BIS DWE sp. z o.o, której przedmiotem jest budowa odcinka ulicy 19 KDL ul. Silnikowej pomiędzy Placem 53 KPP a drogą 42 KDD wraz ze skrzyżowaniem w Ursusie,
  • MRE sp. z o.o., której przedmiotem jest budowa odcinka chodnika wraz z odwodnieniem na działkach ewidencyjnych 19/12, 20/2, 18/2, 19/2 z obrębu 2-11-01, od wjazdu na działkę 18/16 do projektowanego wjazdu na działkę 20/3 w Warszawie oraz jako wymiana nawierzchni jezdni (w postaci nakładki) na działkach ewidencyjnych 19/12 i 20/2 od granicy z działką 19/2 do wjazdu na działkę 20/3,
  • z firmą Partico sp. z o.o., której przedmiotem jest budowa odcinka ulicy 19 KDL ul. Silnikowej pomiędzy ulicą Cierlicką /Rondem Marcysi a placem miejskim 53 KPP.

Niniejsze celowe działania pozwolą na dostosowanie przez inwestorów prywatnych istniejącej oraz nowej infrastruktury drogowej, do zwiększonego ruchu kołowego i pieszego, wynikającego z realizacji inwestycji mieszkaniowych w Ursusie.

 1. Zarząd Dzielnicy po zapoznaniu się z projektem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie Dzielnicy Ursus, zaakceptował uwagi do ww. planu zaproponowane przez pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa, które następnie przekazano do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, celem dalszego procedowania.
 2. Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i przedyskutował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził:
  • podejmując 30 uchwał w niniejszym zakresie,
  • zatwierdzając do realizacji:
   • Protokół nr 39 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z 20 czerwca 2023 r.,
   • Protokół nr 40 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z 11 lipca 2023 r.,

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

Z prac Zarządu –  sierpień 2023

W sierpniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok. Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, które następnie trafią do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających korekty w planie:
 • wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na:
   • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   • opłatę zaliczki eksploatacyjnej i remontowej,
   • wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • utylizację zwłok padłych zwierząt,
   • usługi weterynaryjne dla zwierząt wolno żyjących,
   • usunięcie osadów i substancji ropopochodnych z podczyszczalni i przepompowni,
   • utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus (w tym parków),
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na:
   • dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury „ARSUS”,
   • wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego muru oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont miejsca pamięci – fragment muru pozostałego po Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” zlokalizowanego przy ul. Traktorzystów,
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjnych,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla:
   • niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania wymagające stosowania   specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
   • publicznych placówek oświatowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawa,
 • dochodów na 2023 rok, z przeznaczeniem na:
  • realizacje wydatków bieżących,
  • wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Panele fotowoltaiczne na budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus )”.
 • wydatków majątkowych, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Budowa dróg  dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,
  • „Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej”,
  • „Sucha stopa. Budowa 120 metrów chodnika w ciągu ulicy Konotopskiej”,
  • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego”,
 •  „Panele fotowoltaiczne na budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus )”.
 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050
  w zakresie:
 • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
  • dowożenie uczniów,
  • utrzymanie i remonty dróg gminnych,
  • wydatki na rzecz pracownika,
  • remonty bieżące w budynkach,
 • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków, z przeznaczeniem na:
  • utrzymanie remonty i konserwacje dróg,
  • utrzymanie obiektów sportowych,
 • wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, które wykazano powyżej,
 • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie dochodów, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań inwestycyjnych.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
   • remonty nawierzchni dróg gminnych,
   • remont nawierzchni boiska w hali namiotowej przy Szkole Podstawowej nr 14,
   • wymianę, utwardzenie oraz odtworzenie pobocza w ramach remontu drogi,
   • projekty remontów dróg,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew,
   • utylizację zwłok padłych zwierząt,
   • utrzymanie zieleńców na terenie Dzielnicy,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na opłaty w lokalach będących w zasobie komunalnymi m.st. Warszawy za:
   • gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   • media,
   • odprowadzanie ścieków,
   • zaliczkę remontową i eksploatacyjną,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na:
   • wypłacenie nagród dla nauczycieli,
   • opłacenie składek na Fundusz Pracy dla opiekunów, realizujących program akcji „Lato w mieście”,
   • dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz dotacje dla publicznych placówek oświatowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawa,
  • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w ramach rządowego programu „Za życiem”,
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjnych,
  • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na zagraniczne podróże służbowe,
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na zakup licencji programu do obsługi kont użytkowników sieci komputerowej w Urzędzie Dzielnicy Ursus.

 

 1. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację następujących zadań bieżących pn.:
  • „Usunięcie osadów i substancji ropopochodnych z podczyszczalni i przepompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursus” – w związku z pilną koniecznością wykonania niniejszych prac;
  • „Remont nawierzchni boiska w hali namiotowej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10 w Warszawie”- stały wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost cen energii, paliw i transportu spowodował, iż wykonawcy nie są w stanie zrealizować przedmiotowego zamówienia za kwotę przewidzianą w kosztorysie inwestorskim, zatem zaszła potrzeba zwiększenia środków finansowych na powyższy cel.
 2. W związku z dynamicznym rozwojem Dzielnicy Ursus, Wydział Infrastruktury wraz z Zarządem Dzielnicy podejmują działania mające na celu w jak największym stopniu zapewnić dobre skomunikowanie i powstawanie na obszarze Dzielnicy nowej infrastruktury drogowej, która zaspokoi potrzeby lokalnej społeczności. Zarząd Dzielnicy mając powyższe na uwadze wyraził zgodę na podpisanie umów na budowę bądź przebudowę sieci drogowych z następującym firmami:
  • ART4Home Development Ametyst sp. z o.o., na przebudowę drogi rowerowej w ulicy Orląt Lwowskich,
  • PARTICO Sp. z o.o., na budowę odcinka ulicy 19 KDL ul. Silnikowej pomiędzy Placem 53 KPP a drogą 42 KDD wraz ze skrzyżowaniem,
  • Kalter Nieruchomości Projekt 17 Sp. z o.o., na budowę odcinka ul. Brodatego w Warszawie.

Niniejsze celowe działania pozwolą na dostosowanie przez inwestorów prywatnych istniejącej oraz nowej infrastruktury drogowej, do zwiększonego ruchu kołowego, rowerowego i pieszego, wynikającego z realizacji inwestycji mieszkaniowych w Ursusie.

 1. Wiele czasu na sierpniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom z zakresu kultury, podejmując:
  • uchwałę w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
  • decyzję o organizacji koncertu patriotycznego dla uczczenia rocznicy Święta Niepodległości, który przygotuje Fundacja Musical Art. pt.: „Upragniona Wolność” w wykonaniu zespołu kameralnego (6 osób) pod kierownictwem Bogny Dulińskiej z udziałem solistów w historycznych mundurach.
 2. Członkowie Zarządu, aby zapewnić opiekę i edukację najmłodszym mieszkańcom Ursusa, wyrazili zgodę na podpisanie z Przedszkolem Nr 441 porozumienia, którego przedmiotem będzie bezpłatne przekazanie przez Dzielnicę Ursus praw do dysponowania częścią nieruchomości położoną w Warszawie przy ul. Traktorzystów 20. Dokument ten zostanie zawarty na czas nieokreślony, celem utworzenia fili niniejszej placówki na ww. terenie.                                
 3. Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i przedyskutował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził podejmując 11 uchwał w niniejszym zakresie.

 

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

Z prac Zarządu –  wrzesień 2023

We wrześniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok. Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a także kwestiom związanym z kulturą oraz sportem i rekreacją.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok, które następnie trafią do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających korekty w planie wydatków:
  • bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych działających przy kładce nad torami PKP,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
    • utrzymanie zieleńców,
    • nasadzenia drzew,
    • opłaty za usunięcie drzew,
    • obsługę oraz czyszczenie sanitarno-higieniczne placów zabaw,
    • przedsięwzięcie ekologiczne,
    • utrzymanie pasieki pszczelej,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
   • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych (m.in. koncertów i spektakli świątecznych),
   • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
  • dochodów na 2023 rok, w związku z wpływami:
    • ze sprzedaży składników majątkowych,
    • z różnych dochodów,
    • z odsetek,
    • z różnych opłat,
    • z pozostałych usług,
    • z pozostałych mandatów i kar pieniężnych,
    • z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
    • z pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy,
    • z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
    • z rocznej opłaty przekształceniowej,
    • ze zwrotu odpłatności za media,
    • z opłat adiacenckich,
    • ze środków wyrównawczych z budżetu m.st. Warszawy;
  • bieżących oraz majątkowych na 2023 rok, które zostały wniesione przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych”;
  • majątkowych oraz dochodów na 2023 rok, w związku z przesunięciem środków finansowych na realizację poniższych zadań inwestycyjnych w 2024 roku przez:
   • Wydział Ochrony Środowiska – „Budowa fontanny na Placu 1000-lecia”,
   • Wydział Infrastruktury – „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy”.
 2. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050
  w zakresie wykazu:
  • wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie w porządku i czystości dróg,
   • utrzymanie zieleni,
   • konserwację i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych, łącznie z zapleczem technicznym,
   • utrzymanie placów zabaw,
   • bieżące utrzymanie jednostki,
   • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocję
    i organizację wolontariatu, a także komunikację społeczną,
   • utrzymanie zasobu komunalnego,
   • realizację przyznanych świadczeń społecznych,
   • dowożenie uczniów;
  • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie i remonty dróg gminnych,
   • koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego;
  • wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz wieloletniej prognozy budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją poniższych zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa fontanny na Placu 1000-lecia”,
   • „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy”.
 3. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczących wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
  • coroczny przegląd stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
  • zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przegląd budynku Urzędu Dzielnicy, wymiana zamków w drzwiach, parkowanie i mycie samochodów oraz inne drobne usługi),
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
  • projekty zmian organizacji ruchu dotyczące ograniczenia prędkości w ul. B. Krzywoustego odc. ul. Królowej Bony – ul. H. Pobożnego oraz ul. Królowej Bony odc. ul. B. Krzywoustego –  granica m.st. Warszawy,
  • usunięcie awarii w przepompowni wód opadowych zlokalizowanej w ul. Starodęby,
  • rozbiórkę muru (pozostałości po ogrodzeniu dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus” przy ul. Traktorzystów), w związku z ekspertyzą techniczną, w której jednoznacznie wykazano, że mur stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • wymianę krawężników,
  • odtworzenie oznakowania poziomego w ramach remontu drogi,
  • montaż, naprawę i wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki i barierki),
  • zakup, montaż nowego i wymianę uszkodzonego oznakowania pionowego,
  • usuwanie bieżących awarii dróg wewnętrznych,
 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
  • utrzymanie zieleni osiedlowej,
  • usunięcie gabarytów,
  • utrzymanie zbiorników wodnych,
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
 • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na:
  • dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych,
  • ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracowniczy,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem dla podopiecznych jednostki na:
  • żywienie zbiorowe w jadłodajniach,
  • opłaty za obiady szkolne,
  • zasiłki celowe na zakup żywności,
  • zasiłki okresowe,
 • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na:
  • realizację przedsięwzięć kulturalnych (m.in. koncertów i spektakli świątecznych),
  • zakup flag do masztów mieszczących się przy pomniku na skwerze przy ul. Cierlickiej,
 • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na:
  • wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, finansowane przez podmiot zatrudniający,
  • wynagrodzenia osobowe pracowników.
 1. Zarząd Dzielnicy przedyskutował i zaakceptował propozycje Wydziału Kultury dotyczące:
  • rozbiórki muru, który pozostał po ogrodzeniu Zakładów Mechanicznych „Ursus” przy ul. Traktorzystów. Z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej jednoznacznie wynika, że ww. konstrukcja jest znacząco zdegradowana (w 85%) i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, aby niezwłocznie zabezpieczyć środki finansowe w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 rok, niezbędne do wykonania natychmiastowej rozbiórki obiektu;
  • zorganizowania w dniu 10 grudnia 2023 r. przez Teatr Prawdziwy z Bielawy, widowiska plenerowego pn.: „Jasełka Uliczne”. Ww. spektakl to plastyczne przedstawienie plenerowe z udziałem pięciometrowych marionetek. Biorące w nim udział duże lalki animowane przez aktorów, ożywają w misteryjnej opowieści inscenizującej biblijną historię narodzin Jezusa. Oprawa muzyczna to kolędy i pastorałki wykonywane wspólnie z publicznością. Wydział Kultury zaplanował dwa spektakle, które odbędą się 10 grudnia o godzinie:
   • 12:00 w muszli koncertowej w Parku Czechowickim,
   • 17:00 przed kościołem na terenie Parafii i Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej przy ul. Zagłoby 37.
 2. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na zaproponowany przez Wydział Sportu i Rekreacji podział środków finansowych przeznaczonych dla podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus Miasta Stołecznego Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w II półroczu 2023 r. pomiędzy:
  • Uczniowski Klub Sportowy „Iskra Warszawa”,
  • Fundacja Wspierania Szachów w Ursusie – Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”,
  • Klub Sportowy „Ursus” Warszawa,
  • Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad”.

Kluby te biorąc udział w zawodach i imprezach sportowych będą promowały Dzielnicę Ursus Miasta Stołecznego Warszawy m.in. występując w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie”. Logotyp Dzielnicy będzie publikowany na stronach internetowych ww. podmiotów, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy będzie też podawana przez spikera w trakcie trwania zawodów sportowych, w których zawodnicy ww. klubów biorą czynny udział.

 1. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na przyjęcie oferty złożonej przez firmę Zakład Infrastruktury Drogowej „BIT-BRUK” Bogdan Winnicki, która przekroczyła szacunkową wartość zamówienia, zabezpieczoną w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 1. Wykonywanie robót naprawczych nawierzchni dróg na drogach gminnych i wewnętrznych”. Powyższe jest wynikiem stałego wzrostu cen materiałów budowlanych, energii, paliw i transportu, które powodują, że wykonawcy nie są w stanie zrealizować przedmiotowego zamówienia za kwotę przewidzianą w kosztorysie inwestorskim.
 2. Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i przeanalizował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził:
  • podejmując 11 uchwał w niniejszym zakresie, w tym:
   • w sprawie planu zagospodarowania pustostanów i małych budynków mieszkalnych w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, która będzie polegała na sprzedaży nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Ursus;
  • wydając pozytywne decyzje dotyczące:
   • montażu instalacji domofonowej w budynkach położonych przy ul. Rynkowej 7 oraz Balickiej 1, gdyż mieszkańcy wielokrotnie zwracali się z prośbą o zabezpieczenie przed osobami postronnymi, które zanieczyszczają i dewastują części wspólne powyższych budynków,
   • zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z prowadzącą działalność gospodarczą mieszkanką Ursusa, polegającą na sprzedaży warzyw i owoców w pawilonie handlowym zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy i 1 Maja;
  • zatwierdzając do realizacji:
   • Protokół nr 41 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z 29 sierpnia 2023 r.,
   • Protokół nr 4/2023 z 20.09.2023 r. z posiedzenia zespołu pracowników Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy do spraw wskazywania lokali, powołanego uchwałą nr 1618/2023 Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z 05.04.2023 r.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy: www.bip.warszawa.pl

Z prac Zarządu –  październik 2023

W październiku Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał i decyzji. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok. Na październikowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również wiele czasu sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie:

 1. Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczących wydatków bieżących na 2023 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
   • remonty nawierzchni bitumicznych chodników,
   • przeglądy dróg,
   • usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej,
   • montaż, naprawę i wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu– słupki, barierki,
   • rozbiórkę muru – pozostałości po ogrodzeniu dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus przy ul. Traktorzystów, gdyż z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej jednoznacznie wynika, że ww. konstrukcja jest znacząco zdegradowana i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
   • zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego, zgodnie z art. 235 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe wynikające z dokonania zgłoszenia wierzytelności po terminie (dot. zaległości za 2001 r. z tytułu dzierżawy gruntów przy ul. Traktorzystów 1,
   • rozbiórkę budynku przy ul. Królowej Bony 45,
   • opracowania geodezyjne,
   • opłaty notarialne,
   • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
   • wymianę rozdzielnic elektrycznych z osprzętem piętrowym zasilających klimatyzację oraz montaż automatycznego rozłącznika izolacyjnego obwodu klimatyzacji,
   • uzupełnienie wyposażenia Urzędu Dzielnicy Ursus,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
  • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych,
  • Wydział Obsługi Mieszkańców, z przeznaczeniem na opłacenie transportu materiałów wyborczych.
 2. W związku z dynamicznym rozwojem Dzielnicy Ursus, Wydział Infrastruktury wraz z Zarządem Dzielnicy podejmują działania mające na celu w jak największym stopniu zapewnić dobre skomunikowanie i powstawanie na obszarze Dzielnicy nowej infrastruktury drogowej, która zaspokoi potrzeby lokalnej społeczności. Zarząd Dzielnicy mając powyższe na uwadze wyraził zgodę na podpisanie umów na budowę bądź przebudowę sieci drogowych z następującymi firmami:
  • ORLEN Spółka Akcyjna, której przedmiotem jest remont chodników i zjazdów w ul. Orląt Lwowskich,
  • Dom Development Sp. z o.o., której przedmiotem jest przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych oraz zjazdu przy ul. Przy Forcie.

Niniejsze celowe działania pozwolą na dostosowanie przez inwestorów prywatnych istniejącej oraz nowej infrastruktury drogowej, do zwiększonego ruchu kołowego, rowerowego i pieszego, wynikającego z realizacji inwestycji mieszkaniowych w Ursusie.

 1. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na przyjęcie oferty złożonej przez firmę CZESŁAW NOWAKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE, która przekroczyła szacunkową wartość zamówienia, zabezpieczoną w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni w ul. Orląt Lwowskich w rejonie stacji PKP Niedźwiadek w Warszawie”. Powyższe jest wynikiem stałego wzrostu cen materiałów budowlanych, energii, paliw i transportu, które powodują, że wykonawcy nie są w stanie zrealizować przedmiotowego zamówienia za kwotę przewidzianą w kosztorysie inwestorskim.
 2. Zarząd Dzielnicy przyjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie położonej przy ul. M. Keniga 20. Celem ww. zmiany jest poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienia jak najlepszej przestrzeni do nauki dla dwóch oddziałów klas III. Na zajęcia dydaktyczne przeznaczone mają zostać pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ul. Wojciechowskiego 37 lok. 39, który zlokalizowany jest w obwodzie placówki i w bliskiej odległości od budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 11.
 3. Firma Orange Polska S.A. wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Ursus z wnioskiem o wyrażenie zgody na modernizację instalacji radiokomunikacyjnej usytuowanej na dachu budynku Ochotnicze Straży Pożarnej przy ul. Rynkowej 8, która miałaby polegać na:
  • demontażu starych nieużytkowanych masztów wraz z drabinkami kablowymi i stojakami na moduły – waga wszystkich konstrukcji ok. 350 kg,
  • zmianie konstrukcji wsporczych umożliwiających dołożenie 3 anten sektorowych oraz montażu anteny GPS – szacunkowy wzrost obciążenia obiektu o 175 kg,
  • wzmocnienie konstrukcji wsporczej poprzez montaż spinających cięgien poziomych (6 szt.).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono występowanie rys na ścianach klatki schodowej w okolicach miejsc oparcia i zakotwienia obiektu telekomunikacyjnego, spowodowane dynamicznym oddziaływaniem obiektu telekomunikacyjnego na budynek. Ponadto planowane prace mogą też negatywnie wpłynąć na stan techniczny budynku, ponieważ inwestor przy projektowanej modernizacji zamierza dodatkowo obciążyć konstrukcje budynku (około 175 kg) w miejscu już powstających pęknięć. Mając na uwadze powyższe Zarząd Dzielnicy zaakceptował propozycję Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i wyraził zgodę na przeprowadzenie ekspertyzy, która potwierdzi czy możliwe jest przeprowadzenie modernizacji instalacji radiokomunikacyjnej usytuowanej na dachu budynku położonego przy ul. Rynkowej 8 oraz stanie się ona podstawą do podjęcia przez Zarząd Dzielnicy decyzji w przedmiotowej sprawie.

 1. Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus omówił i przeanalizował wiele spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy, a swoją opinię wyraził: